Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 98, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Китай е изпълнил „зелените“ цели за 2021

Китай е изпълнил „зелените“ цели за 2021

Китай е изпълнил „зелените“ цели за 2021

Миналата година Китай е успял да реализира пос­тавени цели по намаляване на замър­сяването и продъл­жително подоб­ряване на качес­т­вото на въз­духа и водите, каза говорителят на Минис­тер­с­т­вото на екологията и окол­ната среда на прес­кон­ферен­ция. Нап­редъкът на страната в намаляването на емисиите от въг­лероден диок­сид на глава от БВП е в съот­вет­с­т­вие с изис­к­ванията в 14-ия пет­годишен план (20212015 г.) Пос­тиг­нати бяха годиш­ните цели за намаляване на емисиите на четири главни замър­сителя, включително оксинит­рид.

Делът на дните с добро качес­тво на въз­духа през 2021 г. нарасна до 87,5%, с 0,5 процен­тни пун­кта ръст спрямо по-миналата година. Кон­цен­т­рацията на PM2,5 отчете спад от 9,1% на годишна база до 30 мик­рог­рама на кубичен метър. Особено видимо е подоб­ряването на качес­т­вото на въз­духа в района на Пекин, Тиен­д­зин, Хъбей и окол­нос­тите. За първи път качес­т­вото на въз­духа в столицата отговаряше на всички стан­дарта през миналата година, каза още говорителят. От 89,5 мик­рог­рама кон­цен­т­рация на прахови час­тици през 2013 г. до 33 мик­рог­рама през 2021 г., Пекин успя да сък­рати дните с тежко замър­сяване от 58 на 8.

България

Икономика

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Спочти 100% са се повишили раз­ходите за декар земедел­ска продук­ция в сек­тор “Плодове и зелен­чуци“, това са наб­людения на произ­водители от Го…

Прочети още:

Loading...

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...