Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 234, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Първият съвместен морски патрул на Китай и Русия засече чуждестранни кораби и самолети

Първият съвместен морски патрул на Китай и Русия засече чуждестранни кораби и самолети

Първият съвместен морски патрул на Китай и Русия засече чуждестранни кораби и самолети

Китайс­кият народ е миролюбив. Китай води независима самос­тоятелна мирна вън­шна политика и е против хегемонизма и изпол­з­ването на сила“, заяви китайс­кият пред­седател Си Дзин­пин

От 17 до 23 октом­ври 10 кораба и 6 хеликоп­тера от воен­номор­с­ките сили на Китай и Русия извър­шиха успешно пър­вия си съв­мес­тен мор­ски пат­рул в Япон­ско море, запад­ната част на Тихия океан и Източ­нокитайско море. Те засякоха чуж­дес­т­ранни кораби и самолети, които са опит­ват да съберат разуз­навателна инфор­мация. Съг­ласно меж­дународ­ните закони, пат­рулиращите китайски кораби са отп­равили предуп­реж­дения, като са поис­кали да се спазва безопасно раз­с­тояние и да не се пречи на нор­мал­ното корабоп­лаване.

Китайс­кият народ е миролюбив. Китай води независима самос­тоятелна мирна вън­шна политика и е против хегемонизма и изпол­з­ването на сила“, заяви китайс­кият пред­седател Си Дзин­пин по време на вчераш­ната среща, пос­ветена на 50-годишнината от въз­с­тановяването на закон­ния статут на Китай в ООН. По този повод генерал­ният сек­ретар на ООН Антониу Гутериш благодари на страната за важ­ната ѝ роля за светов­ния мир и раз­витие.

Новият Китай се връща в ООН“. Това съобщи на 25 октом­ври 1971 г. жур­налист на пакис­тан­ска осведомителна аген­ция в Ню Йорк. Въз­с­тановяването на закон­ния статут на Китай в ООН не само увеличава авторитета на организацията, но укрепва силите на света за под­дър­жането на мира и справед­ливостта. В продъл­жение на 50 години Китай отс­тоява и спазва петте прин­ципа за мирно съв­мес­тно същес­т­вуване, не е предиз­викал нито една война и военни сблъсъци, не е окупирал нито едно парче чужда земя. Китай се зас­тъпва за меж­дународ­ната справед­ливост.

Страната винаги е под­к­репяла мир­ното раз­решаване на споровете и е против изпол­з­ването на сила или зап­лахи в меж­дународ­ните отношения, активно учас­тва в справянето с регионал­ните въп­роси с помощта на дип­ломатически сред­с­тва. Като пос­тоянна членка на Съвета за сигур­ност Китай е изп­ратил повече от 50 000 мирот­ворци и плаща втория по големина член­ски внос на ООН.

Освен това страната активно учас­тва в меж­дународ­ния кон­т­рол на над­п­реварата във въоръжаването, както и в повече от 20 меж­дународни споразумения по темата, като Договора за нераз­п­рос­т­ранение на ядрени оръжия нап­ример.

Защо Китай винаги е под­к­репял изг­раж­дането и под­дър­жането на светов­ния мир? Защото китайс­кият народ е под­дръж­ник на мира през цялата си над пет­хилядигодишна история. Това е и основен прин­цип на управ­ляващата пар­тия в страната. Китай многок­ратно е заявявал пред света, че независимо до къде ще стигне в раз­витието си, няма да се стреми към хегемония и екс­пан­зия.

България

Икономика

Култура

Спорт

Положението на „Герена“ пак е критично

Положението на „Герена“ пак е критично

Нямаше никакви финансови отстъпки от страна на Хубчев и екипа му, разочарован съм, призна изпълнителният директор на Левски Ивайло Ивков

Изпъ…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...