Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб08082020

Брой 149, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65147 BGN1 GBP = 2.17235 BGN1 CHF = 1.81785 BGN
Back Вие сте тук:Начало Юбилей (2) Лидер с кауза

Лидер с кауза

Лидер с кауза

Първият президент на Казахстан и лидер на нацията Нурсултан Назарбаев навърши 80 години

Проф. д. ик. н Димитър ИВАНОВ

Казах­с­тан — “евразиис­кото чудо“, е една от най-динамично раз­виващите се страни в днеш­ния свят, чийто народ и ръковод­с­тво са си пос­тавили високи цели. Основен фак­тор за пос­тигането им е

Нур­сул­тан Назaр­баев,

който ръководи Казах­с­тан от деня на обявяването му за независима и суверенна дър­жава. Макар пър­воначално светът да обръща внимание на сред­ноазиат­с­ката репуб­лика главно заради мощ­ния ядрен арсенал, който тя нас­ледява от СССР, то съв­сем скоро други обс­тоятел­с­тва започ­ват да пред­с­тав­ляват интерес. Огром­ната дър­жава има територия, която се прос­тира от Тян шан до Кас­пийско море, и 15-милионно население, 30 % от което са етнически рус­наци.

Като част от своя народ и ръководител с опит от съвет­с­ките времена — бил е министър-председател и пар­тиен, ръководител след 1986 г. Нур­сул­тан Назар­баев пръв вижда отк­риващите се пер­с­пек­тиви след раз­падането на съвет­с­ката империя. Но и като праг­матик добре раз­бира, че често правият път не е най-краткият. Икономиката на Казах­с­тан е силно обвър­зана със съвет­с­кия пазар и ряз­кото откъс­ване от него би довело до бан­к­рут на и без това намиращото се в криза национално стопан­с­тво.

На 21 декем­ври 1991 г. в столицата на Казах­с­тан 11 бивши съвет­ски репуб­лики под­пис­ват Алматийс­ката дек­ларация, огласявайки раз­падането на СССР и съз­даването на Организацията на независимите дър­жави. Но глав­ната пречка в новото раз­витие се явява мощ­ната инер­ция на тоталитар­ното минало наред с цен­нос­т­ната сис­тема. Харак­теризирайки периода, Назар­баев казва: “Без да драматизирам ситуацията, ще кажа, че през 1990 г. ние бяхме на ръба на пропастта“. Глав­ният път на строител­с­т­вото на младата дър­жава тръгва по вододела “старо-ново“, “минало-бъдеще“. Като старото се олицет­ворява от Вър­хов­ния съвет на Казах­с­тан, а новото, бъдещето — от президента Нур­сул­тан Назар­баев и неговия екип. Връх в това противопос­тавяне стават двете пар­ламен­тарни кризи през 19931995 г., които завър­ш­ват с лик­видирането на Вър­хов­ния съвет като вър­ховен орган на властта и прераз­п­ределението на пъл­номощията в полза на президента. Така се раз­чис­тва пътят към сис­темни реформи. Пър­воначално Назар­баев управ­лява с укази, но след избора на нов пар­ламент той си запазва правото на законодателна инициатива. Така се слага началото на раз­работ­ването на нормативно-правната основа на рефор­мите. Със стотици укази се регулират процесите в икономиката и дър­жав­ното строител­с­тво, но глав­ните усилия на национал­ния лидер са насочени към раз­работ­ването на нова кон­с­титуция. Приета през 1995 г., тя зак­репва президен­т­с­ката форма на управ­ление като гаран­ция за запаз­ването на целостта и стабил­ността на Казах­с­тан.

Пред Назар­баев зас­тава дилемата — да дейс­тва пос­тепенно, но да загуби темпа на рефор­мата, или — решително и сурово, рис­кувайки пораж­дането на социални протести и нап­режение.

Той избира второто, докол­кото раз­бира, че всяко забавяне ще доведе национал­ната икономика до колапс и в крайна сметка до загуб­ване на суверенитета.

Логика на рефор­мите

За успеш­ното прид­виж­ване на рефор­мите в икономиката Назар­баев се заема с кар­динални политически преоб­разувания. Както стана ясно, той лик­видира двув­лас­тието в лицето на Вър­хов­ния съвет и президента в полза на втория и започва да изг­ражда съв­ременни демок­ратични инс­титуции.

Раж­дат се многопар­тий­ната сис­тема и модер­ният пар­ламен­таризъм. Това кос­тва скъпо — загубени са пет години –19911995-а — в нап­разни политически борби.

