Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 209, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Китайският лидер Си Дзинпин: Ще продължаваме да даваме приноса си за мира в света

Китайският лидер Си Дзинпин: Ще продължаваме да даваме приноса си за мира в света

Китайският лидер Си Дзинпин: Ще продължаваме да даваме приноса си за мира в света

На 21 сеп­тем­ври в Пекин китайс­кият пред­седател Си Дзин­пин учас­тва в общата дис­кусия на 76-ото общо съб­рание на ООН чрез видео връзка. Той пред­ложи инициатива за глобал­ното раз­витие и под­черта, че трябва всички заедно да се справят с глобал­ните зап­лахи и предиз­викател­с­тва и да стимулират изг­раж­дането на общ­ността на споделената съдба.

Си Дзин­пин посочи, че тази година се отбелязва 100-годишнината от основаването на Китайс­ката комунис­тическа пар­тия, както и 50-годишнината от въз­с­тановяването на закон­ното седалище на Китай в ООН. Китай ще отбележи това събитие тър­жес­т­вено. „Ще продъл­жим да стимулираме сът­руд­ничес­т­вото между Китай и ООН, както и ще дадем нов по-голям принос за благород­ните каузи на организацията“, каза Си Дзин­пин.

Той под­черта, че преди една година ръководителите на раз­лични страни са учас­т­вали в срещи на върха по случай 75-годишнината от съз­даването на ООН и са обещали да водят сът­руд­ничес­тво в бор­бата с пан­демията от новия коронавирус, заедно да се справят с предиз­викател­с­т­вата, да отс­тояват мул­тилатерализма, да засилят ролята на ООН, както и да градят общо бъдеще. Днес светът е изп­равен пред влиянието на огромни промени заради пан­демията. Очак­ванията на народите от раз­лич­ните дър­жави за мирно раз­витие са по-големи, желанието за справед­ливост и равен­с­тво по-силно, а за сът­руд­ничес­тво и взаимна изгода по-категорично. Всеки отговорен политик трябва да нап­рави исторически избори с увереност, кураж и отговор­ност, каза още Си Дзин­пин.

Членът на Дър­жав­ния съвет и вън­шен минис­тър на Китай Уан И разясни важ­ното значение и влияние на речта на китайс­кия лидер.

Уан И каза, че светът нав­лиза в нов период на сът­ресения и промени. Как да се обединим, за да победим пан­демията? Как светов­ната икономика да се въз­с­танови по-бързо? Може ли дър­жавите да съжител­с­т­ват в хар­мония, особено големите? Как ООН да изпъл­нява водещата си роля? Това са основни въп­роси на епохата, пред които е изп­равен светът. Те са свър­зани и с бъдещата посока на раз­витие на човечес­т­вото. Всички дър­жави трябва да нап­равят правил­ния избор, съоб­разявайки се историчес­ките тен­ден­ции.

Уан И добави, че в речта си Си Дзин­пин е изразил желание Китай да даде нов принос в бор­бата с пан­демията от новия коронавирус, да пред­ложи инициатива за насър­чаване на глобал­ното раз­витие, както и стан­дарти за изг­раж­дането на нов тип меж­дународни отношения, и да пред­с­тави проект за усъвър­шен­с­т­ване на глобал­ното управ­ление.

Пекин критикува Запада за човеш­ките права

На 20 сеп­тем­ври в рам­ките на 48-ата сесия на Съвета на ООН по правата на човека се проведе диалог с работ­ната група относно произ­вол­ното задър­жане. Пос­тоян­ният пред­с­тавител на Китай в ООН и други организации в Женева Дзян Дуан в речта си изрази сериозна заг­риженост за отношението на някои западни дър­жави като САЩ, Авс­т­ралия и Канада по този въп­рос.

Той посочи, че в зат­вора в Гуан­танамо има заподоз­рени, които се дър­жат там за неоп­ределено време. САЩ задър­жат хора без съдебен процес и продъл­жават да ги изтезават и мал­т­ретират. Авс­т­ралийс­кото правител­с­тво изп­раща имиг­ран­тите в офшорни цен­т­рове за задър­жане. Жилищ­ните и медицин­ски условия там са изк­лючително лоши, а задър­жаните са под­ложени на продъл­жителен физически и психологически тор­моз. Канада неос­нователно задържа китайс­ката граж­данка Мън Уан­джоу за повече от 1000 дни, за да потисне раз­витието на китайс­ките високотех­нологични ком­пании. Китай призовава тези страни незабавно да прек­ратят произ­вол­ното задър­жане и други сериозни нарушения на правата на човека, под­черта Дзян Дуан.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мени­джърът на Ман­чес­тър Юнай­тед Оле Гунар Сол­с­кяер обясни какво е казал на фут­болис­тите си на почив­ката на мача срещу Аталанта. “Чер­вените д…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Влошаването на качеството на хранене отново ще ни нареди на първо място в ЕС по сърдечно-съдови заболявания и свързани с храненето болести

„З…

Прочети още:

Loading...