Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 204, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Франция отзова посланика си в САЩ след скандал за 56 милиарда долара

Франция отзова посланика си в САЩ след скандал за 56 милиарда долара

Франция отзова посланика си в САЩ след скандал за 56 милиарда долара

Под натиска на Вашингтон Австралия се отказа от сделка за френски ядрени подводници

Фран­ция отзовава пос­ланиците си в САЩ и Авс­т­ралия след мегас­кан­дал, в който са замесени 56 млрд. долара, под­вод­ници и новият военен съюз AUKUS. Париж демон­с­т­ративно отказа учас­тие в чес­т­ванията за 240-годишнината от бит­ката при залива Чесапийк. Още преди четири години Фран­ция сключи пред­варителен договор за под­мяна на под­вод­ния флот на Авс­т­ралия. 20-годишните авс­т­ралийски под­вод­ници тряб­ваше да се сменят с нови, атомни, изработени във френ­ски корабос­т­роител­ници срещу 40 млрд. долара, като целият пакет от сдел­ката дос­тигаше 56 млрд. долара. През пролетта на тази година Авс­т­ралия пот­върди сдел­ката, но изненад­ващо преди дни, тя се отказа от нея. Отказът на Авс­т­ралия от сдел­ката съв­падна с обявяването на нов военен съюз между САЩ, Великоб­ритания и Авс­т­ралия, който бе наречен AUKUS и неговото пред­наз­начение е да се грижи за мира в Индо-Тихоокеанския регион. Съг­ласно споразумението САЩ ще помог­нат на Авс­т­ралия да придобие под­вод­ници с атомен двигател и обик­новено въоръжение.

Всичко това се случи в навечерието на тър­жес­т­вата по случай 240-годишнината от бит­ката при залива Чесапийк - ключово сражение по време на вой­ната за независимост, при което френ­с­ката флота раз­бива анг­лийс­ката.

Френ­ски пред­с­тавители вече изразиха протеста си срещу новото споразумение, като френ­с­ките минис­три на вън­ш­ните работи и отб­раната заявиха в съв­мес­тно изяв­ление, че „решението е в противоречие с бук­вата и духа на сът­руд­ничес­т­вото между Фран­ция и Авс­т­ралия”.

Изборът на Америка да изк­лючи европейски съюз­ник и пар­т­ньор като Фран­ция от струк­туриращо пар­т­ньор­с­тво с Авс­т­ралия в момент, когато сме изп­равени пред без­п­рецеден­тни предиз­викател­с­тва в Индо-Тихоокеанския регион, независимо дали по отношение на нашите цен­ности или по отношение на зачитането на многос­т­ран­ността възос­нова на вър­ховен­с­т­вото на закона, показва липса на съг­ласуваност, която Фран­ция може само да отбележи и да съжалява “, казаха те.

Френ­с­кият вън­шен минис­тър Жан-Ив льо Дриан (той бе минис­тър на отб­раната, когато Фран­ция договори сдел­ката за под­вод­ниците с Авс­т­ралия) нарече дейс­т­вията на САЩ “удар в гърба”. Нас­тоящият минис­тър на отб­раната г-жа Флоранс Парли добави, че случ­ващото се е лоша новина за геополитиката и меж­дународ­ните отношения.

Авс­т­ралия допусна огромна грешка, комен­тира френ­с­кият пос­ланик в събота, след като бе отзован в Париж, след като Кан­бера се отказа от многомилиар­дна поръчка за френ­ски под­вод­ници в полза на алтер­нативна сделка за ядрени под­вод­ници със САЩ и Великоб­ритания, съоб­щават “Франс 24“ и “Рой­терс“. “Мисля, че това беше огромна грешка, много, много лошо отношение към пар­т­ньор­с­т­вото - тъй като това не е договор, а пар­т­ньор­с­тво, което тряб­ваше да се основава на доверие, взаимно раз­бирател­с­тво и иск­реност“, каза пос­ланик Жан-Пиер Тебо каза пред жур­налисти в Кан­бера. Авс­т­ралия заяви в чет­вър­тък, че ще отмени споразумението, под­писано през 2016 г. за френ­ски кон­вен­ционални под­вод­ници и вместо това ще пос­т­рои най-малко осем под­вод­ници с ядрена мощ­ност с американ­ска и британ­ска тех­нология, след като пос­тигна трис­т­ранно пар­т­ньор­с­тво за сигур­ност.

Говорителят на Дър­жав­ния депар­тамент на САЩ Нед Прайс каза, че Фран­ция е “жиз­неноважен съюз­ник“ и че САЩ ще се ангажират в след­ващите дни за раз­решаване на раз­личията. Спорът бележи най-ниската точка в отношенията между Авс­т­ралия и Фран­ция от 1995 г., когато Кан­бера протес­тира срещу решението на Фран­ция да възоб­нови ядрените опити в Южния Тих океан и отзова пос­ланика си за кон­сул­тации.

България

Икономика

Loading...

Култура

Възпитаници на акад. Светлин Русев откриват изложба в Ловеч

Юбилейна изложба “Съв­ремен­ното изкус­тво. 30 години цвят и свет­лина“ се откри в Художес­т­вена галерия “Проф. Теофан Сокеров“ в Ловеч. Екс­позиц…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Лицензът на „сините“ виси със страшна сила, твърди шеф от „Герена“

Новият изпъл­нителен дирек­тор на Лев­ски Иво Ивко бе категоричен, че лицен­зът на “сините“ виси неп­рекъс­нато и със страшна сила и допълни, че б…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...