Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 209, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало ЦКС (2) Световен кооперативен монитор 2020

Световен кооперативен монитор 2020

Световен кооперативен монитор 2020

Деветото издание на Светов­ния кооперативен монитор 2020 има за цел да пред­с­тави значимия принос на кооператив­ния биз­нес по сек­тори в глобал­ната икономика. Докумен­тът официално бе пред­с­тавен от Меж­дународ­ния кооперативен алианс и Европейс­кия инс­титут за изс­лед­ване на кооперациите и социал­ните пред­п­риятия (EURISCE) на онлайн семинар, с учас­тието на над 200 пред­с­тавители на национални кооперативни организации и меж­дународни инс­титуции. Особено внимание бе отделено на без­п­рецеден­тна глобална здравна криза COVID-19 и икономичес­ките и екологични пос­лед­с­т­вия от нея.

2020 бе една от най-сложните и раз­ломни години през които е преминавало кооператив­ното движение, но предос­тави и въз­мож­ност чрез актуална статис­тическа инфор­мация да се повиши инфор­мираността на широката общес­т­веност за ролята на кооператив­ния биз­нес.

Кооперативeн биз­нес по сек­тори на база годишен стопан­ски оборот:

Земеделие (34,7%), Зас­т­раховане (33,7%); Тър­говия на едро и дребно (19%); Бан­кови и финан­сови услуги (7%); Индус­т­рия и услуги (4%); Здравеопаз­ване (0,7%), Рибар­с­тво (0,7%) и Жилищен (0,3%).

Въп­реки пан­демията, кооперациите от всички региони на МКА се мобилизираха, активизираха и адек­ватно отговориха на предиз­викател­с­т­вата на COVID19 чрез: инфор­мационни кам­пании за спаз­ване на противоепидемич­ните мерки, съз­даване на онлайн плат­форми за споделяне на полезна инфор­мация, гореща линия COVID-19 и др. В Монитора са пред­с­тавени добри прак­тики на кооперациите в раз­лични сек­тори:

Тър­говия: пот­ребител­ните кооперации адап­тираха дей­ността си, въвеж­дайки мерки за безопасно пазаруване в условия на COVID-19, с цел да гаран­тират дос­тав­ката на стоки и услуги до членовете и пот­ребителите. Осигуриха алтер­нативи на традицион­ното пазаруване – онлайн тър­говия, дос­тавка до дома, мобилни тър­гов­ски обекти за снаб­дяване на населението в малки и високоп­ланин­ски населени места и др.

Земеделие: земедел­с­ките кооперации пред­п­риеха онлайн анкетно проуч­ване за отражението на COVID-19 върху дей­ността им, осигуриха лични пред­пазни сред­с­тва – маски, ръкавици и дезин­фек­танти на служителите на кооперациите.

Финанси: финан­совите и зас­т­раховател­ните кооперации пренас­т­роиха инс­т­румен­тите си с цел запаз­ване на мал­кия и среден биз­нес – отс­роч­ване на плащането на лихви върху кредити и заеми, прог­рами за отпус­кане на без­лих­вени кредити и др.

Меж­дународ­ният кооперативен алианс и кооперативни сек­торни организации раз­шириха инфор­мацион­ния поток чрез официал­ните си уеб­с­т­раници и социални мрежи с цел споделяне на добри прак­тики и опит в това как кооперациите от всички региони на МКА преодоляват здрав­ните и икономически пос­ледици от коронавируса.

Глобал­ното кооперативно движение под­к­репи ключовото пос­лание на Антонио Гутериш – Генерален сек­ретар на ООН пред делегатите на Генерална асам­б­лея на ООН 2020: „…Всички дейс­т­вия по време и след кризата COVID-19 трябва да бъде насочени към изг­раж­дането на по-равнопоставени, приоб­щаващи икономики и общес­тва, устой­чиви на глобал­ните предиз­викател­с­тва пред които сме изп­равени днес – пан­демии, климатични промени и др…”.

