Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 204, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало ЦКС (2) КАК ДА СТАНА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ?

КАК ДА СТАНА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ?

КАК ДА СТАНА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ?

Имате земя, която искате да обработ­вате, да насаж­дате, да произ­веж­дате млечни продукти, плодове и зелен­чуци или пък имате желанието да излезете на „големия пазар“ и да пред­ложите продук­цията си там. Какво следва да се нап­рави, за да се въз­пол­з­вате от най-изгодните за вас условия? Нас­тоящата статия цели да запоз­нае читателите с плюсовете, минусите и цялос­т­ната процедура по регис­т­рация за земедел­ски произ­водител.

Всяко деес­пособно физическо лице, юридичес­ките лица и еднолич­ните тър­говци, които стопанис­ват земедел­ска земя и/или осъщес­т­вяват произ­вод­с­тво на земедел­ска продук­ция, съг­ласно чл. 3, ал. 1 от Наредба № 3 от 29 януари 1999г. могат да се регис­т­рират като земедел­ски произ­водители. Това се извър­шва от Облас­тна дирек­ция „Земеделие“/ОДЗ/ по пос­тоян­ния адрес на физичес­кото лице или еднолич­ния тър­говец, или по седалището на юридичес­кото лице. Необ­ходимите документи, които трябва да се предос­тавят на място се раз­личават от гледна точка на субекта — физичес­ките лица пред­с­тавят за проверка документ за самолич­ност и справка от Тър­гов­с­кия регис­тър по БУЛ­С­ТАТ за земедел­ски стопани, на които се прави пререгис­т­рация, докато за юридически лица се изис­ква удос­товерение за актуално със­тояние от Тър­гов­с­кия регис­тър или карта за иден­тификация по регис­тър БУЛ­С­ТАТ. В зависимост от извър­ш­ваната работа като земедел­ски произ­водител има още специфични документи, които са изис­куеми и са допъл­нение към основ­ните. Ако отг­леж­дате животни, за да се регис­т­рирате трябва да носите със себе си и опис на номерата на ушните мерки, опис на живот­ните, които не под­лежат на иден­тификация или заверен опис на официал­ния ветеринарен лекар, кон­т­ролиращ съот­вет­ния животин­ски обект. От друга страна за лицата, обработ­ващи и пол­з­ващи земя е необ­ходимо да впишат в анкет­ните фор­муляри имотите, които ще се изпол­з­ват през съот­вет­ната стопан­ска година и за които имат регис­т­рирано правно основание за пол­з­ване, съг­ласно чл. 41 ЗПЗП. Стопаните, които извър­ш­ват дей­ности с пър­вични фуражи, подават дек­ларация, съг­ласно Приложение № 3, което може да се намери в края на Наредба № 3 от 1999 г., като в този случай тя важи само ако произ­веж­даната продук­ция е за храна на животни. Независимо от статута на лицата или работата, която осъщес­т­вяват, абсолютно задъл­жителен рек­визит за регис­т­рацията се явява анкет­ната карта с анкетни фор­муляри по образец. Хар­тиени фор­муляри на анкет­ната карта се предос­тавят без­п­латно на земедел­с­ките произ­водители от общин­с­ката служба при поис­к­ване, но могат да се предадат и в елек­т­ронен вариант. В анкет­ната карта се попъл­ват иден­тификацион­ните данни на лицето, но тук е от изк­лючително значение да се нап­рави уточ­нението, че когато кар­тата се подава от упъл­номощено лице, пос­лед­ното попълва своите данни. Пос­лед­ващите анкетни фор­муляри са четири вида, проявени под фор­мата на таб­лици, които се попъл­ват от земедел­с­ките стопани в зависимост от дей­ността им, като се изготвя отделен анкетен фор­муляр за всяко зем­лище, в което лицето стопанисва земедел­ски земи и/или отг­лежда животни.

