Ръководството на СДСМ прие оставката на Зоран Заев

Цен­т­рал­ният съвет на управ­ляващия в Северна Македония Социал­демок­ратически съюз е приел остав­ката на Зоран Заев като пар­тиен лидер и започва процедура за избор на негов нас­лед­ник. Това заяви на прес­кон­ферен­ция след продъл­жила часове среща на съвета говорителят на фор­мацията Бог­данка Кузеска. Кой да заеме поста на Заев ще се реши на 12 декем­ври, пише Епицен­тър.

Кузеска каза, че след избора на пред­седател ще започне и избор на ново пар­тийно ръковод­с­тво, а след 12 декем­ври Зоран Заев ще остане активен член на пар­тията. Говорителят заяви още, че според Заев пар­ламен­тар­ното мнозин­с­тво е стабилно, затова има въз­мож­ност за влизане на албан­с­ката “Алтер­натива“ в коалицион­ното управ­ление и преговорите с нея ще продъл­жат. От албан­с­ката фор­мация заявиха меж­дув­ременно, че ръковод­с­т­вото е определило лидера Африм Гаши да започне раз­говори с всички политически актьори, премиера и евен­туал­ния нов ман­датоносител, за да се види кон­цеп­цията им за излизане от кризата. Пар­тията обаче засега отлага решението си за влизане в управ­лението, тъй като то ще бъде взето от цен­т­рал­ното й съб­рание.