„Китайското предложение“ насърчава новия етап в развитието на ШОС

„Китайското предложение“ насърчава новия етап в развитието на ШОС

Историческа реч на китайския лидер Си Дзинпин в посока траен мир и световен прогрес

Да изг­радим по-тясна общ­ност със споделено бъдеще в рам­ките на ШОС и да дадем по-голям принос за траен световен мир и общ прос­перитет“. На 21-вото заседание на Съвета на дър­жав­ните глави на Шан­хайс­ката организация за сът­руд­ничес­тво, проведено на 17 –ти, китайс­кият пред­седател Си Дзин­пин активно се зас­тъпи за „шан­хайс­кия дух“, нап­рави пет пред­ложения за бъдещото раз­витие на Шан­хайс­ката организация за сът­руд­ничес­тво (ШОС) и обяви поредица от нови големи мерки. Меж­дународ­ната общ­ност като цяло вярва, че речта на Си Дзин­пин ефек­тивно ще под­тикне ШОС да пред­п­риеме нов път на раз­витие и да насърчи траен световен мир и общ прос­перитет.

Тази година се навър­ш­ват 20 години от съз­даването на ШОС. През пос­лед­ните 20 години, държавите-членки на ШОС винаги са след­вали „шан­хайс­кия дух“ с „взаимно доверие, взаимна изгода, равен­с­тво, кон­сул­тации, уважение към раз­лич­ните цивилизации и тър­сене на общо раз­витие“ като ядро, за насър­чаване на политичес­кото взаимно доверие, сигур­ност и стабил­ност, и тър­сят общ прос­перитет и раз­витие.

В момента светът е изп­равен пред век на промяна и епидемии. ШОС има по-важна мисия да под­държа регионал­ната сигур­ност и стабил­ност и да насър­чава раз­витието на всички страни. Като основател на ШОС и най –голямата раз­виваща се страна, как Китай ще доп­ринесе за раз­витието на организацията прив­лече голямо внимание.

Си Дзин­пин нап­рави пет пред­ложения за раз­витието на ШОС, сред които организацията да поеме по пътя на един­с­т­вото и сът­руд­ничес­т­вото, общата безопас­ност и сигур­ност, отвореността и интег­рацията, взаим­ното споделяне на опит, както и справед­ливостта. Той не само посочи посоката на бъдещото раз­витие на ШОС, но и демон­с­т­рира отговор­ността на Китай да насър­чава регионал­ната и светов­ната стабил­ност и прос­перитет. ШОС се намира на нова историческа отп­равна точка: дек­ларация, поредица от резолюции и изяв­ления за сът­руд­ничес­тво в областта на науч­ните и тех­нологич­ните иновации, храните сигур­ността и пр. са свидетели на успеха и плодот­вор­ните резул­тати на тази среща на високо рав­нище на ШОС.