Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 214, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Юбилей (2) Добри думи за достойния човек

Добри думи за достойния човек

Дългогодишният висш комсомолски деец, служител в системата на МВР и бивш председател на Национална асоциация „Сигурност” Асен Георгиев на 85 години

Една от важ­ните социални фун­к­ции на левия печат, и особено на в. ЗЕМЯ като пат­риотична медия, е защитата на историчес­ката истина за социалис­тическа Бъл­гария, за ней­ните пос­тижения и успехи, а и за дос­той­ните комунисти, социалисти и родолюбци, с чиито труд стана въз­можно за 45 години да бъде изг­радена прос­перираща социална дър­жава, дър­жава на Духа, дър­жава на мир­ния атом и кос­мическа дър­жава, дър­жава на модер­ната елек­т­роника, на без­п­лат­ното и всеобщо образование и здравеопаз­ване. Ето, че на 15 сеп­тем­ври т.г. своя юбилей отбелязва един такъв човек – ком­сомол­с­кият и пар­тиен деец, общес­т­веникът, дъл­гогодиш­ният отговорен служител в органите на ДС-МВР Асен Геор­гиев. И на тази пат­риар­шеска въз­раст той се отличава със завидна жиз­неност и граж­дан­ска актив­ност, с всес­т­ран­ната му организатор­ска му дей­ност сред другарите му в струк­турите на БСП, с огром­ния авторитет в средите на дейс­т­ващите и пен­сионираните служители в МВР и специал­ните служби – в качес­т­вото му на един от съос­нователите и на дъл­гогодишен член на УС и пред­седател на професионал­ната организация на тези служители –

Национал­ната асоциация „Сигур­ност”, в която и до днес той е активен деятел.

Асен Геор­гиев Пеш­ков е роден на 15 сеп­тем­ври 1936 г. в село Руска Бяла, област Враца. Нас­ледил прог­ресив­ните въз­г­леди на своето семейс­тво и род, той отдава целия си съз­нателен живот на общес­т­вената дей­ност и на лявата идея. Завър­шил е основно образование в род­ното си село и Гим­назията във Враца. Отбива редов­ната военна служба към Отечес­т­вото в периода 19551957 г. в поделение на Военно-въздушните сили.

Членува в Ком­сомола още като ученик, а в Бъл­гар­с­ката комунис­тическа пар­тия (днес БСП) от 1954 г. – вече близо седем десетилетия.

Ком­сомол­с­ката му работа е многос­т­ранна –читалищен организатор, допис­ник на мес­тни и цен­т­рални издания.

Бил е ком­сомол­ски организатор към Околийс­ките комитети – Враца и ком­сомол­ски ръководител в Завод „Станке Димит­ров” – Мез­дра. От 1959 г. е сек­ретар на Град­с­кия комитет на Ком­сомола – Мез­дра, а от 19601963 е сек­ретар и първи сек­ретар на Окръж­ния комитет на Ком­сомола във Враца, избиран е за член на ЦК на ДКМС и е на отговорна работа в Цен­т­рал­ния комитет на Ком­сомола. Меж­дув­ременно продъл­жава и укрепва своето образование – завър­шва задочно Вис­шия икономически инс­титут „Карл Маркс” със специал­ност „Икономика на вът­реш­ната тър­говия”, а през 1961 г. Цен­т­рал­ната ком­сомол­ска школа в Мос­ква. Той е част от поколението ком­сомол­ски активисти от 50-те и 60-те години, които

с чис­тота и идеализъм учас­т­ват в изг­раж­дането на нова Бъл­гария

– инициативи като бригадир­с­кото движение, актив­ното учас­тие на младите в произ­вод­с­т­вото, земеделието, духов­ния живот, при това – на мес­тата, където е най-трудно, укрепва и закалява това поколение, за да го превърна в гръб­нак на дър­жав­ното управ­ление, стопан­с­кия и кул­турен живот до края на 80-те. Въз­мъжаването на това поколение ком­сомол­ски кадри и актив­ната им връзка с живота е истин­ски урок за младите политици днес, които уви – израс­т­ват в изк­ривена и лишена от идеали политическа среда.

