Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 183, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Земеделието и енергетиката - жертвите на сушата в Европа

Земеделието и енергетиката - жертвите на сушата в Европа

Земеделието и енергетиката - жертвите на сушата в Европа

Повсеместната и постоянна липса на валежи в съчетание с вълни от жеги засягат повечето европейски страни, където сухото време става все по-рисково

Близо половината страни от ЕС страдат от сушата, която зат­руд­нява сел­с­кото стопан­с­тво, произ­вод­с­т­вото на енер­гия и водос­наб­дяването, пот­върди нас­коро Съв­мес­т­ният изс­ледовател­ски цен­тър (JRC) на Европейс­ката комисия. Пов­семес­т­ната и пос­тоянна липса на валежи в съчетание с вълни от жеги засягат повечето европейски страни, където сушата става все по-рискова, посочва БТА в анализ. По пос­ледни данни на Европейс­ката обсер­ватория за сушата (ЕОСEDO) през десетте дни преди 20 юли около 45 процента от територията на ЕС е в била в със­тояние на “тревога“ — втората от трите категории за опасна суша. В същото време 15 процента от териториите са преминали в най-тежката категория, което означава не само, че земите изсъх­ват след слаби валежи, но и че рас­тенията и кул­турите също са засег­нати.

Прог­нозите за сухо време през август и сеп­тем­ври засил­ват без­покойс­т­вата за и без това критич­ната ситуация. Ако те се пот­вър­дят, сушата ще се засили още повече и ще има пос­лед­с­т­вия както за сел­с­кото стопан­с­тво, така и за енер­гетиката и водос­наб­дяването, предуп­реж­дава ЕОС.

Пов­семес­тен стрес при рас­тенията е засег­нал италиан­с­ките низини, голяма част от Фран­ция, цен­т­рал­ните райони на Гер­мания, Източна Унгария, Пор­тугалия и Северна Испания, посочва ЕОС, в момент когато европей­ците са изп­равени пред по-високи цени на храните заради вой­ната в Украйна.

Най-жестоката суша в историята на Фран­ция остави цели села без питейна вода, фер­мерите предуп­реж­дават за опас­ност от недос­тиг на мляко през зимата, а рекол­тите се очаква да бъдат с 18,5 на сто по-малки от миналогодиш­ните.

Земедел­ците в Тос­кана, сър­цето на италиан­с­кото винар­с­тво и произ­вод­с­тво на зех­тин, се борят с всички сили да спасят как­вото могат от таз­годиш­ната реколта. Теж­ката суша в Италия е причинила спад на добивите с до 45 на сто, съобщи АНСА, като се позовава на асоциацията на сел­с­кос­топан­с­ките произ­водители Coldiretti. Произ­вод­с­т­вото на царевица и фураж за животин­ски храни е намаляло с 45 на сто, а добивите на ориз и пшеница — с 30 на сто. Добивите на плодове са намалели с 15 процента, а една пета от кул­тивираните миди са умрели поради лип­сата на вода в дел­тата на река По. Произ­вод­с­т­вото на мляко е намаляло с 20 на сто поради стреса на кравите от екс­т­рем­ните горещини.

Професор Дей­вид Хил, бивш вицеп­резидент на кон­сул­тан­т­с­ката организация към британ­с­кото правител­с­тво Natural England, заяви пред Sky News, че интен­зив­ното земеделие е задъл­бочило сушите, тъй като е намаляла способ­ността на поч­вите да задър­жат водата. По думите му, големите ферми са много по-малко устой­чиви на промени в окол­ната среда откол­кото мозайка от раз­лични видове стопан­с­тва.

Рус­ката инвазия в Украйна и нарушените газови дос­тавки за Европа засилиха ряз­кото пос­къп­ване на енер­гията и накараха страните от ЕС да потър­сят мес­тни енер­гийни източ­ници. Но нис­кото ниво на реките и покач­ването на тем­пературите на водата пречат на произ­вод­с­т­вото на елек­т­ричес­тво чрез ВЕЦ в някои региони.

Недос­тигът на вода намали произ­вод­с­т­вото на вод­ноелек­т­ричес­ките цен­т­рали в Италия, тъй като енер­гий­ният потен­циал на вод­ните резер­воари е наполовина от рав­нището през миналата година. Нивото на водите във вод­ноелек­т­ричес­ките резер­воари се е понижило в девет страни, сред които Сър­бия, Черна гора, Нор­вегия, Румъния и Бъл­гария, по данни на Съв­мес­т­ния изс­ледовател­ски цен­тър към Европейс­ката комисия.

