Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 185, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Зам. агроминистрите Събев и Неделков поемат Стратегическия план и контрола на „Капитан Андреево“

Зам. агроминистрите Събев и Неделков поемат Стратегическия план и контрола на „Капитан Андреево“

Служеб­ният премиер Гълъб Донев освободи от пос­товете им замес­т­ник минис­т­рите на земеделието Мом­чил Неков и Стефан Бур­джев и на тяхно място наз­начи Георги Събев и Крум Недел­ков, поз­нати на фер­мерите от пос­лед­ните два служебни кабинети, управ­лявали миналата година. Третият зам. минис­тър Иван Хрис­танов подаде оставка малко след избора на служеб­ното правител­с­тво, като на негово място все още не е определен замес­т­ник. Един­с­т­веният зам.министър, който запазва поста си, е Вален­тин Чам­бов, отговарящ за горите.

Ще припом­ним, че Георги Събев е икономист, завър­шил Аграр­ния универ­ситет в Плов­див. През 2021 г. той отговаряше за европейс­ките политики в земеделието, тъй като има дъл­гогодишен екс­пер­тен опит в тази сфера. На него ще се падне нелеката задача да довърши преговорите по Стратегичес­кия план за раз­витие на земеделието до 2027 г., а също да организира и изпъл­нението на Плана за въз­с­тановяване и устой­чивост, където обаче се очак­ват проб­леми поради блокираното законодател­с­тво от опозицията в 47-то Народно съб­рание.

Заместник-министър Крум Недел­ков също показа добър управ­лен­ски стил на работа, тъй като по негово време бяха раз­к­рити схемите с фик­тив­ните животни в стопан­с­т­вата, през които бяха източ­вани еврос­ред­с­тва. На неговите плещи ще легне изк­лючително теж­кия за решение ангажимент — да продължи започ­натото от пред­с­тавителите на „Продъл­жаваме промяната“ с дър­жав­ния кон­т­рол на храните по вън­ш­ната граница при „Капитан Анд­реево“. Както и да продължи комуникацията с раз­с­лед­ващите органи по новите раз­к­рития за източ­ване на дър­жавни пари през договорите на Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) с час­т­ните инсинератори.

Изк­лючително важно е да се знае, че преди наз­начаването на служеб­ния кабинет бив­шият зам. минис­тър Иван Хрис­танов е имал раз­говор с президента Румен Радев и под­гот­вените от него кан­дидат замес­т­ници, от които е получил уверение, че новото ръковод­с­тво на агроминис­тер­с­т­вото ще продължи работата по раз­к­риване на коруп­цион­ните схеми в БАБХ. На жур­налис­тически въп­рос дали БАБХ не изпъл­нява решенията на съда да въз­с­танови час­т­ната фирма, за която се раз­бра, че няма договор за извър­ш­ване на лаборатор­ните анализи по вноса, Хрис­танов обясни, че към този момент Минис­тер­с­т­вото на земеделието оспорва решението на ВАС. Мотивът е, че пър­вата заповед през 2012 г., с която БАБХ е сключило договорите с фир­мата пър­воп­рием­ник за провеж­дане на лаборатор­ните анализи на прак­тика е нелегитимна, защото впос­лед­с­т­вие са приети европейски рег­ламенти, които са задъл­жавали Бъл­гария да промени тези договори, но това не е нап­равено от правител­с­т­вата преди 2020 г.

След­ващата сед­мица новият служебен минис­тър Явор Гечев и неговият екип под­робно ще пред­с­тавят приоритетите за работа през след­ващите два месеца до изборите, съоб­щиха за Синор.бг от агроминис­тер­с­т­вото.

Екатерина СТОИЛОВА

България

Икономика

Култура

Северняшкият ансамбъл грабна сребърен приз в Южна Корея

Север­няш­кият ансам­бъл за народни песни и танци “Иван Вълев“ — Плевен е отличен със сребърен приз от меж­дународ­ния тан­цов кон­курс в Южна Коре…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят