Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 190, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало ЦКС (2) Нова програма за потребителите

Нова програма за потребителите

Нова програма за потребителите

С цел инфор­миране и запоз­наване на пот­ребителите с новос­тите около раз­витието на тър­гов­с­ките дей­ности на мес­тно и меж­дународно ниво, от декем­ври 2020 г., Главна дирек­ция „Тър­говия“ започна изгот­вянето на месечен бюлетини, който отразява доб­рите прак­тики и ни запоз­нава с новите рег­ламенти.

Европейс­ката комисия пред­с­тави Прог­рамата, очер­таваща стратегичес­ката визия за политиката на ЕС, в защита правата на пот­ребителите за периода 20202025 в след­ните насоки:

:: Раз­ширяване пред­лагането на екологично чисти продукти

:: Дигитализация

:: Ефек­тивна защита правата на пот­ребителите

:: Задоволяване специфични пот­реб­ности на отделни групи пот­ребители

:: Меж­дународно тър­гов­ско пар­т­ньор­с­тво

Прог­рамата цели, в условията на продъл­жаващата пан­демията COVID-19, да се даде отговор на предиз­викател­с­т­вата, засягащи ежед­невието на пот­ребителите, по-специално във връзка с дос­тъп­ността на продукти и услуги, както и пътуване на територията на ЕС, до и от ЕС. По-конкретно се пред­лага включ­ването на приоритети и ключови дейс­т­вия за изпъл­нение от страните-членки на ЕС през след­ващите 5 години. Те включ­ват ново законодателно пред­ложение, насочено към предос­тавянето на по-добра инфор­мация за пот­ребителите относно устой­чивостта и адап­тиране на същес­т­вуващото законодател­с­тво към циф­ровата тран­с­фор­мация.

За повече инфор­мация: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_2069

Срав­нителен анализ за хранител­ните отпадъци в ЕС

В пос­лед­ния док­лад на Гер­ман­с­кото пред­седател­с­тво на Съвета на ЕС се посочва, че през 2022 пред­с­тои да бъде изгот­вен пър­вият обоб­щен анализ за хранител­ните отпадъци, генерирани в страните — членки от ЕС, под­гот­вен от Плат­фор­мата на ЕС по въп­росите на загубата и раз­хищението на храни. Анализът ще пред­с­тав­лява основа за прег­лед на прог­рамите за предот­в­ратяване на отпадъците и осъщес­т­вяване на мониторинг и оценка прилагането на мерки въз основа на обща методика. Докумен­тът има за цел да бъде полезен инс­т­румент за организациите за управ­ление на отпадъци, пред­п­риятията, инс­титуциите, както и аген­циите за защита на окол­ната среда. Оцен­ката за пос­тиг­натия нап­редък при прилагането на зак­люченията на Съвета от 2016, относно хранител­ните отпадъци в ЕС, ще бъде една от основ­ните точки в днев­ния ред на Съвета на ЕС по сел­ско стопан­с­тво и рибар­с­тво (Agrifish). Като част от Плана за дейс­т­вие на стратегията „От фер­мата до масата“, Европейс­ката комисия смята да пред­ложи правно обвър­з­ващи цели за намаляване на хранител­ните отпадъци, които да бъдат въведени до 2023. По-специално тези планове ще прераз­г­ледат и правилата на ЕС относно мар­кирането на датите („Изпол­з­вай преди“ и „Най-добър до“), за да се избегне ненужно изх­вър­ляне на храна, свър­зано с нераз­биране на тях­ното значение.

