Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 98, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Обемът на външната търговия на Китай достига рекордните 6,05 трилиона долара

Обемът на външната търговия на Китай достига рекордните 6,05 трилиона долара

През последните две години китайската икономика ефективно устоя на натиска, предизвикан от епидемията, и демонстрира силна гъвкавост, припомня Радио „Китай”

Данни на Глав­ното мит­ническо управ­ление на Китай показ­ват, че обемът на вън­ш­ната тър­говия на страната през 2021 г. е дос­тиг­нал рекор­д­ните 6,05 трилиона долара. Впечат­ляващите резул­тати са пос­тиг­нати на фона на без­п­рецеден­тни промени, като Китай запазва водещата си позиция в света по отношение на превен­цията и кон­т­рола на епидемията и икономичес­кото раз­витие. Произ­вод­с­т­вото и пот­реб­лението осигуряват силна под­к­репа за стабил­ния рас­теж на вън­ш­ната тър­говия. През пос­лед­ните две години китайс­ката икономика ефек­тивно устоя на натиска, предиз­викан от епидемията, и демон­с­т­рира силна гъв­кавост, което показва, че основите за дъл­гос­роч­ното подоб­рение на икономиката не са се променили.

В същото време светов­ната икономика под­държа тен­ден­ция на въз­с­тановяване и тър­сенето в чуж­бина продъл­жава да се увеличава, което помага на вън­ш­ната тър­говия на Китай да дос­тигне ново ниво. „Блум­бърг“ комен­тира, че тър­сенето на всички категории китайски продукти на светов­ния пазар през цялата година не отс­лабва. Струва си да се спомене, че износът на китайски медикаменти се е увеличил със 101,2%, което силно под­к­репя глобал­ната борба с пан­демията.

Високият рас­теж на вън­ш­ната тър­говия на Китай също е неделим от дъл­гос­роч­ните мерки на правител­с­т­вото за стабилизиране на рас­тежа, които включ­ват увеличаване на финан­совата под­к­репа за малки, средни и микро пред­п­риятия, неп­рекъс­нато оптимизиране на биз­нес средата, улес­няване на тран­с­г­ранич­ната тър­говия, реформа и иновации в пилот­ните зони за свободна тър­говия и други.

Тази година, поради продъл­жаващата пан­демия в световен мащаб и услож­няващите се меж­дународни условия, вън­ш­ната тър­говия на Китай се изп­равя пред повече несигур­ност, нес­табил­ност и дис­баланси. Въп­реки това основите на дъл­гос­роч­ния икономически рас­теж на Китай като цяло няма да се променят, което ще продължи да бъде стабилизиращ фак­тор за раз­витието на вън­ш­ната тър­говия.

България

Икономика

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Спочти 100% са се повишили раз­ходите за декар земедел­ска продук­ция в сек­тор “Плодове и зелен­чуци“, това са наб­людения на произ­водители от Го…

Прочети още:

Loading...

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...