Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 131, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Москва дава храни срещу отмяна на санкциите

Москва дава храни срещу отмяна на санкциите

Москва дава храни срещу отмяна на санкциите

Продоволствената криза крие рискове от граждански вълнения в Европа, сочи анализ на „Евронюз“

Меж­дународ­ните сан­к­ции, наложени на Мос­ква заради воен­ната ѝ кам­пания в Украйна, трябва да бъдат отменени, за да се избегне световна продовол­с­т­вена криза, заяви руски заместник-министър на вън­ш­ните работи, предаде аген­ция БГНЕС.

“Решаването на продовол­с­т­вения проб­лем изис­ква цялос­тен под­ход, включително премах­ване на сан­к­циите, наложени върху рус­кия износ и финан­сови тран­зак­ции“, заяви Анд­рей Руденко в комен­тар, цитира от рус­ките инфор­мационни аген­ции. “То изис­ква също така Украйна да раз­минира всички прис­танища, където акос­тират кораби, а Русия е готова да осигури необ­ходимия хуманитарен дос­тъп“, добавя Руденко.

Воен­ната кам­пания на Русия в Украйна и въл­ната от сан­к­ции срещу Мос­ква заради офан­зивата нарушиха дос­тав­ките на торове, пшеница и други стоки, които двете страни изнасят. Само Русия и Украйна произ­веж­дат 30 % от светов­ните дос­тавки на пшеница.

ООН призова преди дни рус­ките власти да освободят зър­ното, засед­нало в украин­с­ките прис­танища.

Вой­ната в Украйна раз­кри уяз­вимостта на нашата хранителна сис­тема, както и пър­вите месеци на епидемията от COVID, посочва меж­дув­ременно с свой анализ „Евронюз“. В него фокусът е върху украин­с­ката пшеница, но ограниченията на рус­ките износители да се раз­п­лащат в долари и евро също играе своята роля.

Най-много се очаква да пос­т­радат страните с голям внос, но има и опасения за повишаване на цените в раз­витите икономики в Европа и Северна Америка. Украйна изнася една десета от светов­ното произ­вод­с­тво на пшеница, една пета от ечемика и рапицата и около половината от слън­чог­ледовото семе. Дър­жавите от Близ­кия изток биха могли да пос­т­радат най-много, тъй като Египет и Либия внасят над 40 % от храната си от Украйна, но износът на страната доминира и в Западна Африка, където Нигерия, Сенегал и Гвинея внасят много, твърди „Евронюз“.

За запад­ните пот­ребители цените на суровите със­тавки със­тав­ляват само малка част от цената, което означава, че инф­лацията на цените на храните, дъл­жаща се на украин­с­кия износ, е само около 10 %. На места обаче, където цените на храните са тясно свър­зани с цените на суровините, като Сомалия или Тунис, инф­лацията може да дос­тигне 100200%.

Въп­реки изолацията от увеличението на суровините, в момента животът на много хора в Европа е зат­руд­нен от ток­сич­ната ком­бинация между цените на храните и енер­гията.

Политичес­ките протести срещу повишаването на цените могат лесно да прерас­нат в насилие, както се случи във Фран­ция през 2019 г., когато протес­тиращите от “Жъл­тите жилетки“ под­палиха огньове и раз­рушиха сгради в отговор на повишаването на цените на горивата, припомня „Евронюз“.

България

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

Секторът с най-много оплаквания е леката промишленост

Работещите стават все по-малко в Бъл­гария, но нарушенията на тех­ните права не намаляват…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

Археолози търсят ранния храм на Дионис на Перперикон

Започ­наха таз­годиш­ните археологически проуч­вания на свещения скален храм, съоб­щава проф. Николай Овчаров.На Пер­перикон през това лято ще раб…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Новак Джокович се оплака от „Уимбълдън“

Новак Джокович се оплака от „Уимбълдън“

Новак Джокович се оплака, че къс­ните начални часове на двата основни корта в Лон­дон на прак­тика прев­ръщат “Уим­бъл­дън“ в тур­нир на зак­рито. С…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...