Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 185, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Апокалипсис в Добруджа

Апокалипсис в Добруджа

Апокалипсис в Добруджа

Заради без­хаберието на дър­жав­ната власт ливад­ната пеперуда е опос­кала 30 % от слън­чог­ледовите ниви, след жът­вата на мас­лодай­ното семе ще се прех­върли върху царевицата, а догодина — върху пшеницата и евен­туално върху овощ­ните градини, алар­мират земеделци

Доб­ру­джан­с­кият съюз на зър­ноп­роиз­водителите (ДСЗ) ще поиска дерогация на опал­ването на стър­нища при нападение от вредители и на обез­заразяването на семена на слън­чог­леди и царевици, каза в прес­к­луба на БТА в Доб­рич Радос­тина Жекова, пред­седател на бран­шовата организация. Това ще се случи през Национал­ната асоциация на зър­ноп­роиз­водителите, тъй като проб­лемът е национален, допълни тя. Искането е свър­зано с масовото раз­п­рос­т­ранение на ливад­ната пеперуда, която до момента е засег­нала около 30 на сто от слън­чог­ледовите площи в Доб­ру­джа. Според Жекова нападението ще намали добива на слън­чог­лед, но не и произ­вод­с­т­вото на олио за страната.

Тя обясни, че земедел­ците в Доб­ру­джа за първи път се сблъс­к­ват с този вредител. Те обаче своев­ременно са подали инфор­мация в мес­т­ните струк­тури на „Рас­тителна защита“ към Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ). „Дър­жавата в лицето на БАБХ не си свърши работата. Това е истината. Оттам насетне в София им отне шест дни да раз­пишат три листа хар­тия“, каза пред­седателят на ДСЗ. Тя припомни, че според Закона за опаз­ване на пчелите бъл­гар­с­ките земеделци нямат право да пръс­кат цъф­тяща рас­тител­ност. „Това тряб­ваше да нап­рави дър­жавата, а тя не го свърши своев­ременно. Имаме огромни проб­леми с неп­риятели по царевицата и това е благодарение на позеленяването на политиката, която Европа води. Не каз­вам, че не е правилна, но има ситуации, в които нашата дър­жава в лицето на Минис­тер­с­т­вото на земеделието трябва да пред­п­риеме адек­ватни мерки“, допълни Жекова.

Към средата на август се очаква трето поколение на ливад­ната пеперуда. Тя се наб­людава най-много по морето — в Доб­ричка и Вар­нен­ска области и в отделни части на Южното Чер­номорие, но нав­лиза все по-навътре в страната, каза Петко Василев, управител на KWS Бъл­гария. По думите на Люд­мил Стоянов, дирек­тор мар­кетинг и продажби на „Органик инвест био защита“ ООД, вредителят е стиг­нал до Радомир. „Софийс­кото поле вече е напад­нато. Много бързо се раз­п­рос­т­раняват, носени от въз­душни течения, а и те самите са мобилни и прелитат на далечни раз­с­тояния“, каза Стоянов.

Според Василев трябва да се прис­тъпи към интег­рирана борба с всички неп­риятели по полетата. В противен случай, те ще се появят отново нап­ролет и ще изложат на риск след­ващата земедел­ска продук­ция. „Ако не се вземат незабавни мерки, проб­лемът ще се нат­рупа и за догодина ще имаме огромен запас от този неп­риятел по нивите и полетата, което може на 100 процента да ком­п­рометира рекол­тата“, допълни Стоянов. Трихог­рамата е полезно насекомо с раз­мер 0,30,5 мм, което е естес­т­вен враг на раз­ред lepidoptera, от който са ливад­ната пеперуда и царевич­ният стъб­лен пробивач, обясни проф. д-р Вили Харизанова, ентомолог и декан на Факул­тета по рас­тителна защита и агроекология в Аграр­ния универ­ситет в Плов­див. То снася яйцата си в яйцата на вредителите и по този начин ги унищожава.Плътността му в природата обаче не е дос­татъчна, особено при монокул­турно земедел­ско произ­вод­с­тво. Освен това насекомото не може да стигне до вът­реш­ността на посевите, тъй като прелита на едва 1520 метра, поясни проф. д-р Харизанова. Затова се налага метод на колонизация, при която големи количес­тва промиш­лено произ­ведена трихог­рама се раз­п­ръс­ква рав­номерно с дронове, за да дос­тигне до всички яйца на вредни пеперуди. „Точно този момент е изк­лючително под­ходящ да се изпол­зва трихог­рама, защото след като започне летежът на пеперудите, започва снасянето на яйцата. Трихог­рамата намира яйцата, където и да са снесени, паразитира ги и ще има много малък процент излюпени гъсеници“, смята тя.

По думите ѝ, ако тази мярка не бъде пред­п­риета, гъсениците „ще се доиз­х­ранят в плевел­ната рас­тител­ност, ще какавидират в поч­вата и нап­ролет пеперудите ще тръг­нат да летят нав­сякъде“. Проф. д-р Харизанова допълни, че ливад­ната пеперуда е всеяден миг­риращ вид, който прелита на големи раз­с­тояния, а затоп­лянето на климата прави поведението ѝ неп­ред­с­казуемо. Според нея няма как да знаем дали плът­ността на вредителя е дос­тиг­нала своя пик, или той пред­с­тои догодина.

Радос­тина Жекова очаква след жът­вата на слън­чог­леда, която ще започне след 1015 дни, ливад­ната пеперуда да се прех­върли върху царевицата, а догодина — върху пшеницата и евен­туално върху овощ­ните градини. Проф. д-р Харизанова обаче се опасява, че пред­вид продъл­жител­ността на яйч­ния стадий — от 3 до 10 дни, и високата плът­ност на вредителя, той би могъл да скелетира лис­тата на слън­чог­леда с голяма скорост. „Аз бих се притес­нявала и за площите, които все още не са ожънати, да не говорим за други кул­тури“, каза тя.

България

Икономика

Култура

Северняшкият ансамбъл грабна сребърен приз в Южна Корея

Север­няш­кият ансам­бъл за народни песни и танци “Иван Вълев“ — Плевен е отличен със сребърен приз от меж­дународ­ния тан­цов кон­курс в Южна Коре…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят