Китайският лидер придава голямо значение на производството на зърно

Китайският лидер придава голямо значение на производството на зърно

На 27 юни пред­седателят на КНР Си Дзин­пин изп­рати отговор на писмо от Сю Цун­сян, голям зър­ноп­роиз­водител в окръг Тайхъ, провин­ция Анхуей, в което поз­д­равява него и останалите мес­тни земедел­ски стопани с доб­рата реколта.

Винаги съм бил заг­рижен за произ­вод­с­т­вото на зърно и често посещавам сел­ски райони. През пос­лед­ните години ЦК на ККП пред­п­рие редица мерки за под­помагане на зър­ноп­роиз­вод­с­т­вото с цел гаран­тиране на продовол­с­т­вената сигур­ност на дър­жавата, увеличаване доходите на зър­ноп­роиз­водителите и повишаване стан­дарта им на живот. Надявам се, че големите зър­ноп­роиз­водители активно ще прилагат съв­ременни сел­с­кос­топан­ски тех­нологии, за да тлас­кат останалите земеделци заедно да доп­ринесат за национал­ната продовол­с­т­вена сигур­ност“, под­чер­тава Си Дзин­пин в пис­мото си.