Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 236, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Затворници ще секат дърва за бедните

Затворници ще секат дърва за бедните

Затворници ще секат дърва за бедните

Агроминистърът Явор Гечев е категоричен, че дървата за огрев няма да бъдат ползвани като политически инструмент

Агроминис­търът Явор Гечев е категоричен, че дър­вата за огрев няма да бъдат пол­з­вани като политически инс­т­румент. Той съобщи вчера пред БНР, че вече са пред­п­риети допъл­нителни мерки, за да ги осигурят на нуж­даещите се от тях домакин­с­тва. „Имаме допъл­нителни мерки и план за дейс­т­вие, срещу незакон­ната сеч“, заяви минис­търът и обясни, че пред­с­тои среща с големите преработ­ватели, защото биз­несът дърпа голяма част от дър­весината. Той раз­кри, че досега дър­вата са отивали в големи складове на облас­тно ниво. Очаква се нова организация, при която това да става във всяка община „за да не се хаби ресурс — тран­с­пор­тен, товарене и раз­товар­ване“. „Ще се опитаме шоково да вкараме допъл­нителни хора в дър­водобива. Имах раз­говор с колегата Крум Зар­ков и вече има среща на ниво зам.-директори да се опитаме, примерно, дали не може да вкараме лишени от свобода, които имат право на труд, да помагат в тази цялата дей­ност. Раз­бира се, и как­вото може от пазара на труда“, раз­кри плановете си за промени в сек­тора агроминис­търът. По думите му все повече хора и оран­жерии са започ­нали да пол­з­ват дър­весина заради скъпите енер­гоносители и несигур­ността на газовите дос­тавки. Гечев е убеден, че трябва да се намери решение с алтер­нативни горива от земедел­ска продук­ция и остатъчни материали от дър­весина.

Няма риск украин­ско зърно да се продава като бъл­гар­ско, защото трябва да има сер­тификат за произ­ход. Това заяви още по БНР служеб­ният минис­тър на земеделието Явор Гечев. Той пот­върди, че е против намесата на дър­жавата в изкупуването на зърно и друга земедел­ска продук­ция. „Потом­с­т­вено съм в земеделието и няма какво да ме изненада, чисто професионално, но има неща, които трябва да свър­шат наис­тина бързо. Има нат­рупана работа, която е под­ценявана“, смята той.

Гечев напомни, че определени дър­жави понасят по-голяма тежест, откол­кото други при солидар­ността с Украйна. „Такива аномалии се наб­людават в по-близките — пог­ранич­ните или като нашата. Ние не сме гранична дър­жава, но по отношение на стоките и логис­тиката сме на прак­тика такава. Проб­лемът е, че ние имаме определени количес­тва зърно, определен пазар, определени складове. Когато, на прак­тика, тази наша солидар­ност отвори границите на Европа — една дър­жава от „трети страни“, където няма същите стан­дарти, няма заб­рани за ГМО, няма зелени изис­к­вания, които вдигат цената — тези обемни стоки, раз­бира се, най-лесно влизат в пър­вите дър­жави — Полша, Румъния и Бъл­гария“, посочи минис­търът. По думите му Украйна произ­вежда повече зърно, откол­кото Бъл­гария и Румъния, взети заедно, и отбеляза, че оттам в страната ни са влезли големи количес­тва слън­чог­лед.

Явор Гечев под­черта, че досега не е имало кон­т­рол в кой склад влиза зър­ното от Украйна, но вече се упраж­нява фитосанитарен кон­т­рол. “Според европейс­ките пот­ребители бъл­гар­с­кото зърно е с изк­лючително високо качес­тво, произ­ведено по европейски стан­дарти. В Минис­тер­с­тво на земеделието мис­лим, че трябва да се знае кое е бъл­гар­ско и кое — украин­ско. Другата сед­мица ще има допъл­нителни изис­к­вания. Няма да въз­п­репят­с­т­ваме зър­ното, особено това, което отива за трети страни, изпол­з­вайки бъл­гар­ски прис­танища, но трябва да се знаят потоците. Няма да поз­волим смес­ването на зърно, за да може да се знае кое какво е“, съобщи земедел­с­кият минис­тър.

Зър­ното е световна тър­говия. Тук е един от големите проб­леми — на другия край на света наис­тина има дефицит за зърно, но зърно се добива един път в годината. То трябва да се съх­рани и да се преработи през цялата година. Когато влезе в големи количес­тва тук, на пазара се получава на свръх­п­ред­лагане „на точка“ — Бъл­гария, Румъния, Полша. Това на прак­тика бута част от цените на бъл­гар­с­ките произ­водители“, комен­тира той.

Що се отнася до необ­ходимостта от преработ­ване на Стратегичес­кия план в земеделието, към който има над 400 забележки от Брюк­сел, Гечев смята, че има огромни забавяния и огромни дефицити в много от облас­тите. „Забележ­ките са на базата на това, че има тежко непоз­наване на материята в някои случаи“, каза Гечев, който е убеден, че има добри екс­перти в минис­тер­с­т­вото, които могат да свър­шат много добра работа. „В плана са интересите на всички земеделци у нас“, допълни той.

Гечев напомни, че планът обединява досегаш­ната Прог­рама за раз­витие на сел­с­ките райони, дирек­т­ните плащания, Зелената сделка на ниво „земеделие“, Прог­рамата по лозар­с­тво и винар­с­тво и изобщо „всичко като политика и като инс­т­рументи за финан­сиране след­ващите пет години“. Той не отрече, че прог­рамирането е трудна работа, затова е поканил допъл­нително екс­перти за работа, но увери, че засега е пос­тиг­нат баланс с всички групи земедел­ски произ­водители.

Относно „леген­дите за принуда по над 2 хиляди залежали недоговорени проекта“ в ДФ „Земеделие“, Явор Гечев комен­тира, че работата е 56 пъти повече от преди 15 години, а броят на хората е същият. Той обеща да започне процес, който интен­зивно ще пред­раз­положи гледането на повече проекти. Днес минис­търът има среща с ДФЗ в опит да не се допус­нат загуби на европейски пари. „Няма раз­пис­ване на нор­матив­ната база, по която да се прилага Планът за въз­с­тановяване и устой­чивост в частта „Земеделие“, отчете Явор Гечев, но пот­върди, че вече се прави организацията за раз­пис­ването на съот­вет­ните мерки.

България

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Възраженията на Нидерландия са свързани с отпадналия през 2019 г. мониторинг, съобщи вътрешният министър

Правител­с­т­вото ще има готов­ност да р…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят