Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед28022021

Брой 41, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2)

Определени са ставките по схемите за обвързано подпомагане за Кампания 2020

Определени са став­ките по схемите за обвър­зано под­помагане за плодове и зелен­чуци за Кам­пания 2020, със заповеди на минис­търа на земеделието, храните и горите Десис­лава Танева. Раз­мерът на став­ките при някои от схемите е увеличен с близо 55 % , спрямо 2019 г. Ръс­тът е вслед­с­т­вие на допъл­нител­ното финан­сиране по схемите за обвър­зана под­к­репа от нап­равения тран­с­фер на сред­с­тва от ПРСР съм Дирек­тни плащания за Кам­пания 2020, както и от завишения кон­т­рол от страна на МЗХГ и ДФ „Земеделие“, чиято цел е недопус­кане на заявяване на обвър­зана под­к­репа без реална продук­ция.

При обвър­заното под­помагане за оран­жерийни зелен­чуци, земедел­с­ките стопани с допус­тими площи и доказали необ­ходимите добиви, ще получат по 16 985,92 лева на ха. При…

Прочети още…

Завишените оферти за продажба на хлебна пшеница на борсата отказаха купувачите

През изминалата сед­мица цените на зър­нените кон­т­ракти на бор­сови те пазари отново тръг­наха нагоре. Пшеницата в САЩ добави 8 долара до 294 щат­ски долара за тон, тази във Фран­ция отс­кочи нагоре с 16,50 евро до 247 евро за тон. Цените и в Русия, и в Украйна след сериоз­ното поев­тиняване сега са с плюс 1 долар в пър­вата дър­жава и плюс 5 долара във втората до съот­ветно 278 и 283 щ.д./т. При царевицата цената в САЩ остана без промяна на 247 щ.д./т., в Украйна имаше леко повишение от 2 долара и 260

Прочети още…

Варненски лозар възкреси истинското вино на траките

Атанас Карагеор­гиев вече е патен­товал своята раз­работка и е пус­нал екс­перимен­тално на пазара пър­вите бутилки вино, запечатали 3 000 години история.

Траките обичали да пият гъсто вино с ясно изразен плодов аромат и далечен пос­лев­кус на … пчелен восък. Можем ли, подобно на Джурасик парк, да се вър­нем в зората на човечес­т­вото с помощта на … ДНК и да влезем, макар и за миг, в кожата на нашите предци? Една вар­нен­ска винар­ска изба пред­лага пътешес­т­вие във времето чрез въз­к­ресен сорт грозде от…

Прочети още…

Пътят от тютюна до малините, орехите и кравефермата

За семейството на Хатидже Нуриева и Шерфидин Мустафа работата на полето и с животните е песен в сравнение с намирането на работна ръка

Трима регис­т­рирани земедел­ски произ­водители живеят под един пок­рив в шумен­с­кото село Миланово. Началото е пос­тавено преди 18 години, когато Шер­фидин Мус­тафа се зах­ваща с отг­леж­дането на млечни крави. Няколко години по-късно, през 2008 г., съп­ругата му Хати­дже Нуриева се регис­т­рира като земедел­ски произ­водител и започва с орехи. Днес, 26-годишният им син също се…

Прочети още…

Покафенелите посеви в Добруджа не трябва да притесняват земеделците

Пос­лед­ните студове притес­ниха много от земедел­ците, тъй като се наб­людава пожъл­тяване и дори покафеняване на посевите, съобщи елек­т­рон­ното издание Про Нюз Доб­рич. „На този етап няма голямо основание за притес­нения. Нека да се затопли времето, и тогава ще видим дали има някакви поражения, но мисля, че за област Доб­рич няма да имаме. Около сед­мица, сед­мица и половина, след като се затопли, ще започне да излиза нова зелена маса. Ако не е засег­нат възелът на братене, рас­тенията ще се въз­с­тановят“…

Прочети още…

Абсурд: Пчелари и бюрократи едни срещу други

Стопаните отказват да регистрират смъртността в пчелините си, тъй като това ще ги лиши от още средства и ще увеличи загубите им

В пчелар­с­кия сек­тор въз­никва особен казус, който определено изос­тря страсти и отношения. „Въп­реки че е важно да даваме глас­ност на проб­лемите си, това може и да не се случи в пълен раз­мер. Заради пчелар­с­ките прог­рами и задъл­женията да под­дър­жаме определен брой пчелни семейс­тва, пчеларите може и да не обявят високата смър­т­ност в пчелините си“,заяви пред Агри.БГ Галин…

Прочети още…

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Свят