Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 183, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) България се отказва от дългосрочни доставки от “Газпром“

България се отказва от дългосрочни доставки от “Газпром“

България се отказва от дългосрочни доставки от “Газпром“

Премахва се неефективната практика да се договарят танкери без търг, коментира президентът Румен Радев

Минис­търът на икономиката Никола Стоянов пот­върди вчера, че дъл­гос­рочно Бъл­гария се отказва от дос­тавки на природен газ от “Газ­п­ром“. Според минис­търа на икономиката целта на служеб­ния кабинет е да получи количес­т­вата по вече същес­т­вуващия договор с рус­ката ком­пания. “Завой към Русия би било, ако сед­нем да преговаряме за дъл­гос­рочен договор с тях. Договорът свър­шва на 31 декем­ври. Въп­росът е ще си вземем ли тези количес­тва по договор тази зима да сме още по-спокойни и най-вече цената ни да е по-добра“, каза още той.

“Бул­гар­газ“ обявява дъл­гос­рочни тър­гове за дос­тавка на втеч­нен газ. Това обяви изпъл­нител­ният дирек­тор на дружес­т­вото Деница Златева на съв­мес­тен брифинг със служеб­ния минис­тър на енер­гетиката Росен Хрис­тов. “Бул­гар­газ“ стар­тира три търга в отк­рита и проз­рачна процедура, каза Златева. Те са за дос­тавка на втеч­нен газ за ноем­ври и декем­ври 2022 г., за дос­тавка на втеч­нен газ за 2023 г., и за дос­тавка на втеч­нен газ в периода 20242034 г. Златева заяви, че за раз­лика от предишни процедури, в които не е имало ясно раз­писани условия, както и критерии за оценка, сега тър­говете ще преминат през няколко етапа. Целта е в тър­говете да учас­т­ват мак­симално широк кръг ком­пании, посочи тя. Пър­вият е пред­варителен под­бор на кан­дидатите — трябва да е ясна соб­с­т­веността на ком­панията, да имат опит с дос­тав­ките на втеч­нен газ, добра репутация. Вторият етап е подаване на оферти и третият — класиране и оценка на офер­тите по ясни критерии.

Тър­гът за дъл­гос­роч­ната дос­тавка на втеч­нен газ ще отнеме 6 месеца и победителят в него ще бъде определен по време на след­ващото редовно правител­с­тво. Тър­гът се обявява сега, за да има дос­татъчно време да се изпъл­нят всички етапи, уточни дирек­торът на газовия дос­тав­чик. „Оцен­ката и изборът на дос­тав­чици ще се случи през март 2023 г. Целта е да има прос­ледимост, пуб­лич­ност и проз­рач­ност“, каза Златева. По думите ѝ дъл­гос­роч­ният търг е важен за гаран­тиране на енер­гий­ната сигур­ност на страната и за пос­тигане на реал­ната дифер­сификация и за гаран­тиране на дос­тав­ките. „Бул­гар­газ“ раз­полага с 10,6 млн. мегават­часа на тер­минала в Алек­сан­д­руполис за период от 10 години“, каза Златева.

“Бул­гар­газ“ вече увеличи резер­вирания капацитет за дос­тавка на втеч­нен газ от тер­минала в Алек­сан­д­руполис, който се очаква да заработи през 2024 г. Дотогава Бъл­гария ще преговаря за допъл­нителни слотове на раз­лични тер­минали за дос­тавка на втеч­нен газ. “Бул­гар­газ“ води и паралелни раз­говори за осигуряване на допъл­нителни слотове в Тур­ция за 2023 г., допълни Златева.

Минис­търът на енер­гетиката Росен Хрис­тов определи дъл­гос­роч­ните тър­гове за дос­тавка на втеч­нен газ като „голяма стъпка по процеса на дивер­сификация, за раз­лика от преговорите месец по месец, които бяха по време на предиш­ното правител­с­тво“. Пред­с­тоят преговори и за дос­тавка на тръбен газ, допълни служеб­ният минис­тър на енер­гетиката. Раз­говорите с “Газ­п­ром“ продъл­жават, но за момента без раз­витие. Водят се преговори с тур­ски дос­тав­чик и за увеличение на азер­с­ките дос­тавки, посочи Хрис­тов. За него истин­с­ката дивер­сификация означава „да осигуряваме количес­тва поне на 130150% от необ­ходимото, за да може при невъз­мож­ност на дос­тав­чик да си изпълни ангажимен­тите, да преминем към друг“.

“От днес се премахва неефек­тив­ната прак­тика да се договарят тан­кери без търг, без да се знае кой и как определя дос­тав­чика и цената“, комен­тира пред жур­налисти президен­тът Румен Радев по повод обявените днес тър­гове от „Бул­гар­газ“ за дос­тавка на втеч­нен природен газ. Днес „Бул­гар­газ“ обяви за първи път отк­рит търг за дос­тавка на втеч­нен газ и то три вида — крат­кос­рочен до края на тази година, сред­нос­рочен — за цялата 2023 г. и дъл­гос­рочен — за 10 години от началото на 2024 г., припомни Радев. „Така се прави и така трябва да се прави в бъдеще — отк­рито, проз­рачно, рав­нопос­тавено към всички въз­можни дос­тав­чици. Само така може де се пос­тигне дивер­сификация, със­тезател­ност и най-добри условия за страната ни, да се тър­сят не решения месец за месец както досега, а да се търси стратегическо пар­т­ньор­с­тво с дъл­гос­рочен хоризонт, което ще пов­лияе несъм­нено и на цените на втеч­нения газ за тази година“, заяви дър­жав­ният глава, цитиран от БТА.

България

България отбеляза 114 години от Независимостта

България отбеляза 114 години от Независимостта

Всяко поколение трябва да отстоява независимостта, заяви в обръщение президентът Румен Радев

С тър­жес­т­вени церемонни в цялата страна бе отбел…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

Баща и дъщеря Иван и Нина Русеви превземат арт галерия “Вежди“

Баща и дъщеря Иван и Нина Русеви превземат арт галерия “Вежди“

Реномираната столична арт галерия “Вежди“ пред­с­тавя изложба живопис и скул­п­тура на Нина Русева и Иван Русев, наречена „Две поколения“.

Дъщеря…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Виктория Томова на полуфинал в Будапеща

Първата ракета на България Виктория Томова се класира за полуфиналите

на тур­нира на клей от сериите WTA 125 в унгар­с­ката столица Будапеща с н…

Прочети още:

Loading...

Свят

Владимир Путин обвини Запада в “ядрен шантаж“

Киев получи директни указания да скъса всички споразумения, заяви руският президент

“Срещу нас започна и ядрен шан­таж. Става дума не само за …

Прочети още:

Loading...