Вторият проб­лем пред президента и екипа му е съз­даването на самос­тоятелна и модерна финан­сова сис­тема –бюджетна, данъчна и мит­ническа. Пръв от бив­шите съвет­ски репуб­лики Казах­с­тан осъщес­т­вява данъчна реформа. След­ват приватизация, изг­раж­дане на пазарна инф­рас­т­рук­тура и кон­курен­тна среда. Логиката на процесите изис­ква съчетаване на силата на час­т­ната инициатива с мощта на дър­жавата. Това не е лесно — държавно-социалистическите наг­ласи са все още много силни, хората не желаят да влязат в новия, но един­с­т­вено реален свят на частно-капита-листическите отношения. “Тряб­ваше да промием мозъците си от нес­кон­чаемите цитати на велики и невелики класици на марксизма-ленинизма“, пише по-късно Назар­баев. И той раз­бира по самия себе си, че това не е лесно. Но знае, че без промяна в мис­ленето хората няма да пос­тиг­нат по-добро бъдеще. Усилено се лан­сират идеите за лич­ния успех и лич­ната отговор­ност, за раз­витието на пазара и на час­т­ната соб­с­т­веност. “Всичко е в нашите ръце“, често говори лидерът пред сънарод­ниците си. Назар­баев раз­бира, че раз­витието на пазар­ната икономика е невъз­можно без либерализация на общес­т­вените отношения, че без раз­витие на свобод­ната о икономическа инициатива няма демок­рация.

Наред с мощ­ната приватизация се пос­тавя задачата за прив­личане на

чуж­дес­т­ранни инвес­тиции

Това под­помага бър­зото излизане от кризата — Казах­с­тан е пър­вата дър­жава от пос­т­съвет­с­кото прос­т­ран­с­тво, която се справя с тази задача: еднов­ременно се пос­тигат две цели — прив­личането на огромни чужди капитали и избяг­ването на вът­решни олигар­хически войни, които съпът­с­т­ваха приватизацията в другите съвет­ски репуб­лики и бивши социалис­тически страни. И като цяло способ­с­тва за съх­раняване на кон­курен­т­ната ситуация в икономиката, политиката и общес­т­вото.

Основен елемент на казах­с­ката икономика е нефто-газовата промиш­леност. По данни, огласени от Назар­баев през 1997 г., запасите от нефт и газ само в Кас­пийско море са между 6 и 12 млрд. тона, а по цялос­тни запаси в пер­с­пек­тива Казах­с­тан заема второ място в света след Саудит­ска Арабия. “Неф­тът, казва президен­тът, обик­новено дава или богат­с­тво, или кръв. Нашето политическо решение е в полза на пър­вото.“ Той пос­ледователно превежда неф­тения сек­тор на пазарни релси. В резул­тат добивът нарас­тва средно с 16 % годишно и има за резул­тат бур­ния ръст на икономиката на Казах­с­тан. Допъл­нителен фак­тор са преферен­циите, които се въвеж­дат за чуж­дес­т­ран­ните инвес­титори. За спечел­ване доверието на Запада Назар­баев сам посещава водещите дър­жави, пред­с­тавя успехите на страната си и гаран­тира лично за надеж­д­ността на вложените инвес­тиции. Към президента се съз­дава Съвет на чуж­дес­т­ран­ните инвес­титори, в който влизат ръководители на най-крупни световни ком­пании. Сумата на прив­лечените инвес­тиции дос­тига 50 млрд. долара.

Наред с чуж­дес­т­ран­ните инвес­титори Назар­баев се заема с фор­мирането на национална класа на пред­п­риемачите. Той прив­лича на дър­жавна служба много млади пред­п­риемачи и мени­джъри тех­нок­рати, предос­тавяйки на някои от тях високи правител­с­т­вени пос­тове. Този процес не протича съв­сем гладко — интересите на час­т­ния капитал и на дър­жавата често влизат в противоречие, но Назар­баев и тук проявява твър­дост — през 1997 г. той изп­раща в оставка правител­с­т­вото на “младите лъвове“. Президен­тът сурово пресича нас­тъп­лението на политизираните олигар­хически групи, с което бързо снема нап­режението в общес­т­вото. Отчитайки опита си с олигар­сите, той дава превес на сред­ния и мал­кия биз­нес: на т. нар. от него “народен капитализъм“. Отчитайки стремежа на биз­неса към легитимиране, излиза с инициатива за амнис­тия на “сивия капитал“. Еднов­ременно с амнис­тията намалява данъка върху добавената стой­ност до 15 %, а социал­ните данъци — до 21 %.

