Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 236, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) ООН: Половин България може да бъде засегната от сериозни засушавания през следващите години

ООН: Половин България може да бъде засегната от сериозни засушавания през следващите години

ООН: Половин България може да бъде засегната от сериозни засушавания през следващите години

Нивата на водите във всички реки у нас са по-ниски заради сухото време това лято. Инфор­мацията е на хид­ролозите, според които по-малките реки на много места са почти пресъх­нали в гор­ните си течения. Според док­лад на ООН се очаква половин Бъл­гария да бъде засег­ната от сериозни засушавания през след­ващите години.

Това лято е срав­нително сухо, каз­ват метеоролозите. Край­ната преценка ще е ясна след като свър­шат лет­ните месеци. В Бъл­гария подобно на голяма част от Цен­т­рална и Западна Европа има сериозни индикации за суша. През изминалия юли в по-голямата част от страната валежите са били под средна норма за месеца, изчис­лена за пос­лед­ните 10 години. Най-големи засушавания има в цялата Дунав­ска рав­нина, в по-голямата част от Гор­нот­ракийс­ката низина и особено в цен­т­рал­ните части на Източна Бъл­гария. През юли в тези райони валежите са били най-малко и са дос­тиг­нали едва 20 на сто от валеж­ната норма за месеца.“, казва доц. Христо Чер­вен­ков от сек­ция „Климатология“- НИМХ.

Близо половината страни от Евросъюза страдат от суша, която зат­руд­нява сел­с­кото стопан­с­тво, произ­вод­с­т­вото на енер­гия и водос­наб­дяването, сочат данни на изс­ледовател­с­кия цен­тър на Европейс­ката комисия. А прог­нозата на меж­дународ­ните екс­перти е, че глобал­ното затоп­ляне и измененията в климата през след­ващите години ще доведат до все по –интен­зивни и по-продължителни засушавания.

Според док­лад на ООН през след­ващите години Бъл­гария ще е сред най-засегнатите от засушавания страни в света. В по-дългосрочен план, екс­пер­тите предуп­реж­дават, че сушата ще засегне повече хора откол­кото която и да е пан­демия. С други думи, тя ще се превърне в след­ваща пан­демия като, за съжаление, за нея няма да има вак­сина, която да я излекува. Според док­лада заради задаващата се суша все по-голяма част от хората ще живеят в стрес, тъй като в определени периоди тър­сенето на вода далеч ще над­вишава пред­лагането.

България

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Възраженията на Нидерландия са свързани с отпадналия през 2019 г. мониторинг, съобщи вътрешният министър

Правител­с­т­вото ще има готов­ност да р…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят