Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 131, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) САЩ целят да съсипят Украйна

САЩ целят да съсипят Украйна

САЩ целят да съсипят Украйна

Крайно време е Вашингтон да преразгледа политиката си на ескалация

Джефри СаксСтран­ната двойна стратегия на САЩ, целяща да помогне на Украйна да преодолее рус­ката “специална операция“ чрез налагане на сурови сан­к­ции срещу Русия и снаб­дяване на украин­с­ките военни с модерно въоръжение, най-вероятно ще се провали. Онова, което е необ­ходимо, е пос­тигането на мирно споразумение, което е трудно осъщес­т­вима цел. За да бъде пос­тиг­нато такова споразумение, ще се наложи САЩ да нап­равят ком­п­ромис по отношение на НАТО, какъвто засега Вашин­г­тон категорично отх­върля. Путин започна специал­ната военна операция в Украйна и обяви, че преговорите са нав­лезли в задънена улица. Преди началото на кон­ф­ликта обаче рус­кият президент пред­с­тави на Запада списък с искания, включ­ващи и прек­ратяване раз­ширяването на НАТО. Кол­кото и да е странно, САЩ не пожелаха да обсъж­дат този въп­рос. Сега обаче е точ­ното време да прераз­г­ледат своята политика. Раз­бира се, за да могат преговорите да се увен­чаят с успех, Путин също следва да демон­с­т­рира готов­ност за отс­тъпки. Под­ходът на САЩ към дос­тав­ките на въоръжение и сан­к­циите може да звучи убедително в ехото, раз­даващо се в американ­с­кото общес­тво мнение, но на прак­тика не работи на светов­ната сцена. Истината е, че се пол­зва с не особено голяма под­к­репа извън пределите на САЩ и Европа и в крайна сметка може да се сблъска с политическа реак­ция дори в самите тези страни. За мнозина може да се стори очевидно, че рус­ките военни дейс­т­вия са причина за ужаса, който изпитва мир­ното население, и че Русия ще се превърне в “прокъл­ната“ за целия свят страна. Само че това не се случва: раз­виващите се страни нап­ример, отказ­ват да се присъединят към кам­панията за ней­ната изолация, осъщес­т­вявана от Запада. За това говори и гласуването за инициираното от САЩ изк­люч­ване на Русия от Съвета на ООН за човеш­ките права. Факт е, че 93 дър­жави под­к­репиха тази стъпка, но 100 други на прак­тика не го сториха (24 гласуваха против, 58 се въз­дър­жаха, а 18 въобще не гласуваха). Още по-значим е фак­тът, че в тези сто дър­жави живеят 76% от населението на планетата. Въз­можно е тези страни да нямат идеологически причини за противопос­тавянето си на инициативата на САЩ — нап­ример доб­рите им тър­гов­ски отношения с Русия. Фак­тът обаче си остава факт: по-голямата част от света не приема изолацията на Мос­ква, особено в онази степен, за която нас­тоява Вашин­г­тон. Сан­к­циите са основ­ният елемент в стратегията на САЩ. Те едва ли ще накарат Русия да капитулира, но вероятно ще причинят големи щети в целия свят. В най-добрия случай те биха могли да стимулират Мос­ква да търси мирно споразумение, но само в ком­бинация с интен­зивни усилия за пос­тигане на мир чрез преговори.Всъщност икономичес­ките сан­к­ции съз­дават без­б­рой проб­леми. На първо място, дори ако сан­к­циите породят икономически труд­ности в Русия, те едва ли ще променят рус­ката политика по някакъв радикален начин. Спом­нете си суровите сан­к­ции, които САЩ наложиха на Венецуела, Иран и Северна Корея. Да, те отс­лабиха тех­ните икономики, но не промениха политиката им така, както биха искали във Вашингтон.Вторият проб­лем е, че сан­к­циите срав­нително лесно могат да бъдат заобиколени, поне час­тично, като с течение на времето, “вратич­ките“ за заобикалянето им ще стават все повече. Американ­с­ките сан­к­ции са най-ефективни по отношение на доларовите тран­сак­ции с учас­тието на бан­ковата сис­тема на САЩ. Дър­жавите, стремящи се да заобиколят сан­к­циите, намират начини да осъщес­т­вяват тран­сак­циите с помощта на небан­кови и недоларови механизми. Тоест можем да очак­ваме ръст на броя на сдел­ките с Русия в рубли, рупии, юани и други недоларови валути.Третият проб­лем е, че по-голямата част от света не вярва в сан­к­циите, освен това не е склонна да взема страна в руско-украинския кон­ф­ликт. В тази връзка нека си припом­ним страните и регионите, наложили сан­к­ции на Русия САЩ, Великоб­ритания, ЕС, Япония, Син­гапур, Нова Зелан­дия и още няколко, чието общо население е едва 14% от световното.Четвъртият проб­лем е бумеран­говият ефект. Сан­к­циите срещу Русия вредят не само на нея, но и на цялата световна икономика, увеличавайки прекъс­ванията в логис­тич­ните вериги, инф­лацията и недос­тига на продовол­с­т­вие. Ето защо много европейски дър­жави най-вероятно ще продъл­жат да внасят газ и пет­рол от Русия, затова и Унгария, а може би и някои други европейски страни ще се съг­ласят да плащат на рус­наците в рубли. Освен това бумеран­говият ефект вероятно ще нав­реди на демок­ратите на меж­дин­ните избори в САЩ през ноем­ври 2022 г., защото инф­лацията изяжда доходите на избирателите.