Бил Гейтс: Светът ще се сблъска с по-смъртоносни и тежки инфекции от Covid-19

Бил Гейтс: Светът ще се сблъска с по-смъртоносни и тежки инфекции от Covid-19

Бум на фалшиви сертификати в Германия, полицията разследва над 12 000 случая

Светът е изп­равен пред пан­демии, които ще бъдат много по-лоши от коронавируса. Това каза основателят на Microsoft Бил Гейтс, който призова правител­с­т­вата да се под­гот­вят и да заделят милиарди за борба със след­ващата глобална епидемия, пише британ­с­кият в. “Фай­нен­шъл тъймс“, пише Епицен­тър.

Омик­рон и Делта са най-заразните вируси, същес­т­вували някога, смята Гейтс, но светът ще се сблъска с по-смъртоносни и тежки инфек­ции в бъдеще. Милиар­дерът се оплака от “стран­ните“ приоритети в света. Филан­т­ропите и богатите правител­с­тва трябва да се справят с недос­тига и труд­ния дос­тъп до вак­сини срещу Ковид в света, смята милиар­дерът. Коалицията за иновации за готов­ност към епидемии получи дарение от 300 милиона долара от фон­дацията на Бил и Мелинда Гейтс и базирания в Обединеното крал­с­тво Wellcome Trust. Коалицията учас­тва във фор­мирането на прог­рамата Covax, която помага за дос­тавки на вак­сини за страни с ниски и средни доходи.Наскоро Гейтс прог­нозира, че до средата на 2022 г. пан­демията на коронавирус може да е прик­лючила в световен мащаб. Дотогава броят на смър­т­ните случаи и общата заболеваемост ще дос­тиг­нат нивата на сезон­ния грип, каза основателят на Microsoft.

Фал­шиви сер­тификати се пред­лагат в интерент и в социал­ните мрежи, най-вече в плат­фор­мата „Телег­рам“. Там срещу 300 евро може да се закупи пълен пакет документи — попъл­нена вак­синационна книжка и код за смар­т­фона. Полицията в Гер­мания раз­с­ледва над 12 000 случая на фал­шиви сер­тификати за вак­синация срещу коронавирус във всички 16 провин­ции на страната. Най-много такива случаи има в Бавария, предава БНР.

Броят на раз­с­лед­ванията се е увеличил през декем­ври, след като влас­тите обявиха нови ограничения, с които невак­синираните имат зат­руд­нения пред учас­тието си в общес­т­вения живот. Въп­реки, че наказанията за фал­шифициране на документ в гер­мания са много строги, нелегал­ният биз­нес с фал­шиви сер­тификати процъф­тява. Досега полицията е установила 5500 фал­шиви сер­тификата в Бавария и раз­с­ледва още 4000 случая. В Северен Рейн-Вестфалия има кон­фис­кувани 3500 фал­шиви сер­тификата.

Фал­шиви сер­тификати се пред­лагат в интерент и в социал­ните мрежи, най-вече в плат­фор­мата „Телег­рам“. Там срещу 300 евро може да се закупи пълен пакет документи — попъл­нена вак­синационна книжка и код за смар­т­фона.