Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 234, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Китайското развитие носи възможности и за световното

Китайското развитие носи възможности и за световното

Китайското развитие носи възможности и за световното

Китайс­кият народ се стреми към общо раз­витие. От „Желез­ния път между Тан­зания и Зам­бия“ до „Един пояс, един път“, Пекин винаги е пред­лагал помощ на раз­виващите се страни и със своето раз­витие дава нови шан­сове за света“, заяви във вчераш­ната си реч по повод 50-та годиш­нина от въз­с­тановяването на закон­ния статут на Китай в ООН пред­седателят Си Дзин­пин. В нея той под­черта, че Китай ще продължи по пътя на рефор­мите и отварянето, ще доп­ринася за светов­ното раз­витие и смята, че икономичес­кото и социално раз­витие на всички страни трябва да бъде в интерес на тех­ните народи.

Същев­ременно, генерал­ният сек­ретар на ООН Антониу Гутериш посочи, че китайс­кото раз­витие носи шан­сове за света.

През изминалите 50 години Китай се раз­вива мирно и служи на човечес­т­вото.

От една страна, китайс­ката икономика се раз­вива стабилно и бързо и за 15 поредни години тя има най-голям принос за светов­ния рас­теж, съз­давайки неп­рекъс­нато нови въз­мож­ности за чуж­дите инвес­титори. Според Стивън Роуч от Йейл­с­кия универ­ситет, светов­ният рас­теж се дължи в немалка степен именно на „китайс­кото произ­вод­с­тво“.

От друга страна Китай ускорява прехода си към чиста енер­гия и нис­ковъг­леродно раз­витие. Миналият сеп­тем­ври той се ангажира да пос­тигне пик на въг­лерод­ните емисии до 2030 г. и въг­лероден неут­ралитет до 2060 г., а през тази бе домакин на 15-та кон­ферен­ция на страните по Кон­вен­цията на ООН за биологич­ното раз­нооб­разие и втората световна кон­ферен­ция за устой­чив тран­с­порт, съдейс­т­вайки за пос­тигането на нов кон­сен­сус сред меж­дународ­ната общ­ност относно устой­чивото раз­витие.

Обещанието на Китай да продължи да доп­ринася за светов­ното раз­витие се дължи на неговия специфичен път за модер­низация, насър­чаващ неп­рес­тан­ното движение нап­ред и способ­ността други страни да се въз­пол­з­ват от въз­мож­нос­тите, които той съз­дава.

Китай е една от страните-създателки на ООН и се придържа неиз­менно към ней­ния устав, придържа се с реални дейс­т­вия към кон­цеп­цията за многос­т­ран­ност, активно съдейс­тва за сът­руд­ничес­т­вото между раз­виващите се страни и се стреми неп­рекъс­нато да раз­ширява тях­ното право на глас и тежестта им в меж­дународ­ните дела.

Раз­витието е обща цен­ност на цялото човечес­тво, както и ключът за раз­решаване на светов­ните проб­леми. Фак­тите показаха и ще продъл­жат да показ­ват, че китайс­кото раз­витие винаги ще дава шан­сове и за светов­ното.

България

Икономика

Култура

Спорт

Положението на „Герена“ пак е критично

Положението на „Герена“ пак е критично

Нямаше никакви финансови отстъпки от страна на Хубчев и екипа му, разочарован съм, призна изпълнителният директор на Левски Ивайло Ивков

Изпъ…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...