Кооперативна Европа под­к­репи прог­рамата на

Пор­тугал­с­кото Пред­седател­с­тво на Съвета на ЕС

На 20 януари т.г. Пор­тугалия пое пред­седател­с­т­вото на Съвета на ЕС. На пър­вата пленарна сесия на Европейс­кия пар­ламент за 2021, Антониу Коща — министър-председател на Пор­тугалия пред­с­тави пред депутатите Прог­рамата „Време е за резул­тати и устой­чиво въз­с­тановяване” с акцент върху раз­витието на устой­чива, социална, зелена, циф­рова и глобална Европа и преодоляване на социално – икономичес­ките пос­ледици на пан­демията COVID-19.

Кооперативна Европа под­к­репи този важен документ и приоритетите за социална Европа с фокус върху мал­ките и средни пред­п­риятия и кооперациите — двигатели за рас­теж и повече и по-добри работни места.

Като ключов пар­т­ньор в социал­ната икономика, Кооперативна Европа ще продължи да лобира пред Съвета за приз­наване ролята, значимостта и приноса на кооперациите за икономическа, социална и екологична устой­чивост и кон­курен­тна икономика на Европейс­кия съюз. Кооперативна Европа призовава за рав­нопос­тавеност на кооперациите в зеления и циф­ров преход.

Дни на граж­дан­с­кото общес­тво 2021

В периода от 1 до 3 март Европейс­кият икономически и социален комитет ще организира Вир­туални дни на граж­дан­с­кото общес­тво 2021. Целта на този форум е да обедини граж­дан­с­ките организации и европейс­ките инс­титуции в дебат за важ­ните ком­поненти на устой­чивото въз­с­тановяване за бъдещето на Европа на граж­даните. Кооперативна Европа, съв­мес­тно със Социална икономика – Европа ще организира семинар на тема „Социал­ната икономика и младеж­кото пред­п­риемачес­тво за устой­чиво въз­с­тановяване”, с учас­тието на пред­с­тавители на младежки кооперации , пред­п­риятия от социал­ната икономика, образователни цен­т­рове и европейски инс­титуции, с цел споделянето на иновативни добри прак­тики за съз­даване на модели за пред­п­риемачес­тво сред младите хора и генериране на самос­тоятелна заетост.

ИСПАНИЯ

20 050 кооперации;

7 296 629 член-кооператори;

290 221 заети;

■ Годишен оборот: над 61 млрд. евро;

[pic]

| | ТЪР­ГОВИЯ |

|Кооперации |282 |

|Членове |3 312 372 |

|Заети |28 990 |

|Годишен оборот |12,5 милиарда € |

| | ЗЕМЕДЕЛИЕ |

|Кооперации |3844 |

|Членове |1 179 323 |

|Заети |98 999 |

|Годишен оборот |25,7 милиарда € |

| | ЖИЛИЩЕН |

|Кооперации |582 |

|Членове |57 878 |

|Заети |1352 |

|Годишен оборот |759,4 милиона € |

| | ПРОМИШ­ЛЕНОСТ И УСЛУГИ |

|Кооперации |16 950 |

|Членове |230 000 |

|Заети |23 000 |

|Годишен оборот |22,1 милиарда € |

| | БАНКИ |

|Кооперации |67 |

|Членове |2 517 056 |

|Заети |19 383 |

|Годишен оборот |135 милиарда € |

Инициатива на Европейс­ката комисия:

Пътна карта за етикетиране на храните

Като част от приетата на 20 май 2020 Стратегия „От фер­мата до трапезата” за справед­лива, здравос­ловна и екологосъоб­разна хранителна сис­тема, в рам­ките на Европейс­ката зелена сделка бе пред­ложено раз­работ­ването на Пътна карта за етикетиране на храните. С докумен­тът се цели прераз­г­леж­дане правилата за инфор­мация, обх­ващаща: единен стан­дарт за посоч­ване на опаков­ката на хранител­ната стой­ност, страна на произ­ход на продукта и ясна мар­кировка „изпол­з­вай преди” и „най-добър до”, с цел пот­ребителите да нап­равят по-здравословен и инфор­миран избор за продук­тите, които кон­сумират. Европейс­ката асоциация на пот­ребител­ните кооперации (ЕВРО КООП) ще предос­тави становище по допит­ването на Европейс­ката комисия по Път­ната карта, с оглед пред­с­тавяне на пред­ложение за прераз­г­леж­дане на Рег­ламент (ЕС) № 1169/2011 относно етикетиране на храните.

Кооперация Мид­каун­тис, Великоб­ритания

Дос­тавка до дома № 100 000

В отговор на пан­демията COVID-19 и желанието да бъдат под­помог­нати най-нуждаещите се, пот­ребител­ната Кооперация Мид­каун­тис Великоб­ритания стар­тира в началото на април 2020 услуга за онлайн поръчки на стоки от първа необ­ходимост с без­п­латна дос­тавка до дома. Целта беше да се под­к­репят най-уязвимите групи, които изпит­ват зат­руд­нение да излизат от дома и пазаруват по време на извън­ред­ното положение във Великоб­ритания свър­зано с COVID-19. През месец януари кооперацията отбеляза 100 000-та „дос­тавка до дома”, само 10 месеца след старта на услугата.

…В тези трудни времена хората се нуж­даят от под­к­репа и съм изк­лючително горд, че служители от кооперацията, заедно с над 1000 доб­роволци и всички магазини от веригата КООП с готов­ност се отзоваха на инициативата. В добри и лоши времена кооперациите исторически са доказали своята иден­тич­ност, изразена в цен­нос­тите солидар­ност, взаимопомощ и отговор­ност…” сподели Фил Пон­сънби, изпъл­нителен дирек­тор на Кооперация Мид­каун­тис.

КООПЕРАТИВНА ХРОНОЛОГИЯ

Значима дата за месец фев­руари

Закон за кооператив­ните сдружавания, пуб­ликуван в „Дър­жавен вес­т­ник“ № 45 от 28 фев­руари 1907. До приемането му от Народ­ното съб­рание, кооперациите в Бъл­гария са под режима на тър­гов­с­кия закон, който прави много малка раз­лика между тях и обик­новените акционерни дружес­тва. Новият закон дава точно определение на раз­лич­ните кооперативни сдружения и урежда начините на тях­ното основаване и ръковод­с­тво. Законът обх­ваща всички видове кооперативни дружес­тва. Заб­ранява отделянето на как­вато и да било част от печал­бите на дружес­т­вата за политически пар­тии или син­дикати.

Лит. Тан­тилов, В.Н. Законът за кооператив­ните сдружавания. – Взаим­ност 1908, № 2, с.1920; Законът за кооператив­ните сдружавания и нашите земедел­ски кооперации. – Взаим­ност, 1908, №18 с.275279; №19, с.29129; Стоянов, Д. История на кооператив­ното движение в Бъл­гария (илюс­т­рована). С., 1937, ч. I (18631910), с. 244247; Сапун­джиев, Д. Г. Бъл­гар­с­ката кооперация. С кратък теоретико-исторически прег­лед на кооперацията. С., 1947, с.318320.

Главна дирек­ция „Меж­дународна дей­ност”

Тел: 02/926 64 41

; www.ccu-bg.coop

https://www.facebook.com/CentralCooperativeUnion/ [pic][pic][pic][pic]


ФЕВ­РУАРИ 2021

■ Световен кооперативен монитор 2020

- Ключови цифри 2020

- 2020 Организации – членки на МКА

■ Кооперативна Европа под­к­репи

прог­рамата на Пор­тугал­с­кото

пред­седател­с­тво на Съвета на ЕС

■ Пред­с­тоящи събития:

Дни на граж­дан­с­кото общес­тво 2021

ИСПАНИЯ

■ Инициатива на Европейс­ката комисия:

Пътна карта за етикетиране на храните

■ Кооперация Мид­каун­тис:

Дос­тавка до дома 100 000

КООПЕРАТИВНА ХРОНОЛОГИЯ

Значима дата за месец фев­руари

МЕЖ­ДУНАРОДЕН КООПЕРАТИВЕН АЛИАНС

МЕЖ­ДУНАРОДЕН КООПЕРАТИВЕН АЛИАНС

КООПЕРАТИВНА ЕВРОПАЕВРОПЕЙСКИ РЕГИОН НА МКА

КООПЕРАТИВНА ЕВРОПАЕВРОПЕЙСКИ РЕГИОН НА МКА

СИЛАТА НА КООПЕРАЦИИТЕ В ЕВРОПА

СЕК­ТОРИ НА КООПЕРАТИВ­НИЯ БИЗ­НЕС

ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОТ­РЕБИТЕЛ­НИТЕ КООПЕРАЦИИ

КООПЕРАТИВНА ХРОНОЛОГИЯ