Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 98, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) В БФС назначиха още един директор

В БФС назначиха още един директор

БФС има още един нов дирек­тор — това е Вален­тин Чакъров, съоб­щава Gong.bg. Новата длъж­ност на Чакъров ще бъде дирек­тор на нап­рав­ление “Пър­вен­с­тва и тур­нири“. Той ще е с ранг на зам. изпъл­нителен дирек­тор на фут­бол­ната цен­т­рала. До този момент Чакъров бе пред­седател на ЗС на БФС — София. Припом­няме, че преди няколко дни БФС обяви, че леген­дата на Лев­ски — Георги Иванов, поема поста на тех­нически дирек­тор.

“Преди всичко искам да изтъкна доб­рата работа на регионал­ните звена на Бъл­гар­с­кия фут­болен съюз в пос­лед­ните години. Очевидно е, че федерацията претър­пява сериозна тран­с­фор­мация по лична инициатива на президента Борис­лав Михай­лов, като УЕФА има учас­тие във всички процеси. Промените се отнасят не само цен­т­рал­ната админис­т­рация, но и струк­турите по места“, заяви Чакъров.

Той взе отношение и по скорош­ните нападки от страна на екипа на Димитър Бер­батов към ръководителите на зонал­ните и облас­т­ните съвети. “Като дъл­гогодишен пред­седател на ЗС София мога да гаран­тирам, че всички мои колеги работят само и един­с­т­вено за доб­рото на клубовете в съот­вет­ните региони. Това включва не само организационна и материална помощ, но и защитаване на интересите на клубовете пред мес­т­ните власти. Работата на тези хора често остава в сянка, но те са онези, които реално движат фут­бола по места. Имено затова смятам, че вместо критики, те зас­лужават пох­вала и уважение“, каза новият фут­болен начал­ник.

Чакъров ще отговаря за работата не само на Зонал­ните и Облас­т­ните съвети, но и за спортно-техническия и новос­фор­мирания тран­с­ферен отдел на БФС.

България

Икономика

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Спочти 100% са се повишили раз­ходите за декар земедел­ска продук­ция в сек­тор “Плодове и зелен­чуци“, това са наб­людения на произ­водители от Го…

Прочети още:

Loading...

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...