Путин: Русия пренасочва търговията и петрола си към страните от БРИКС

“На свой ред присъс­т­вието на Русия в страните от БРИКС расте — има забележимо увеличение на износа на руски пет­рол за Китай и Индия“, заяви рус­кият президент Владимир Путин. По инфор­мация от Китайс­ката главна мит­ническа админис­т­рация вносът на суров пет­рол от Русия в Китай се е повишил с 55% в срав­нение с година по-рано и е дос­тиг­нал рекор­дни нива през май. Русия е измес­тила Саудит­ска Арабия като основ­ния дос­тав­чик на Китай, след като китайс­ките рафинерии са се въз­пол­з­вали от евтините дос­тавки.

Путин каза, че Русия раз­работва алтер­нативни механизми за меж­дународни финан­сови раз­п­лащания заедно с пар­т­ньорите си от БРИКС. “Рус­ката Сис­тема за финан­сови съоб­щения е отворена за връзка с бан­ките на страните от БРИКС. Рус­ката сис­тема за раз­п­лащания Мир раз­ширява присъс­т­вието си. Раз­г­леж­даме въз­мож­ността за съз­даване на меж­дународна резер­вна валута, базирана на кош­ница от валутите на страните от БРИКС“, добави рус­кият лидер.