Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 279, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят

Лавров: Ще вземем мерки, ако не бъдем чути

Лавров: Ще вземем мерки, ако не бъдем чути

Президентът Байдън обмислял дали да не санкционира лично Путин

Рус­кият вън­шен минис­тър Сер­гей Лав­ров пов­тори вчера пред Думата, в отговор на депутат­ски въп­рос, че Мос­ква ще вземе необ­ходимите ответни мерки, ако не получи кон­с­т­рук­тивен отговор от САЩ и НАТО на исканите от нея гаран­ции за сигур­ността й.

Мос­ква няма да допусне въп­росите за Украйна и исканите от Русия гаран­ции за сигур­ността й да станат пред­мет на без­к­райни дис­кусии, като в тях бъдат намес­вани Организацията за сигур­ност и сът­руд­ничес­тво в Европа или Европейс­кият съюз, заяви Лав­ров, който пот­върди, че очаква до края на сед­мицата Вашин­г­тон да отговори пис­мено на пред­ложенията й за гаран­циите за сигур­ността.

Мос­ква твърдо ще пресича опитите да й бъде въз­ложена отговор­ност за…

Прочети още…

Австрия отменя локдауна за неваксинирани

Авс­т­рия отменя от 31 януари лок­дауна за невак­синирани срещу коронавирус, заяви авс­т­рийс­кият кан­ц­лер Карл Нехамер. Решението е взето след като е станало ясно, че ситуацията в бол­ниците се е стабилизирала и на първо място в отделенията за интен­зивна терапия. В същото време изис­к­ването за вак­синация или преболедуване са запазва при посещение на общес­т­вени места — рес­торанти, магазини, кон­церти, изложби. Остава и задъл­жител­ното носене да се носи маска от типа FFP2, съоб­щава БГНЕС.

Премиерът…

Прочети още…

Китай е изпълнил „зелените“ цели за 2021

Китай е изпълнил „зелените“ цели за 2021

Миналата година Китай е успял да реализира пос­тавени цели по намаляване на замър­сяването и продъл­жително подоб­ряване на качес­т­вото на въз­духа и водите, каза говорителят на Минис­тер­с­т­вото на екологията и окол­ната среда на прес­кон­ферен­ция. Нап­редъкът на страната в намаляването на емисиите от въг­лероден диок­сид на глава от БВП е в съот­вет­с­т­вие с изис­к­ванията в 14-ия пет­годишен план (20212015 г.) Пос­тиг­нати бяха годиш­ните цели за намаляване на емисиите на четири главни замър­сителя, включително…

Прочети още…

Джан Имоу: Романтиката ще е ключов елемент на церемонията по откриването на Зимната олимпиада

Джан Имоу: Романтиката ще е ключов елемент на церемонията по откриването на Зимната олимпиада

Режисьорът на церемониите по отк­риване на двете олич­пиади в Пекин раз­кри, че за церемонията през 2022 г. се е опитал да съчетае изкус­т­вото с науката и да съз­даде усещане за модер­ност

Не съм пред­полагал, че един ден ще бъда режисьор на две олим­пийски церемонии“, каза Джан Имоу, глав­ния режисьор на церемонията по отк­риването на Зим­ната олим­пиада в Пекин в интервю за Китайс­ката медийна група (КМГ). „Не е въз­можно и да го накараш да се случи. Но каз­ват, че въз­мож­нос­тите идват в под­гот­вения ум…

Прочети още…

Радио „Китай”: „Годината на изпитания“ показа провала на американската демокрация

Това беше една тежка година за американ­с­кия лидер.“ Сред многото меж­дународни медии, които нап­равиха рав­нос­метка на пър­вата годиш­нина на админис­т­рацията на американ­с­кия лидер Джо Бай­дън, оцен­ката на Sky News е много пред­с­тавителна. Преди година на 20 януари, американ­с­кият лидер обеща в речта си при встъп­ването в длъж­ност да победи COVID-19 и да обедини отново раз­делените американци. По това време тези обещания дадоха лъч надежда на американ­с­кия народ, който току-що преживя бун­товете в Капитолия…

Прочети още…

Хърватия обвини Сърбия, че й краде историята

Хърватия обвини Сърбия, че й краде историята

Сър­бия ще понесе пос­лед­с­т­вията от краж­бата на кул­тур­ното нас­лед­с­тво на Хър­ватия в преговорите за присъединяване към Европейс­кия съюз, предуп­реди хър­ват­с­кият минис­търът на вън­ш­ните и европейс­ките въп­роси Гор­дан Гър­лич Рад­ман, предаде БГНЕС. „Със сигур­ност ще има определени пос­ледици, когато бъдат отворени определени ключови глави като образованието“, комен­тира той пред репор­тери.

Причина за изказ­ването му бе приетият на 23 декем­ври м. г. в Сър­бия Закон за кул­тур­ното нас­лед­с­тво, който…

Прочети още…

България

Икономика

Култура

Боб Дилън продаде музиката си на „Сони”

Боб Дилън продаде музиката си на „Сони”

Живата легенда Боб Дилън е продал на япон­с­ката кор­порация “Сони“ целия си музикален каталог, както и правата за няколко бъдещи записа, преда…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Земеделие

Loading...