Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 188, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало ЦКС (2) ВК „ПЛОДКООП“- гр. СТАМБОЛИЙСКИ

ВК „ПЛОДКООП“- гр. СТАМБОЛИЙСКИ

ПОКАНА

На основание чл.16 ал.3 т.2 от ЗК и чл. 18/2/т.2 от Устава на Кооперацията и в изпъл­нение на решение по Протокол №7/27.10.2020 г. на Лик­видацион­ната Комисия на Кооперацията се свиква ХХXI –во Извън­редно общо съб­рание на 25.11.2020 г. от 11:00 часа в залата на Пен­сионер­с­кия клубна ул. „Райко Дас­калов“ гр. Стам­болийски при след­ния

ДНЕВЕН РЕД

1. Отчет на ЛК на ВК „Плод­кооп“ гр.Стамболийскиза дей­ността й от 18.02.2019 год.до датата на прик­люч­ване на ликвидацията.Приемане на зак­лючителен баланс и пояс­нителен док­лад към него.

Докл: Пред­седател на ЛК

2. Освобож­даване на Пред­седателя и членовете на Лик­видацион­ната комисия от отговор­ност.

Докл: Пред­седателя на ИОС

3. Вземане на решение за заличаване на ВК „Плод­кооп“ гр.Стамболийски в лик­видация.

Докл: Пред­седателя на ИОС

При липса на кворум Извън­ред­ното общо съб­рание ще се проведена същия ден и същото място от 12 часа.

Материалите по обявения дневен ред се предос­тавят на раз­положение на всеки член-кооператор, желаещ да се запоз­нае с тях, в кан­целарията на Кооперацията от 9:00 ч. до 12:00 ч. /от понедел­ник до петък включително/.

ЛК на ВК Плод­кооп гр. Стам­болийски