В Бъл­гария има дос­татъчно вода за питейни нужди и напояване, според Минис­тер­с­т­вото на окол­ната среда и водите (МОСВ). У нас в 52-та ком­п­лек­сни и значими язовира има дос­татъчно вода, за да се гаран­тират основ­ните пот­реб­ности за питейни нужди и напояване въп­реки продъл­жител­ната суша в някои райони, сочат дан­ните на МОСВ, съоб­щиха за БТА от прес­цен­търа на ведом­с­т­вото. Раз­мерът от налич­ните в тях завирени обеми е 4,68 млрд. куб. м, което пред­с­тав­лява 71 на сто от сумата на общите им обеми. В същото време загубите в страната по водоп­ренос­ната мрежа са средно около 60 процента.

В Испания обемите на вод­ните запаси в резер­воарите са с 31 процента под десет­годиш­ното средно рав­нище. В Пор­тугалия вод­ноелек­т­ричес­ката енер­гия, съх­ранявана във вод­ните резер­воари, е наполовина по-малка в срав­нение с пос­лед­ните седем години.

Във Фран­ция енер­гий­ната ком­пания EDF беше принудена да намали произ­вод­с­т­вото на елек­т­ричес­тво в три атомни цен­т­рали заради високата тем­пература на водите на реките Рона и Гарона. “Всяка атомна цен­т­рала е раз­положена край източ­ник на вода (река или море), за да могат да се охлаж­дат раз­лич­ните вериги“, припомни групата в комюнике от 10 юни. При охлаж­дането цен­т­ралите пол­з­ват вода от реките, след което я връщат обратно, но с 2 градуса по-топла.

От няколко години някои сел­с­кос­топан­ски произ­водители взимат мерки, за да се справят със сушата, като отг­леж­дат насаж­дения, които не се нуж­даят от много вода или като прибяг­ват към други сис­теми за напояване, съобщи радио Franceinfo. За задър­жането на влагата в поч­вата те изпол­з­ват черен брезент и мулч, който пречи на изпаряването. Кап­ковото напояване поз­волява да се изпол­зва дневно по половин литър вода на корен. Когато това не е дос­татъчно, се изпол­зва сис­тема на поливане чрез пул­веризация. Така могат да се спес­тят до 70 процента от водата, обяс­нява произ­водителят на зелен­чуци Пиер Бо. А неговият колега Вен­сан Комо е нап­равил по-радикален избор: отказал се е от царевицата и вместо нея отг­лежда киноа. Тази кул­тура не се нуж­дае от тол­кова много вода, така че се спес­тяват 1000 кубични метра на хек­тар, изпол­з­ват се по-малко пес­тициди и по-малко работна ръка.

Един­с­т­вените печеливши от сушата изг­лежда са произ­водителите на мор­ска сол в запад­ната френ­ска област Геранд, които очак­ват рекор­дно произ­вод­с­тво, съобщи Рой­терс. Тем­пературите от 40 градуса по Цел­зий ускоряват изпаряването на мор­с­ката вода при липса на дъж­дове. Солта от Геранд е прочута в цял свят със своето “Цвете на солта“ (Fleur de Sel) — тън­кия слой крис­тали, които се образуват на повър­х­ността на сол­ниците — и е смятана за въз­можно най-фината сол на пазара. В САЩ се продава за над 100 долара за килог­рам. През пос­лед­ните години сред­ният добив от един крис­тализационен басейн е бил около 1,3 тона, но сега произ­вод­с­т­вото вече дос­тига над 2,5 тона на басейн, уточ­нява Фран­соа Дюран, независим произ­водител на сол в района.

България

България отбеляза 114 години от Независимостта

България отбеляза 114 години от Независимостта

Всяко поколение трябва да отстоява независимостта, заяви в обръщение президентът Румен Радев

С тър­жес­т­вени церемонни в цялата страна бе отбел…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

Баща и дъщеря Иван и Нина Русеви превземат арт галерия “Вежди“

Баща и дъщеря Иван и Нина Русеви превземат арт галерия “Вежди“

Реномираната столична арт галерия “Вежди“ пред­с­тавя изложба живопис и скул­п­тура на Нина Русева и Иван Русев, наречена „Две поколения“.

Дъщеря…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Виктория Томова на полуфинал в Будапеща

Първата ракета на България Виктория Томова се класира за полуфиналите

на тур­нира на клей от сериите WTA 125 в унгар­с­ката столица Будапеща с н…

Прочети още:

Loading...

Свят

Владимир Путин обвини Запада в “ядрен шантаж“

Киев получи директни указания да скъса всички споразумения, заяви руският президент

“Срещу нас започна и ядрен шан­таж. Става дума не само за …

Прочети още:

Loading...