След като се изпъл­нят всички горепосочени стъпки, на земедел­с­ките произ­водители им се издава Регис­т­рационна карта, която съдържа основ­ните им данни. Тя се заверява ежегодно от длъж­нос­т­ните лица в ОД „Земеделие“ въз основа на предос­тавената от лицата актуална инфор­мация за дей­ността им, пос­ред­с­т­вом анкет­ните карти и фор­муляри, в срок от 1 октом­ври до 28 фев­руари. Тази процедура не е задъл­жителна, ако през съот­вет­ната година не са нас­тъпили промени и в такива случаи за заверка на регис­т­рацион­ната карта се приема подаването само на дек­ларация за липса на промени в регис­т­рацията. В седем­д­невен срок след пър­воначал­ната регис­т­рация физичес­ките лица са задъл­жени да се впишат и в Аген­ция по впис­ванията в регис­тър БУЛ­С­ТАТ. Точно чрез регис­т­рацион­ната карта и копия от анкет­ните фор­муляри земедел­с­ките стопани се легитимират пред всички дър­жавни, общин­ски и кон­т­ролни органи и финан­сиращите инс­титуции. Оттук се отк­рояват и едни от най-съществените ползи, произ­тичащи от самата регис­т­рация за земедел­ски произ­водители с поне една заверена стопан­ска година. Само те могат да кан­дидат­с­т­ват за финан­сово под­помагане от ДФ „Земеделие“ — дър­жавно суб­сидиране, но тук въз­мож­нос­тите не се ограничават един­с­т­вено на национално ниво, а се предос­тавя опция и за европейско финан­сиране от фон­довете в областта на земеделието и раз­витието на сел­с­ките райони. Под­роб­нос­тите около кан­дидат­с­т­ването за финан­сова помощ и отговорите на всички други въп­роси могат да се получат напълно без­п­латно под фор­мата на съвет от Национал­ната служба за съвети в земеделието и от ней­ните облас­тни служби, както и без­п­латна инфор­мация относно цени и пазари на земедел­ски продукти. Също така само земедел­с­ките произ­водители могат да продават продук­цията си на територията на цялата страна без касови апарати. На след­ващо място трябва да се раз­г­ледат въп­росите, свър­зани с осигуряването, като се има пред­вид че земедел­с­ките произ­водители са самоосигуряващи се лица, от което следва че дър­жав­ното общес­т­вено осигуряване е задъл­жително, т.е. осигуров­ките се внасят за соб­с­т­вена сметка. Тук лицата са задъл­жително осигурени за инвалид­ност поради общо заболяване, за старост и смърт, но нямат право на помощи за без­работица. Осигурител­ните вноски се внасят по смет­ката на Териториал­ната дирек­ция на НАП поот­делно за всеки месец, като минимал­ният месечен раз­мер на осигурител­ния доход за регис­т­рираните земедел­ски произ­водители, които извър­ш­ват един­с­т­вено земедел­ска дей­ност за 2020 г. е 420 лв.

Когато земедел­с­ките произ­водители прек­ратят дей­ността си, то те са длъжни в едномесечен срок да подадат заяв­ление до ОД „Земеделие“ за отпис­ване и да си вър­нат регис­т­рацион­ната карта, включително и анкет­ните карти с фор­мулярите. Фик­тивно отпис­ване следва и при пропус­кане на сроковете за заверка на регис­т­рацион­ната карта или подаване на дек­ларация за липса на промени, но независимо поради какви причини земедел­с­кият произ­водител се отпише като такъв, той има право да се регис­т­рира наново през след­ващата стопан­ска година.

С нас­тоящото изложение сък­ратено пред­с­тавихме основ­ните харак­терис­тики относно процеса по регис­т­рация за земедел­ски произ­водител. Дирек­ция „Правна“ на Цен­т­рал­ния кооперативен съюз изразява готов­ност да отговори на кон­к­ретни въп­роси, както и да даде становище по кон­к­ретни казуси от прак­тиката във връзка с цялата процедура по регис­т­рация.