Част от процеса на раз­витие на младите кадри през 60-те години на ХХ век и нав­лизането им в сър­цевината на дър­жав­ното управ­ление е пренасоч­ването им в раз­лични общес­т­вени поп­рища и инс­титуции – някои стават успешни окръжни ръководители на БКП, други оставят трайна диря в индус­т­рията, трети – в дип­ломацията, други – в науч­ния живот. На Асен Геор­гиев се пада честта да бъде прив­лечен в органите на Минис­тер­с­тво на вът­реш­ните работи.

Харак­терно за дейци като Асен Геор­гиев, е че както и в Ком­сомола, така и в МВР той не е сред галениците на съд­бата, които по къс­мет или наготово получават високи пос­тове и прес­качат цели стъпала в кариер­ното раз­витие, а преминава цялата йерар­хия на раз­витие – от работата „на терен” до ръковод­ната работа. Преминава ги успешно и се доказва като добър специалист и ръководител. От 1966 г. е оперативен работ­ник към II управ­ление (Кон­т­раразуз­наване) на Дър­жавна сигур­ност. От 1968 г. е старши разуз­навач. От 1969 г. е заместник-началник на отделение, а от 1970 г. е начал­ник на отделение. Между 1975 и 1978 г. е замес­т­ник– начал­ник на отдел, а от 1978 до 1985 г. е начал­ник на отдел. Същев­ременно специализира във Вис­шата школа „Георги Димит­ров” на МВР, а от 19701971 г. и през 1987 г. към Школата на КГБ в Мос­ква (вторият път – Курс за ръководни кадри).

Зад тази суха йерар­хична статис­тика се крие

високата отговор­ност да оглавява отдела за опаз­ване на дър­жав­ната тайна към МВР.

Въп­реки изк­ривената реал­ност, която псев­додемок­рати и щатни антикомунисти рисуват за органите на ДС, дей­ността за опаз­ване на дър­жав­ната тайна е същ­нос­тна за фун­к­ционирането на всяка дър­жава. Днес дей­ността, аналогична на тази на оглавявания от Асен Геор­гиев отдел е в Дър­жав­ната комисията за сигур­ност на инфор­мацията, чието съз­даване бе приоритет преди член­с­т­вото в ЕС и НАТО, и чиито със­тав се избира лично от премиер-министъра на Репуб­лика Бъл­гария в съот­вет­с­т­вие с духа и бук­вата на Закона за защита на класифициараната инфор­мация. А че водещите дър­жави в света рев­нос­тно и изк­лючително строго пазят своите дър­жавни тайни е ноторно извес­тен факт – знаем как нап­ример, САЩ все още пазят в тайна документи около Втората световна и Виет­нам­с­ката война, около убийс­т­вото на президента Кенеди, макар че от тези събития ни делят 6070 и повече години.

След­ваща стъпка в кариерата на Асен Геор­гиев в МВР е в периода 19851988 г., когато е първи зам.-началник на Чет­върто „Икономическо” управ­ление на МВР. Дей­ността по кон­т­раразуз­наването в сферата на стопан­с­кия живот е жиз­неноважна за всяка дър­жава, независимо от обществено-икономическия строй или от политичес­кото й уст­ройс­тво – все пак става дума за сигур­ността на пред­п­риятия и тех­нологии, но и на хилядите хора, работещи в произ­вод­с­т­вото. Днес, в епохата на тероризма (а 70-те и 80-те години на ХХ век вече дават пър­вите сиг­нали, че нас­тъпва такова време) ни е пределно ясно колко важно е икономиката, тех­нологич­ните и инфор­мацион­ните сис­теми на една дър­жава да са мак­симално сигурни и да не са раз­г­раден двор. За успеш­ната работа на Асен Геор­гиев говори фак­тът, че през 1988 г. е преназ­начен като

начал­ник на Облас­т­ното управ­ление на МВР в Област Михай­лов­г­рад (днес Мон­тана).

