„Китайската инициатива“ показва посоката за разрешаване на афганистанския въпрос

Трябва да уважаваме суверенитета, независимостта и териториал­ната цялост на Афганис­тан и да съдейс­т­ваме за прилагането на основ­ния прин­цип страната да бъде ръководена от самите афганис­танци, така че хората от всички етнически групи да могат независимо да кон­т­ролират бъдещето и съд­бата на страната“. На 17 сеп­тем­ври, на съв­мес­т­ната среща на високо рав­нище за Афганис­тан между лидерите на страните-членки на Шан­хайс­ката организация за сът­руд­ничес­тво (ШОС), китайс­кият пред­седател Си Дзин­пин произ­несе важна реч чрез видео връзка и нап­рави три пред­ложения относно политичес­кото раз­решаване на афганис­тан­с­кия въп­рос. Тези пред­ложения имат важно прак­тическо значение и стратегически насоки за насър­чаване на мир­ното въз­с­тановяване на Афганис­тан и под­дър­жане на дъл­гос­рочен мир и стабил­ност в региона.

Пред­ложенията са както следва: мир­ният преход в Афганис­тан да се насърчи чрез диалог и кон­сул­тации; да се под­дър­жат кон­так­тите и диалогът със страната, за да се изг­ради отворена и инк­лузивна политическа струк­тура; както и да се окаже помощ на афганис­тан­с­кия народ в преодоляването на труд­нос­тите. Това отговаря на нуж­дите на афганис­тан­с­кия народ за въз­с­тановяване на вът­реш­ния ред и на общите заг­рижености на меж­дународ­ната общ­ност и отразява праг­матизма, дал­новид­ността и всеоб­х­ват­ността.

Като близък съсед на Афганис­тан, Китай е готов да работи заедно със страните-членки на ШОС и Организацията на Договора за колек­тивна сигур­ност, за да под­к­репи афганис­тан­с­кия народ и съв­мес­тно да под­държа траен мир и спокойс­т­вие в региона.

В свой комен­тар Радио „Китай” припомня, че на 17 сеп­тем­ври ръководителят на цен­т­рал­ното коман­д­ване на САЩ, генерал Кенет Макензи, най-накрая призна пред света 20 дни по-късно, че въз­душ­ният удар, нанесен от американ­ски дрон в Афганис­тан на 29 август, не е ударил „терорис­тична“ цел. При нападението загинаха 10 цивилни, включително 7 деца. Макензи изрази съжаление и под­несе извинения за инцидента, като заяви, че „поема пъл­ната отговор­ност“.

Вчера репор­тер от Китайс­ката медийна група в Кабул интер­вюира семейс­т­вото на Замали, който е бил иден­тифициран от американ­с­ките военни като „терорист“. Ромаре, по-малкият брат на Замали, каза, че се надява гласът им да бъде чут от света чрез КМГ.

Къщата ни беше бом­бар­дирана и десет души в семейс­т­вото бяха убити. Сега дори нямаме дом. Можем да живеем само в къщата на сес­тра ми. Общо пет семейс­тва сме, но имаме само три стаи. Три от децата ми загинаха при въз­душ­ния удар, тримата сина на по-големия ми брат също бяха убити. Само една дъщеря е все още жива. Всички ние изпит­ваме голяма болка“.