Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 157, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Байдън: САЩ засилват военното си присъствие в цяла Европа

Байдън: САЩ засилват военното си присъствие в цяла Европа

Байдън: САЩ засилват военното си присъствие в цяла Европа

НАТО покани Швеция и Финландия да се присъединят към Алианса, двете страни са подписали меморандум с Турция

САЩ ще “засилят воен­ното си присъс­т­вие в Европа“, за да може НАТО “да реагира на зап­лахи, които идват от всички посоки и във всички сфери — по суша, въз­дух и вода“, заяви вчера американ­с­кият президент Джо Бай­дън на срещата на НАТО в Мад­рид, предаде БНР.

Бай­дън обяви, че САЩ ще засилят воен­ното си присъс­т­вие и отб­ранител­ните си способ­ности в Испания, Полша, Румъния, бал­тийс­ките страни, Обединеното крал­с­тво, Гер­мания и Италия.

“Ние сме на срещата“ и “доказ­ваме, че НАТО е по-необходима от всякога“, заяви американ­с­кият президент заедно с генерал­ния сек­ретар на организацията Йенс Стол­тен­берг. Той припомни, че САЩ вече са раз­положили тази година 20 000 допъл­нителни вой­ници в Европа, за да под­силят линиите в отговор на агресив­ните дейс­т­вия на Русия. Освен това Бай­дън пот­върди, че Вашин­г­тон ще увеличи от четири на шест броя на своите ескад­рени миноносци в испан­с­ката воен­номор­ска база Рота и ще съз­даде в Полша “пос­тоянен щаб на 5-ти американ­ски армейски кор­пус“. “Ще под­дър­жаме допъл­нителна бригада“ от общо 5000 души, която ще бъде базирана в Румъния, добави Бай­дън. Освен това ще бъдат раз­положени допъл­нителни сили в бал­тийс­ките страни. “Ще изп­ратим две допъл­нителни ескад­рили“ бойни самолети Ф-35 във Великоб­ритания и “ще раз­положим допъл­нителни способ­ности за противовъз­душна отб­рана“ в Гер­мания и Италия, уточни президен­тът в кратко изяв­ление за медиите.

Рус­кият президент Владимир Путин “искаше фин­лан­дизация на Европа“, промяна на страните членки на Алианса към по-неутрална позиция, подобна на тази, която исторически заемаха скан­динав­с­ките страни. Вместо това обаче той пос­тигна “натовизация на Европа“, под­черта Бай­дън.

Швеция и Фин­лан­дия са официално поканени да присъединят към НАТО. Това обяви генерал­ният сек­ретар Йенс Стол­тен­берг в началото на лидер­с­ката среща на НАТО в Мад­рид. Думите му бяха пос­рещ­нати с аплодис­менти. “Ще демон­с­т­рираме, че вратите на НАТО остават отворени като покани Фин­лан­дия и Швеция да се присъединят към Алианса.“

Тур­ция, Швеция и Фин­лан­дия са под­писали съв­мес­тен меморан­дум, в който се казва, че трите страни ще раз­ширят под­к­репата си срещу зап­лахите за сигур­ността на всяка от тях. Анкара тъл­кува това като обещание за кон­к­ретни стъпки за екс­т­радицията на обвинени за тероризъм, но получили убежище в скан­динав­с­ките страни. Става въп­рос предимно за кюр­д­ски бойци. Това, както и наложеното оръжейно ембарго заради тур­с­ката военна офан­зива в Сирия през 2019 г., което късно във втор­ник беше оповес­тено, че ще бъде вдиг­нато, бяха основ­ните причини, поради които Тур­ция отказ­ваше да одобри кан­дидатурите на Швеция и Фин­лан­дия. След раз­говорите от президен­т­с­т­вото в Анкара съоб­щиха, че Тур­ция “е получила как­вото е поис­кала“ от преговорите. Трите страни също така ще съз­дадат механизъм за споделяне на разуз­навателна инфор­мация за борба с тероризма.

България

Икономика

Култура

Пътят на хаджийската премяна от Синия Балкан достига до Белия град

Пътят на хаджийс­ката премяна от Синия Бал­кан дос­тига до Белия град с изложба на худож­нич­ката Дора Кур­шумова в галерията в Бал­чик. Екс­позиция…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Стойчо Младенов преговаря с ЦСКА 1948

Стойчо Младенов преговаря с ЦСКА 1948

Стойчо Младенов започна преговори с ЦСКА 1948. Вчера сут­рин той посети клуб­ните офиси, където раз­говаря с благодетеля на „чер­вените“ Цветоми…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...