Това е периодът на териториална реформа и окруп­няване на тогаваш­ните 29 окръга в 9 области, а Област Михай­лов­г­рад обх­ваща територията на бив­шите окръзи Видин, Враца и Михай­лов­г­рад. Имайки предишен опит като ком­сомол­ски и пар­тиен деятел и като пар­тиен сек­ретар към Второ главно управ­ление на ДС, той е прив­лечен и за член на Бюрото на Облас­т­ния комитет на БКП в Михай­лов­г­рад.

Високо приз­нание за работата му са и званието „Почетен служител на МВР”, ордените „Народен орден на труда”, „Чер­вено знаме” и „Народна репуб­лика Бъл­гария”.

В периода непос­ред­с­т­вено след промените от 19891990 г. и Асен Геор­гиев, както и стотици ръководни служители от МВР, е пен­сиониран и под­ложен на целенасочените опити за политическо унижение, оклеветяване и реп­ресия, само защото лоялно и в съот­вет­с­т­вие със Закона е служил в органите на Дър­жавна сигур­ност. Още от Рим­с­кото право е извес­тен прин­ципът, че няма колек­тивна, а само пер­сонална вина. Но

хиляди служители от органите за сигур­ност бяха превър­нати в необ­ходимите греш­ници

и бяха сатанизирани от жад­ните за власт и реванш нови „демок­рати”. В защита на своите колеги Асен Геор­гиев работи неуморно и до днес – 30 години след тази вак­ханалия от увол­нения в служ­бите за сигур­ност. Раз­рухата винаги е лош съвет­ник – някога работещите струк­тури изчез­наха и съз­дадоха вакуум, който бързо бе запъл­нен от новите силови и мафиот­ски групировки, от ширеща се коруп­ция, от без­наказана битова прес­тъп­ност, от морално раз­ложение, съз­нателно непод­чинение на закона и под­куп­ност сред част от новите ръководни кадри и редовия със­тав.

Кауза на тази част от житейс­кия път на Асен Геор­гиев е съз­даването, заедно с негови колеги и сърат­ници, на Национална асоциация „Сигур­ност”, която обединява поколения кон­т­раразуз­навачи, работили чес­тно както преди, така и след 10 ноем­ври, защото истин­с­кият служител на дър­жав­ността и закона не се поз­нава по пар­тий­ната му принад­леж­ност, а по делата и професионализма му.

Асен Геор­гиев остава иск­рен идеалист и социалист, отдаден на грижата за другарите си. Той е добър приятел на в. ЗЕМЯ, в. „Русия днес” и в. „Китай днес”.

Сили и енер­гия влага и като съос­новател и нес­меняем член на ръковод­с­т­вото на Клуб „Един­с­тво” към БСП-„Оборище” в София. Не е случайно, че в редак­цията на ЗЕМЯ тези дни се обадиха с поз­д­рав­ления всички негови другари от Клуба, социалисти от други райони на София, от Враца и Мон­тана, ветерани от МВР.

Издателите и колек­тивът на ЗЕМЯ чес­титят на Асен Геор­гиев юбилея, крепко стис­кат дес­ницата му и му желаят дъл­голетие, здраве, къс­мет и още благородна енер­гия!

Д-р Теофан Гер­манов

България

Икономика

Култура

Радиооркестърът ще има концерт със солиста на Кралския Концертгебау Мирослав Петков

Радиоор­кес­търът с маес­тро Марк Кадин ще има кон­церт с учас­тието на солиста на Крал­с­кия Кон­цер­т­гебау оркес­тър в Амс­тер­дам — Мирос­лав Пет­ков. …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Александър Шаламанов: Славия е отборът на моя живот

Александър Шаламанов: Славия е отборът на моя живот

Защитникът е поздравен от Еузебио, след като му е отнел топката с брилянтен шпагат без да го докосне

Славия ще кръсти стадиона си “Алек­сан­дър…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие