Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 209, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) The Times : „Чувал за боклук“ - парижката публика не оцени опакованата „Триумфална арка“

The Times : „Чувал за боклук“ - парижката публика не оцени опакованата „Триумфална арка“

The Times : „Чувал за боклук“ - парижката публика не оцени опакованата „Триумфална арка“

Париж­ката пуб­лика беше въз­мутена от инс­талацията, замис­лена от покой­ния бъл­гар­ски худож­ник Кристо, в която учас­тва Триум­фал­ната арка, съоб­щава The Times. Както пише вес­т­ника, за да се реализира замисълът на автора, памет­никът е бил увит в сребристо-синя тъкан. Мнозина обаче раз­к­ритикуваха акцията и срав­ниха „опаковането“ с торба за бок­лук, отбелязва изданието.

Париж­ката общес­т­веност е въз­мутена от решението да се поз­воли на потом­ците на бъл­гар­с­кия худож­ник Кристо да увият Триум­фал­ната арка в 25 000 квад­ратни метра сребристо-син плат, съоб­щава The Times.

Както припомня изданието, в чет­вър­тък, 16 сеп­тем­ври, докато президен­тът Мак­рон се гот­веше да отк­рие ефемер­ното произ­ведение на изкус­т­вото на Елисейс­ките полета, против­ниците на обекта на изкус­т­вото се под­редиха да го критикуват като грозен, ненав­ременен, неус­той­чив и обиден за нацията. Президен­т­с­ката админис­т­рация от своя страна отвърна на критиките, като обяви „Триум­фал­ната арка в опаковка“ за сим­вол на дър­жава, излизаща от пан­демията.

Опаковането на Триум­фал­ната арка е проект на покой­ния бъл­гар­ски худож­ник Кристо, чието пълно име е Христо Владимиров Явашев. Заедно с приятел­ката си от марокан­ски произ­ход Жана –Клод Денат де Гил­бон, която почина през 2009 г., той се специализира в опаковането на сгради — нап­ример Райх­с­тага през 1995 г.

Кристо, който отдавна меч­тае да работи върху Триум­фал­ната арка, най –нак­рая получи раз­решение да го извърши миналата година, пише вес­т­никът. 84-годишният худож­ник обаче почина преди да успее да започне проекта, идеята за който беше продъл­жена и завър­шена от племен­ника му Владимир Явашев.

25 000 квад­ратни метра сребристо-син полип­ропиленов плат бяха раз­гър­нати миналия уикенд и прик­репени с 3000 метра чер­вен канап. Тъканта ще остане на Триум­фал­ната арка в продъл­жение на 16 дни и след това ще бъде премах­ната. Както съоб­щава вес­т­никът, проек­тът на стой­ност 14 милиона евро е спон­сориран от пред­п­риятия и час­тни инвес­титори. Пи думите на организаторите не са изпол­з­вани дър­жавни сред­с­тва.

Меж­дув­ременно мнозина изразиха въз­мущение при вида на Триум­фал­ната арка, увита в плат, пише изданието. Жур­налис­тът Андре Бир­коф нап­ример каза, че изг­лежда като пок­рита с „торба за бок­лук“.

Философът Бен­джамин Олив­нес отбелязва, че опакованата арка прилича на „неоп­равен креват“ и осъжда проекта като „старомоден … и ужасно извън времето“ пример за ефимерно изкус­тво, популярно през 80-те и 90-те години. „Може би е дошъл момен­тът да се запитаме какво ще пос­т­роим ние, което да бъде тол­кова трайно и красиво, кол­кото и нашите минали памет­ници, вместо да ги изпол­з­ваме като уморени декорации за нашия детин­ски цирк“, оплака се философът.

Основателят на край­нодяс­ната пар­тия и баща на Марин Льо Пен, Жан-Мари Льо Пен, от своя страна смята, че опаковането на Триум­фал­ната арка, пос­т­роена по заповед на Наполеон Бонапарт през 1806 г. в чест на френ­с­ките военни победи, беше „глупост, напълно съоб­разена с френ­с­кия упадък“.

КОМАН­ТАР:

Израз на пус­тота, сим­вол на дъл­бока дег­радация

Триум­фал­ната арка, опакована с чар­шафи — няма по-добър сим­вол на дъл­боката дег­радация, в която е изпад­нало съв­ремен­ното изкус­тво. Днеш­ните “творци“ отдавна не са съз­датели на нови реал­ности, как­вито бяха Леонардо, Сал­вадор Дали, Пикасо. Съв­ремен­ните “творци“ са ловки опаков­чици — на сгради и на велики произ­ведения от миналото. Да, хора като Кристо зас­лужават уважение. Най-вече заради факта, че са успели да излъжат едни хора да им дават пари за глупости, а едни други хора да се въз­хищават на въп­рос­ните глупости. Времен­ният харак­тер на “твор­бите“, с който тол­кова се хвалят “артисти“ като Кристо, не е израз на свобода. Това е израз на пус­тота, на без­п­лодие, на тотална нес­пособ­ност да съз­дадеш истин­ско произ­ведение на изкус­т­вото. Един­с­т­веното, на което са способни днеш­ните “творци“, е да паразитират върху миналото, да прос­тират чар­шафи. Изобщо не отричам лов­костта на тези опаков­чици. Категорично отричам обаче претен­циите на такива лица да се наричат “артисти“.

Петър Вол­гин

От Фейс­бук

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мени­джърът на Ман­чес­тър Юнай­тед Оле Гунар Сол­с­кяер обясни какво е казал на фут­болис­тите си на почив­ката на мача срещу Аталанта. “Чер­вените д…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Влошаването на качеството на хранене отново ще ни нареди на първо място в ЕС по сърдечно-съдови заболявания и свързани с храненето болести

„З…

Прочети още:

Loading...