Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 98, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Радио „Китай”: „Годината на изпитания“ показа провала на американската демокрация

Радио „Китай”: „Годината на изпитания“ показа провала на американската демокрация

Това беше една тежка година за американ­с­кия лидер.“ Сред многото меж­дународни медии, които нап­равиха рав­нос­метка на пър­вата годиш­нина на админис­т­рацията на американ­с­кия лидер Джо Бай­дън, оцен­ката на Sky News е много пред­с­тавителна. Преди година на 20 януари, американ­с­кият лидер обеща в речта си при встъп­ването в длъж­ност да победи COVID-19 и да обедини отново раз­делените американци. По това време тези обещания дадоха лъч надежда на американ­с­кия народ, който току-що преживя бун­товете в Капитолия и въз­дейс­т­вието на епидемията.

Днес обаче, една година по-късно, епидемията продъл­жава в САЩ, инф­лацията расте, а политичес­ката поляризация се засилва… Реториката на Бай­дън се превърна в лозунги и почти всички негови предиз­борни обещания не са изпъл­нени. Пос­лед­ното проуч­ване на „Галъп“ показва, че рей­тин­гът на одоб­рение на президента Джо Бай­дън е спад­нал до 40 процента от 57 преди година. Това е истин­с­кото лице на без­помощ­ността и разочарованието на американ­с­кия народ.

От гледна точка на бор­бата с епидемията, процен­тът на вак­синирани в САЩ се е увеличил бързо в началото на ман­дата на Бай­дън, очевидно е обаче, че Белият дом не е бил готов за щамовете Делта и Омик­рон. До този момент в страната са регис­т­рирани близо 900 000 смър­тни случаи от COVID, което е увеличение с 500 000 от преди година, а броят на пот­вър­дените заразени почти се е утроил на годишна база.

Всъщ­ност американ­с­кият народ осъзна проб­лема. Проуч­ване на колеж „Сиена“ от 18 януари установява, че 57% от гласоподавателите в Ню Йорк вяр­ват, че САЩ вър­вят в грешна посока.

В КНР 91% вяр­ват в правител­с­т­вото, в САЩ – само 38%

Общес­т­веното доверие в американ­с­кото правител­с­тво се е понижило до рекор­дно ниско ниво“, показва док­ладът „Барометър на доверието“ за 2022 г., изгот­вен от най-голямата кон­сул­тан­т­ска ком­пания в света „Едел­ман“. Навър­шва се една година от идването на власт на сегаш­ното американ­ско правител­с­тво. „Франс Прес“ обоб­щава ситуацията на САЩ като „сложна, с неп­рекъс­нати критики вътре и извън страната“. „Едел­ман“ стига до извода, че американ­с­кото правител­с­тво е изп­равено пред сериозна криза на доверието.

Според резул­тата от проуч­ванията, нап­равени сред 36 000 души от 28 страни в периода 1 до 24 ноем­ври миналата година, 91% от китай­ците изпит­ват удов­лет­ворение към правител­с­т­вото, което пред­с­тав­лява рекор­дно високо ниво за пос­лед­ните 10 години. А едва 39% от американ­с­ките граж­дани са доволни от своето правител­с­тво.

Доверието на хора е доказател­с­тво за управ­лен­чес­кото ниво на едно правител­с­тво. Рекор­дно нис­кото доверие в американ­с­кото правител­с­тво доказва хаоса в страната. Провалът в бор­бата с епидемията е един от проб­лемите. Броят на пот­вър­дените случаи на COVID-19 в САЩ над­виши 65 милиона, а починалите 850 000. По двата показателя САЩ заемат първо място в света“, сочат статис­тически данни на американ­с­кия универ­ситет “Джон Хоп­кинс“.

България

Икономика

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Спочти 100% са се повишили раз­ходите за декар земедел­ска продук­ция в сек­тор “Плодове и зелен­чуци“, това са наб­людения на произ­водители от Го…

Прочети още:

Loading...

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...