Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 99, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Лавров: Ще вземем мерки, ако не бъдем чути

Лавров: Ще вземем мерки, ако не бъдем чути

Лавров: Ще вземем мерки, ако не бъдем чути

Президентът Байдън обмислял дали да не санкционира лично Путин

Рус­кият вън­шен минис­тър Сер­гей Лав­ров пов­тори вчера пред Думата, в отговор на депутат­ски въп­рос, че Мос­ква ще вземе необ­ходимите ответни мерки, ако не получи кон­с­т­рук­тивен отговор от САЩ и НАТО на исканите от нея гаран­ции за сигур­ността й.

Мос­ква няма да допусне въп­росите за Украйна и исканите от Русия гаран­ции за сигур­ността й да станат пред­мет на без­к­райни дис­кусии, като в тях бъдат намес­вани Организацията за сигур­ност и сът­руд­ничес­тво в Европа или Европейс­кият съюз, заяви Лав­ров, който пот­върди, че очаква до края на сед­мицата Вашин­г­тон да отговори пис­мено на пред­ложенията й за гаран­циите за сигур­ността.

Мос­ква твърдо ще пресича опитите да й бъде въз­ложена отговор­ност за лип­сата на прог­рес и още повече да бъде пред­с­тавяна като страна в кон­ф­ликта, както в пос­ледно време се опит­ват да правят запад­ните страни, заяви категорично Лав­ров, цитиран от РИА „Новости“. Той изтъкна, че на меж­дународ­ната арена стават дъл­боки и далеч не позитивни промени. За да се пред­пази от вън­ш­ния натиск Русия рязко започна да сък­ращава доларовата част от валут­ните си резерви, при това САЩ сами правят всичко въз­можно, за да под­ронят доверието към своята валута, съобщи още Лав­ров.

На този фон президен­тът на САЩ Джо Бай­дън обяви, че обмисля нови икономически сан­к­ции, включително и лично срещу Владимир Путин, ако Русия нападне Украйна. Запитан от жур­налисти дали вижда себе си в ситуация, в която ще сан­к­ционира Путин, ако нах­луе в Украйна, Бай­дън отговори: “Да, бих обмис­лил това“.

Трябва ясно да покажем, че няма причина за никого, за нито един член на НАТО, да се притес­нява дали НАТО ще дойде на помощ в негова защита“, каза Бай­дън. Плановете на админис­т­рацията му пред­виж­дат изп­ращането на 8500 американ­ски вой­ници в Европа, за да помог­нат на силите на НАТО за бързо реагиране.

Заг­реб се извини на Киев

Хър­ват­с­кият премиер Анд­рей Плен­кович се извини на Украйна за изяв­лението на президента Зоран Миланович, че била една от най-корумпираните страни, и отх­върли неговите изяв­ления, че ще изтегли хър­ват­с­ките вой­ници от Украйна, а още повече че в страната изобщо няма хър­ват­ски вой­ници, цитира БТА хър­ват­ски медии. Във втор­ник Миланович обяви, че ще изтегли “и пос­лед­ния хър­ват­ски вой­ник“ от Източна Европа при кон­ф­ликт Русия-Украйна.

Вън­ш­ният минис­тър Гор­дан Гър­лич Рад­ман заяви, че “президен­тът говори от свое име, а не от името на Хър­ватия“.

България

Икономика

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Спочти 100% са се повишили раз­ходите за декар земедел­ска продук­ция в сек­тор “Плодове и зелен­чуци“, това са наб­людения на произ­водители от Го…

Прочети още:

Loading...

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...