Петият проб­лем е в лип­сата на гъв­кавост по отношение на цената и тър­сенето на рус­ките енер­гоносители и пшеница. Със сък­ращаването на обема на рус­кия износ светов­ните цени на тези стоки нарас­т­ват. В крайна сметка Русия може да реализира по-малки екс­пор­тни обеми, но ще получи почти същите или дори по-големи екс­пор­тни постъпления.Шестият проб­лем е геополитически. Другите дър­жави и преди всичко Китай, раз­г­леж­дат руско-украинския сблъсък като кон­ф­ликт, в който Русия се съп­ротив­лява на раз­ширяването на НАТО в Украйна. Ето защо Пекин вече неед­нок­ратно изтъква, че на карта в “специал­ната операция“ на Путин са пос­тавени закон­ните интереси на Русия.САЩ не спират да пов­тарят, че НАТО е чисто отб­ранителен алианс, но Русия, Китай и много други мис­лят раз­лично. Те гледаха негативно на бом­бар­диров­ките на НАТО срещу Сър­бия през 1999 г., на присъс­т­вието на пакта в Афганис­тан в течение на 20 години, както и на бом­бар­диров­ките на НАТО срещу Либия, в резул­тат от които беше убит Муамар Кадафи. Рус­ките лидери въз­разяват срещу раз­ширяването на НАТО на изток още от самото му начало, т. е. втората половина на 90-те години на миналия век, когато към пакта се присъединиха Чехия, Унгария и Полша. Показателно е, че когато Путин призова НАТО да прек­рати раз­ширяването си към Украйна, Бай­дън демон­с­т­ративно отказа да преговаря с Русия по този въпрос.С други думи, много дър­жави, включително Китай, не под­к­репят глобал­ния натиск върху Русия, който отново може да доведе до раз­ширяването на НАТО. Останалият свят иска мир, а не победа на САЩ или НАТО в прокси вой­ната с Русия. Съединените щати биха искали Путин да претърпи поражение, а оръжията на НАТО да нанесат огромен и тежък удар по рус­ките сили. Вярно е обаче, че в хода на този процес Украйна се руши. Русия едва ли ще приз­нае, че е претър­пяла поражение, ще отс­тъпи. Воен­ната тех­ника на НАТО може да нанесе вреда на Русия, но не може да спаси Украйна. Това може да стане само с пос­тигането на мирно споразумение.На прак­тика, сегаш­ният под­ход ще раз­руши икономичес­ката и политическа стабил­ност в целия свят и може да раз­дели света на пронатов­ски и антинатов­ски лагери, което ще се окаже в дъл­бока дъл­гос­рочна вреда за Съединените щати. Затова американ­с­ката дип­ломация наказва Русия, но без да има особени шан­сове за реален успех за Украйна или за интересите на САЩ. Реал­ният успех би бил рус­ките войски да се приберат в родината си, а сигур­ността на Украйна да бъде гаран­тирана. Този резул­тат обаче може да бъде пос­тиг­нат само на масата за преговори.Ключова стъпка за САЩ, съюз­ниците им от НАТО и Украйна е ясното заяв­ление, че НАТО няма да се раз­ширява за сметка на Украйна, ако Русия прек­рати специал­ната операция и се изтегли от Украйна. Раз­бира се, преговорите могат да се провалят, ако исканията на Русия бъдат смет­нати за неп­рием­ливи. Длъжни сме обаче поне да опитаме и наис­тина да се пос­тараем максимално,за да видим дали може да бъде пос­тиг­нат мир чрез приз­наването на неут­ралитета на Украйна, под­к­репен от съот­вет­ните меж­дународни гаранции.Всички гръмки думи на Бай­дън — за оттег­лянето на Путин от властта, геноцида и воен­ните прес­тъпения — няма да спасят Украйна. Най­доб­рият шанс Украйна да бъде спасена са преговорите, които да донесат мир. Ако дадат приоритет на мира, а не на раз­ширяването на НАТО, САЩ биха си осигурили под­к­репата на много повече страни по света и по този начин биха помог­нали за нас­тъп­ването на мир в Украйна, както и за сигур­ността и стабил­ността в целия свят.Авторът е извес­тен американ­ски икономист, професор в Колум­бийс­кия универ­ситет, според сп. “Тайм“ и “Икономист“ днес той е най-известният и влиятелен икономист в света.

Страницата под­готви Свет­лана Михова, в. „Русия днес — Рос­сия сегодня“

България

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

Секторът с най-много оплаквания е леката промишленост

Работещите стават все по-малко в Бъл­гария, но нарушенията на тех­ните права не намаляват…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

Археолози търсят ранния храм на Дионис на Перперикон

Започ­наха таз­годиш­ните археологически проуч­вания на свещения скален храм, съоб­щава проф. Николай Овчаров.На Пер­перикон през това лято ще раб…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Новак Джокович се оплака от „Уимбълдън“

Новак Джокович се оплака от „Уимбълдън“

Новак Джокович се оплака, че къс­ните начални часове на двата основни корта в Лон­дон на прак­тика прев­ръщат “Уим­бъл­дън“ в тур­нир на зак­рито. С…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...