Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 209, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Румен Радев във видеообръщение до ООН: Нужна е подкрепа за най-уязвимите от кризата страни

Румен Радев във видеообръщение до ООН: Нужна е подкрепа за най-уязвимите от кризата страни

Румен Радев във видеообръщение до ООН: Нужна е подкрепа за най-уязвимите от кризата страни

Българският президент посочи, че предизвикателствата днес са коронавируса и възстановяването на световната икономика, климата, противодействието срещу тероризма и трансграничната престъпност

Бъл­гария ще продължи да работи за ефек­тивна ООН, под­гот­вена да отговори на нуж­дите на човечес­т­вото през XXI век, под­черта Румен Радев във видеооб­ръщение към учас­т­ниците в 76-ата сесия на Общото съб­рание, което се провежда в Ню Йорк

Без­п­рецеден­т­ните глобални предиз­викател­с­тва изис­к­ват всички дър­жави да под­к­репят по-ефективни и съг­ласувани дейс­т­вия от страна на меж­дународ­ната общ­ност. Многос­т­ран­ната дип­ломация е ключ към общото ни бъдеще и няма алтер­натива.

Дър­жав­ният глава отк­рои като неот­ложни задачи пред ООН предот­в­ратяването на раз­п­рос­т­ранението на коронавируса и въз­с­тановяването на светов­ната икономика, бор­бата с климатич­ните промени, противодейс­т­вието срещу тероризма и тран­с­г­ранич­ната прес­тъп­ност и повишаването на кибер­сигур­ността.

Румен Радев призова за оказ­ване на под­к­репа за най-уязвимите от кризите страни и хора по света и припомни, че Бъл­гария е част от усилията за предос­тавяне на вак­сини на нуж­даещите се.

За да увеличим мак­симално нашия колек­тивен отговор, трябва да изг­радим устой­чивост“, под­черта дър­жав­ният глава.

Бъл­гар­с­кият президент посочи необ­ходимостта и от повишаване на сигур­ността на веригите за дос­тавки, критич­ната инф­рас­т­рук­тура, енер­гий­ните мрежи, както и готов­ността за пан­демии и природни бед­с­т­вия.

Като член на ЕС Бъл­гария под­к­репя дейс­т­вията на меж­дународ­ната общ­ност за пос­тигането на трайни решения за бежан­ците от Афганис­тан и оказ­ване на под­к­репа за страните, които приютяват голям брой от тях, посочи Румен Радев. Дър­жав­ният глава отбеляза, че като знак на солидар­ност Бъл­гария е взела решение да приеме до 70 афганис­тан­ски бежанци и тех­ните семейс­тва, които са работили за Бъл­гария или мисии на ЕС и НАТО в страната.

Раз­решаването на кон­ф­ликта между Израел и Палес­тина чрез въз­раж­дането на Близ­коиз­точ­ния мирен процес няма алтер­натива, отбеляза президен­тът и призова и двете страни към мак­симална въз­дър­жаност от еднос­т­ранни дейс­т­вия и провокации, с което да бъде дадена въз­мож­ност на мер­ките за изг­раж­дане на доверие и диалога. Бъл­гария оценява високо работата на Аген­цията на ООН за палес­тин­с­ките бежанци и ще продължи да я под­к­репя както политически, така и финан­сово, под­черта още дър­жав­ният глава.

Зачитането на човеш­ките права бе отк­роено от президента Румен Радев като същес­т­вен фак­тор за пос­тигането на устой­чивост на сигур­ността, прос­перитета и мира. Дър­жав­ният глава изрази под­к­репата на Бъл­гария за приоб­щаващото образование за децата с увреж­дания, овлас­тяването на жените и момичетата, правата на хората с увреж­дания, както и за бор­бата с антисемитизма, ислямофобията и езика на омразата.

Бъл­гар­с­кият президент посочи също така, че светът се нуж­дае от рефор­мирана ООН, за да се справи ефек­тивно с многоб­рой­ните предиз­викател­с­тва, пред които е изп­равен и страната ни ще продължи да работи за ефек­тивна Организация на обединените нации, адек­ватно под­гот­вена да отговори на нуж­дите на човечес­т­вото през XXI век. „Бъл­гария под­к­репя цялос­т­ната реформа във всички области на дей­ност на Организацията”, под­черта Румен Радев и пос­тави акцент върху политиките насочени към младежта в док­лада на генералния-секретар на ООН, защото по думите му именно „днеш­ните решения ще офор­мят живота на бъдещите поколения“.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мени­джърът на Ман­чес­тър Юнай­тед Оле Гунар Сол­с­кяер обясни какво е казал на фут­болис­тите си на почив­ката на мача срещу Аталанта. “Чер­вените д…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Влошаването на качеството на хранене отново ще ни нареди на първо място в ЕС по сърдечно-съдови заболявания и свързани с храненето болести

„З…

Прочети още:

Loading...