След­ващият решителен ход на казах­с­кия лидер води до

демонополизация

на круп­ните монополи на пазара. Тя е съпът­с­т­вана от остра борба срещу коруп­цията, което съз­дава условия за успешно раз­витие на сред­ния и мал­кия биз­нес и ограничава хранител­ната среда на олигар­хичес­кия биз­нес. Казах­с­тан е една от мал­кото бивши соц­репуб­лики, която приема закон за борба с коруп­цията. Правоох­ранител­ните органи раз­с­лед­ват и съдилищата осъж­дат на раз­лични срокове лишаване от свобода бив­шия премиер А. Кажегел­дин, бив­шия минис­тър М. Аблязов и губер­натора на столицата Г. Жакиянов, смятани за любимци на президента. През 2005 г. той под­писва допъл­нителен указ, който усъвър­шен­с­тва антикоруп­цион­ните механизми.

Преодолявайки икономичес­ката криза и въз­с­тановявайки рав­новесието сред елита, Назар­баев прис­тъпва уверено към завър­ш­ването на основ­ния блок реформи — вече в социал­ната сфера. Осъщес­т­вяват се мащабни реформи в земераз­делянето и соб­с­т­веността върху земята, здравеопаз­ването и образованието, в пен­сион­ното дело и в жилищ­ното строител­с­тво. За десет години е пос­т­роена новата столица Астана, преименувана след оттег­лянето му от президен­т­с­кия пост през 2019 г. на Нур­сул­тан — което се превежда като “светлина-власт“, която има излъч­ването на световен град с кос­мическа визия. Мощен тласък получава раз­витието на казах­с­кото село. По специална прог­рама за въз­раж­дане на селата се влагат милиарди долари. Казах­с­тан се нарежда сред петте най-големи износители на зърно в света — с около 5 млн. тона ежегоден екс­порт. Според Светов­ната банка Казах­с­тан е сред страните с доходи над сред­ното рав­нище. Брут­ният вът­решен продукт за пос­лед­ните години се е увеличил в пъти, дос­тигайки от 3400 долара на глава от населението през 1995 г. до 9000 долара. В своя модер­низационен проект, превър­нат в кауза, Назар­баев се съоб­разява и с глобал­ните световни тен­ден­ции. Това той съб­людава в

меж­дународ­ната политика.

Казах­с­тан е един от лидерите на движението за нераз­п­рос­т­ранение на ядрено оръжие, пос­ледователен провод­ник на идеите за регионална безопас­ност и сът­руд­ничес­тво, членува в Евразийс­кия икономически съюз в Шан­хайс­ката организация за сът­руд­ничес­тво. Раз­вивайки отношения със запад­ния свят, с Китай и “азиат­с­ките тигри“, Назар­баев особено държи на отношенията си с Русия. Срещите му с Владимир Путин са многоб­ройни.

Лидерът Нур­сул­тан Назар­баев навър­шва 80 години и неговата кауза — силен и богат Казах­с­тан, се радва на широка популяр­ност в света, включително и в Бъл­гария. Особено се ценят неговите идеи за единно евразийско икономическо, политическо и кул­турно прос­т­ран­с­тво. Той е много ярък пример за служба на своя народ и родина. Раз­витието му започва като пар­тиен и дър­жавен ръководител от съвет­ски тип, но продъл­жава като лидер на една дър­жава с пазарна икономика и демок­ратично общес­тво. Това е най-доброто доказател­с­тво, че сил­ните лидери и отговор­ните каузи не могат да бъдат с тесни идеологически и пар­тийни граници. Те се нуж­даят от най-широко поле за приложение, как­вото е цялос­т­ното въз­п­риемане на светов­ните тен­ден­ции през XXI в.

Каре:

Рус­кият президент Владимир Путин поз­д­рави

Нур­сул­тан Назар­баев с 80-ия му рож­ден ден

Путин пожела на Назар­баев “добро здраве, неиз­чер­паема енер­гия и нови пос­тижения в полза на дружес­кия казах­ски народ“. Рус­кият лидер изрази увереност, че Назар­баев ще продължи да доп­ринася за задъл­бочаване и раз­ширяване на сът­руд­ничес­т­вото между двете страни, както и за засил­ване на интег­рацион­ните процеси на Евразийс­кия икономически съюз, на който той е Почетен пред­седател.

Икономика

БАБХ проверява сиренето и кашкавала в търговските вериги

БАБХ проверява сиренето и каш­кавала в тър­гов­с­ките вериги

Има свръх производство на сурово мляко в Европа, което ще наложи прилагането на регулации

Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните, Коми…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500-600 хиляди на месец

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500600 хиляди на месец

Името на фир­мата, отпус­нала заема, не може да бъде оповес­тена, заради нежеланието на самата ком­пания, заяви Павел Колев

Бюджетът на Лев­ски за…

Прочети още:

Loading...

Свят

Япония почете с минута мълчание жертвите в Хирошима преди 75 г.

Япония почете с минута мъл­чание жер­т­вите в Хирошима преди 75 г.

Атомната бомба на САЩ унищожава тогава 140 000 души

Япония почете на 6 август с минута мъл­чание паметта на жер­т­вите от американ­с­ката атомна б…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...