Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 232, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Рекорден брой земеделски стопани искат отстъпка за газьола

Рекорден брой земеделски стопани искат отстъпка за газьола

Рекорден брой земеделски стопани искат отстъпка за газьола

Рекор­ден брой стопани — над 13 500, са заявили учас­тие по схемата „Помощ под фор­мата на отс­тъпка от стой­ността на акциза върху газьола, изпол­з­ван в пър­вич­ното сел­с­кос­топан­ско произ­вод­с­тво“, съоб­щиха за Агрозона от Минис­тер­с­тво на земеделието. Приемът на документи бе отворен на 29 август. През тази година бюджетът за помощта е в раз­мер на 100 млн. лева, а став­ката за литър гориво ще бъде определена до месец, уточ­ниха от земедел­с­кото минис­тер­с­тво, на базата на бюджета и сбора от индивидуал­ните годишни квоти на земедел­с­ките стопани.

Интересът към дър­жав­ната помощ за отс­тъпка от акциза за газьола е голям и нарас­тва с всяка изминала година. За кам­пания 2016 са били под­помог­нати 6 716 фер­мери, за кам­пания 2017 финан­сиране са получили 8 250 стопани, за кам­пания 2018 — те са били 9 597, за кам­пания 2019 под­помагане са получили 10 734 стопани, за кам­пания 2020 са 11 634 земедел­ски произ­водители, а за кам­пания 2021 под­помагане са получили 12 214 стопани.

Дър­жав­ната помощ се предос­тавя на земедел­ски произ­водители в сек­торите „Рас­тениевъд­с­тво“ и „Живот­новъд­с­тво“ под фор­мата на намалена акцизна ставка на газьола, изпол­з­ван за механизирани дей­ности в пър­вич­ното сел­с­кос­топан­ско произ­вод­с­тво. Дан­ните показ­ват, че едни от най-високите квоти има за зелен­чукови кул­тури, овошки и мас­лодайна роза, както и за живот­ните.

Право на финан­сова под­к­репа по схемата имат всички, които са регис­т­рирани като земедел­ски произ­водители и имат заверена регис­т­рационна карта за годината на кан­дидат­с­т­ване по схемата за дър­жавна помощ, както и за пред­ход­ната стопан­ска година.

От началото на прилагането на схемата до нас­тоящия момент на земедел­с­ките стопани са изп­латени общо над 512 млн. лева, а тя ще дейс­тва до края на 2023 г.

България

Икономика

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Заедно с минис­търа на финан­сите ще се опитаме да осигурим старите плащания към път­нос­т­роител­ните фирми. В чет­вър­тък от 11 часа имаме уговоре…

Прочети още:

Loading...

Култура

115 години от рождението на Астрид Линдгрен

Софийс­кият меж­дународен литературен фес­тивал за деца и младежи отбелязва 115 години от рож­дението на Аст­рид Лин­д­г­рен. Събитието е на 7 декем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Почина Атанас Станкушев

Тъжна вест за род­ната жур­налис­тика – на 66-годишна въз­раст от този свят си отиде Атанас Стан­кушев. Наско беше едно от най-силните пера на бъ…

Прочети още:

Loading...

Свят