Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 74, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие Нов еврорегламент застрашава родните сортове

Нов еврорегламент застрашава родните сортове

Нов еврорегламент застрашава родните сортове

Земеделците загрижени,че от трапезата ни ще изчезнат куртувската капия, смилянския фасул и розовите домати

Заб­рана за отг­леж­дане на плодове и зелен­чуци от семена, които са извън определен списък – това пред­вижда рег­ламент, под­гот­вян от Европейс­ката комисия. Земедел­ците алар­мират, че рег­ламен­тът може да се окаже пагубен за някои традиционни родни сор­тове и така да изчез­нат завинаги кур­тув­с­ката капия, смилян­с­кия фасул и розовите домати, поз­нати като бивол­ско сърце. Ако новата нор­мативна уредба бъде приета, раз­мяната на семена и раз­сад между градинари любители ще бъде заб­ранена. Харак­тер­ната за страната ни тър­говия със семена и корени по пазарите също няма да бъде раз­решена, съобщи БНТ.

Род­ните произ­водители са категорични, че ще продъл­жат да сеят типично бъл­гар­ски кулутри и не приемат да им се извиват по този начин ръцете. Освен че ще е непосилно като сума, сер­тифицирането и пус­кането на пазара на сор­товете ще отнеме време, вкл. и за провер­ката на докумен­тите. Така след 45 години бъл­гар­ски сорт ще може да излезе на пазара. Ориен­тировъч­ната сума за сер­тификацията е около 4000 паунда (около 9500 лева), посочи д-р Катя Узун­джалиева от Инс­титута по рас­тителни и генетични ресурси. Тя уточни, че това са изчис­ленията за Великоб­ритания, а колко ще бъде за нас не е ясно, но ако се приеме дирек­тивата, цената би тряб­вало да е еднаква за всички страни-членки на ЕС.

Сер­тифицирането и пус­кането на сор­тове за стопан­с­тва на пазара не само че ще изис­ква значителни инвес­тиции, но и ще отнеме време, вкл. и за провер­ката на докумен­тите. Така след 45 години бъл­гар­ски сорт ще може да излезе на пазара, каз­ват още от Инс­титута по рас­тителни и генетични ресурси в Садово. Те призовават бъл­гар­с­ките пред­с­тавители в Европейс­кия пар­ламент да защитят интересите на страната ни и род­ното произ­вод­с­тво.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Котка, спасила човек, бе назначена за временен полицейски началник

Полицейс­кото управ­ление на япон­с­кия град Тояма наз­начи за един ден за свой начал­ник кот­ката Коко, която миналата година помогна да бъде спас…

Прочети още:

Loading...