От фер­мата до трапезата: Проект на Кодекс за отговорен биз­нес и мар­кетин­гови прак­тики

В края на месец януари 2021 се проведе онлайн заседание с учас­тието на Франс Тимер­манс, Изпъл­нителен Вицеп­резидент на Европейс­ката комисия и Стела Кириакидес — Еврокомисар „Здравеопаз­ване и безопас­ност на храните“, на което стар­тира дис­кусия със заин­тересованите страни по раз­работ­ване на Кодекс за отговорен биз­нес и мар­кетин­гови прак­тики. Този важен документ има за цел да пред­ложи насоки за ролята на произ­водителите, преработ­вателите на храни и тър­гов­ците, в улес­няване пред­лагането на пот­ребителите на по-здравословни и сигурни храни. Обх­ващайки всички аспекти икономически, социални и екологични, Стратегията „От фер­мата до трапезата“ ще бъде под­к­репена с рег­ламент, който се очаква да бъде под­писан през месец юни 2021

От ключово значение за успеха на Кодекса е съз­даването на механизъм за оценка по изпъл­нението на въз­дейс­т­вието чрез проз­рачни критерии. За пос­тигане на амбициоз­ните цели на Стратегията „От фер­мата до трапезата“, този Кодекс ще доп­ринесе за модер­низиране на продовол­с­т­вената сис­тема, с цел осигуряване на безопасни и здравос­ловни храни на прием­ливи цени, а също така защита здравето на хората и опаз­ване на окол­ната среда.

КООП Нидер­лан­дия: Намаляване на хранител­ните отпадъци

Всяка година около 1/3 от храната, произ­веж­дана в света или около 1,3 млрд. тона, се изх­върля, според док­лад на Организацията на ООН по прех­рана и земеделие. Ежегодно в Нидер­лан­дия не се опол­зот­воряват между 1,7 и 2,5 милиона тона храна. Национална тър­гов­ска верига КООП пред­п­рие мерки и стана пър­вият пар­т­ньор на световно извес­т­ното приложение за намаляване на хранител­ните отпадъци “Too Good To Go“ като към момента са включени 300 магазина. Как работи схемата: в магазините от веригата „КООП“ се пос­тавят кутии, пълни с раз­лични продукти с приб­лижаващ срок на изтичане на год­ността. Чрез мобил­ното приложение кутиите могат да бъдат закупени на минимална цена от даден пот­ребител, като това доп­ринася за намаляване на хранител­ните отпадъци и опаз­ване на окол­ната среда. Мар­тен Еван, изпъл­нителен дирек­тор в тър­гов­ска верига „КООП“ споделя: „…Без раз­хищение с голямо намаление. Това е идеята на кутиите, които могат да бъдат закупени на ниска цена. Много време, усилия и ресурси са вложени в продук­тите, за да бъдат изх­вър­лени. С тази инициатива КООП Нидер­лан­дия продъл­жава да следва дъл­гос­роч­ната си стратегия за устой­чиво раз­витие, отразяваща стремежа ни да бъдем отговорни във всичко, което правим, доп­ринасяйки за по-добър живот…“

КООП Япония: Новост в тър­гов­ска верига КООП

Пот­ребителна кооперация Ибараки, Япония пред­ложи на своите член кооператори и клиенти нов вид услуга, с цел улес­няване пазаруването в магазин­ните от веригата „КООП“. Идеята за инициативата въз­никна като отговор на кооперацията на раз­разилата се пан­демия COVID 19.

Услугата „Поръчай и вземи“ фун­к­ционира по след­ния начин: в началото на работ­ния ден клиен­тите поръч­ват през онлайн плат­форма необ­ходимите продукти. Тър­гов­с­кият екип получава и под­готвя поръчаните продукти и инфор­мира клиента, че от 12:00 до 20:00 може получи поръч­ката на пар­кинга на магазина като при прис­тигане на клиента, тър­гов­с­кия екип дос­тавя поръчаните продукти до автомобила му.

Услугата, предос­тавена от пот­ребителна кооперация Ибараки, предиз­виква широк интерес, защото понас­тоящем пан­демич­ната обс­тановка все още предиз­виква притес­нение и член– кооператорите и клиен­тите пред­почитат онлайн пазаруването пред посещението на магазините КООП, поради риска от раз­п­рос­т­ранението на COVID 19.

За повече инфор­мация:

Главна дирек­ция „Тър­говия“

Тел: 02/926 64 42, имейл: или на интер­нет страницата: www.cks.bg, както и https://www.facebook.com/CentralCooperativeUnion/