Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 232, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Биоземеделието у нас бавно залязва

Биоземеделието у нас бавно залязва

Биоземеделието у нас бавно залязва

До 2020 г. 3% от обработваемите земи в България са били използвани за биоземеделие, а в края на декември 2021 г. те са спаднали до 1,6%

През 2021 г. тен­ден­цията за намаляване на площите за биоземеделие продъл­жава и причините за това са ком­п­лек­сни, но много произ­водители се отказ­ват най-вече заради свръх­регулациите, наложени след 2014 г. Това комен­тира д-р Стоилко Апос­толов, управител на фон­дация “Биоселена“, в ефира на предаването „Биз­нес старт“ по Bloomberg TV Bulgaria. „Всичко тръгна през 2014 г., когато започна бър­зото усвояване на пари от европейски фон­дове. Основ­ната цел беше да се включат големите ферми и да вземат пари, но след това дой­доха проверки на Европейс­ката комисия, които доведоха до свръх­регулация на сек­тора и много произ­водители започ­наха да се отказ­ват“, споделя гос­тът.

Според Апос­толов някои от ограниченията, като нап­ример регулацията за финан­сиране на до 250 хек­тара земя, спира някои „схема­джии“. Но от друга страна регулациите в Бъл­гария са много по-строги от други дър­жави в ЕС, което утеж­нява ситуацията за много био фер­мери. „В Бъл­гария, когато има проб­лем с едно животно се отнема сер­тификата на цялата ферма, а във Фран­ция, нап­ример, не е така“, отбелязва събесед­никът.

До 2020 г. 3% от обработ­ваемите земи в Бъл­гария са били изпол­з­вани за биоземеделие, а в края на декем­ври 2021 г. те са спад­нали до 1,6%. Гос­тът смята, че за да се обърне тази тен­ден­ция, е нужно да се стимулира тър­сенето на този пазар. „Парадок­сално е, че почти всички тър­гов­ски вериги имат биоп­родукти в пор­т­фолиото си, а в училищата и дет­с­ките градини такива няма“, казва той.

Апос­толов и други организации, занимаващи се с биоземеделие, пред­лагат да се увеличи делът на биоп­родук­тите в училищ­ните столове, да се увеличат дос­тав­ките за училищата и да се вкарат биоп­родукти в кух­ните на дет­с­ките градини. „Сега там няма такива защото са по-скъпи. Тук важна роля играе и законът за общес­т­вените поръчки, където се дава предим­с­тво на по-ниската цена. Идеята е дър­жавата да задели 30% повече бюджет, за да могат да се закупят био продукти“, газа гос­тът. Той добавя, че има и дирек­тива на ЕС за зелени общес­т­вени поръчки, която дава право на страните да дадат предим­с­тво на мес­т­ния пазар без да нарушават правилата на ЕС за общия пазар.

В момента високата инф­лация прави така, че кон­вен­ционал­ните продукти догон­ват биологич­ните като цени. “Биоземеделието има предим­с­тво, тъй като не изпол­зва изкус­т­вени торове, чиято цена е силно завишена в момента, но изпол­з­ват горива за трак­торите си“, комен­тира още събесед­никът.

България

Икономика

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Заедно с минис­търа на финан­сите ще се опитаме да осигурим старите плащания към път­нос­т­роител­ните фирми. В чет­вър­тък от 11 часа имаме уговоре…

Прочети още:

Loading...

Култура

115 години от рождението на Астрид Линдгрен

Софийс­кият меж­дународен литературен фес­тивал за деца и младежи отбелязва 115 години от рож­дението на Аст­рид Лин­д­г­рен. Събитието е на 7 декем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Почина Атанас Станкушев

Тъжна вест за род­ната жур­налис­тика – на 66-годишна въз­раст от този свят си отиде Атанас Стан­кушев. Наско беше едно от най-силните пера на бъ…

Прочети още:

Loading...

Свят