Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 98, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Димитър Ковачевски e новият премиер на Северна Македония

Димитър Ковачевски e новият премиер на Северна Македония

Димитър Ковачевски e новият премиер на Северна Македония

Правителството на СДСМ и две албански партии спечели вот на доверие в парламента

Димитър Ковачев­ски e новият премиер на Северна Македония. Досегаш­ният министър-председател Зоран Заев предаде пъл­номощията си на Димитър Ковачев­ски, съобщи МИА. Новото правител­с­тво на Репуб­лика Северна Македония, ръководено от Ковачев­ски, през нощта спечели вота на доверие с 62 гласа “за“ срещу 46 “против“ в 120-местния пар­ламент. Кабинетът на Социал­демок­ратичес­кия съюз и две по-малки албан­ски пар­тии се със­тои от 21 души, като 12 са за СДСМ, а девет за албан­с­ките пар­тии.

Дес­ноцен­т­рис­т­ката опозиционна пар­тия ВМРО-ДПМНЕ гласува против новия кабинет, нас­тоявайки, че само пред­с­рочни избори ще дадат легитим­ност на управ­лението.

В днев­ния ред на новия премиер Ковачев­ски за вчера беше пред­видена среща с гер­ман­с­кия дър­жавен минис­тър за Европа Анна Лир­ман, а днес той ще се срещне с бъл­гар­с­кия премиер Кирил Пет­ков. По въп­роса за спора с Бъл­гария Ковачев­ски каза, че раз­говорите ще продъл­жат “без да зап­лаш­ват иден­тич­ността на македон­с­кия народ“. Бъл­гар­с­кият премиер Кирил Пет­ков днес е на официално посещение в Скопие. В със­тава на делегацията са минис­търът на вън­ш­ните работи Теодора Ген­чов­ска, минис­търът на тран­с­порта и съоб­щенията Николай Събев и зам.-председателят на Народ­ното съб­рание Крис­тиан Вигенин.

Осем от предиш­ните минис­три ще бъдат сменени, включително минис­т­рите на отб­раната и на здравеопаз­ването — Рад­мила Шекерин­ска и Венко Филипче, съот­ветно със Славянка Пет­ров­ска и Беким Сали, предаде Епицен­тър. Пос­товете си запаз­ват вът­реш­ният минис­тър Оливер Спасов­ски и икономичес­кият минис­тър Креш­ник Бек­теши. Правител­с­т­вото, ръководено от СДСМ, има един член повече от предиш­ния — минис­тър без пор­т­фейл за диас­пората, позиция, която принад­лежеше на “Алтер­натива“. Ковачев­ски има четирима замес­т­ници .

Премиерът заяви, че ще се фокусира върху справянето с икономичес­ката несигур­ност, задъл­бочена от пан­демията и рез­кия ръст на цените на енер­гията. Това правител­с­тво има легитим­ност и ще работи до 2024 г., когато ще има избори, дотогава ще работим проз­рачно и усър­дно заяви Ковачев­ски.

България

Икономика

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Спочти 100% са се повишили раз­ходите за декар земедел­ска продук­ция в сек­тор “Плодове и зелен­чуци“, това са наб­людения на произ­водители от Го…

Прочети още:

Loading...

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...