Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 183, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Сметната палата :“Топлофикация София“ ЕАД е в тежко финансово състояние

Сметната палата :“Топлофикация София“ ЕАД е в тежко финансово състояние

“Топ­лофикация София“ ЕАД е в тежко финан­сово със­тояние, трайно нерен­табилно и със задъл­бочаваща се неп­латежос­пособ­ност и декапитализация, пише в док­лад на Смет­ната палата за със­тоянието на дружес­т­вото между 2018 и 2020 година включително. Ръс­тът на нат­рупаните загуби към края на 2020 г. въз­лиза на близо 740 млн. лв., пише в док­лада. За пос­ледно дружес­т­вото е имало печалба през 2012 г. Задъл­женията му към края на 2020 г. над­х­вър­лят 1 милиард лева, пише малко по-надолу в документа. 75 на сто от тях са по договорите за дос­тавка на природен газ и се рав­няват на 63 на сто от сумата на соб­с­т­вения капитал и пасивите на дружес­т­вото.

Дружес­т­вото работи на регулиран пазар и раз­полага с малки въз­мож­ности да влияе върху определянето на цените на топ­лин­ната и елек­т­рическа енер­гия, които фор­мират основ­ните приходи на пред­п­риятието. Дружес­т­вото е изложено и на същес­т­вен риск, свър­зан с цените на природ­ния газ. Утвър­дените през 2020 г. рет­роак­тивни цени на природ­ния газ и на топ­лин­ната и елек­т­рическа енер­гия, и въз­ник­налите в тази връзка задъл­жения за въз­с­тановяване на суми по веригата на дос­тавки, са оказали негативно влияние върху парич­ните потоци на “Топ­лофикация София“ ЕАД, а оттам и върху текущата й лик­вид­ност.

Сред­ната въз­раст на екс­п­лоатираните съоръжения и инс­талации е около 36 години, като в основ­ната си част те са проек­тирани и изг­радени по тех­нологии от средата на 20-ти век и не отговарят на съв­ремен­ните изис­к­вания за ефек­тив­ност и опаз­ване на окол­ната среда. Това води до отделяне на същес­т­вени количес­тва въг­леродни емисии и задъл­жение за закупуване на квоти въг­лероден двуокис (СО₂), чиято цена значително е нарас­нала на енер­гий­ния пазар. Ако бяха реализирани планираните инвес­тиции в съот­вет­ните срокове, би могло да се очаква намаление на количес­т­вото отделяни емисии въг­лероден диок­сид за периода на дейс­т­вие на биз­нес плана с близо 250 хил. тона, което би довело и до спес­тяване на значителни раз­ходи за покупка на квоти (емисии) пар­никови газове. По данни на Изпъл­нител­ната аген­ция по околна среда, двете най-големи мощ­ности на дружес­т­вото — “ТЕЦ-София“ и “ТЕЦ-София Изток“ превишават допус­тимите норми на азотни оксиди значително — до 3 пъти за “ТЕЦ-София Изток“ и до 5 пъти за “ТЕЦ-София“, което е в нарушение на европейс­ките дирек­тиви.

България

България отбеляза 114 години от Независимостта

България отбеляза 114 години от Независимостта

Всяко поколение трябва да отстоява независимостта, заяви в обръщение президентът Румен Радев

С тър­жес­т­вени церемонни в цялата страна бе отбел…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

Баща и дъщеря Иван и Нина Русеви превземат арт галерия “Вежди“

Баща и дъщеря Иван и Нина Русеви превземат арт галерия “Вежди“

Реномираната столична арт галерия “Вежди“ пред­с­тавя изложба живопис и скул­п­тура на Нина Русева и Иван Русев, наречена „Две поколения“.

Дъщеря…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Виктория Томова на полуфинал в Будапеща

Първата ракета на България Виктория Томова се класира за полуфиналите

на тур­нира на клей от сериите WTA 125 в унгар­с­ката столица Будапеща с н…

Прочети още:

Loading...

Свят

Владимир Путин обвини Запада в “ядрен шантаж“

Киев получи директни указания да скъса всички споразумения, заяви руският президент

“Срещу нас започна и ядрен шан­таж. Става дума не само за …

Прочети още:

Loading...