„Единна Русия“ печели 49,42% от гласовете при изборите за Държавната Дума

„Единна Русия“ печели 49,42% от гласовете при изборите за Държавната Дума

Изборите в Русия се проведоха в продъл­жение на три дни — от петък до неделя. Жителите на седем региона имаха право да гласуват онлайн. Елек­т­ронно гласува и президен­тът Владимир Путин, който е в самоизолация заради кон­такт с хора от неговото обк­ръжение, заразени с коронавирус.

По пар­тийни листи се избират 225 депутати в Дър­жав­ната Дума. По едноман­датни райони — другите 225. Кан­дидатите на “Единна Русия“ водят в 194 едноман­датни района, на КПРФ — в 15, на “Справед­лива Русия-за истината“ — , сочат още дан­ните на ЦИК.

Процен­тът на “Единна Русия“ означава, че те ще получат около 120 депутати от пропор­ционал­ната листа. Така управ­ляващата пар­тия събира кон­с­титуционно мнозин­с­тво — около 315 от общо 450 депутати, сочат изчис­ленията на политичес­ките наб­людатели. ЛДПР, “Яблоко“, “Родина“, “Граж­дан­ска плат­форма“ и Пар­тия на ръста също имат по един кан­дидат на водещи позиции. Срод водещите кан­дидати има и трима независими.

През 2016 г. “Единна Русия“ получи 203 места от едноман­дат­ните райони, КПРФ и “Справед­лива Русия“ — по 7 и ЛДПР5.