Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 232, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Властта ще поиска от ЕК извънредна мярка за частно съхранение на зърно

Властта ще поиска от ЕК извънредна мярка за частно съхранение на зърно

Властта ще поиска от ЕК извънредна мярка за частно съхранение на зърно

На Съвета на минис­т­рите по земеделие на 26 сеп­тем­ври Бъл­гария ще поиска прилагането на мярка за час­тно складиране на пшеница и слън­чог­лед, заяви за национал­ната телевизия зам.-министър Тодор Джиков. Целта е да се изпол­зва праз­ният капацитет на складовете у нас, като се зап­лати съх­ранението, за да може земедел­с­ките произ­водители да получат реално зап­лащане за своята продук­ция, допълни той.

По данни на Минис­тер­с­т­вото на земеделието до момента са внесени едва около 8000 тона украин­ска пшеница, което е нищожно на фона на общото произ­вод­с­тво у нас в раз­мер на 6,4 млн. тона. Основ­ният проб­лем обаче е при слън­чог­леда.

Украйна е изнесла данни, според които складове за съх­ранение на 2 млн. тона са унищожени от вой­ната, а складове за 4 млн. тона са попад­нали под окупация. На прак­тика 6 млн. тона пшеница и слън­чог­лед се пред­лагат на цени под пазар­ните.

По данни на ресор­ното минис­тер­с­тво бор­совата стой­ност на слън­чог­леда у нас сега е около 1300 лв./тон, а реал­ната цена, на която се пред­лага украин­с­кият слън­чог­лед, е 1000 лв./тон. „Затова е изк­лючително важно да намерим изход с раз­решение на ЕК внесеният слън­чог­лед, както и нашето произ­вод­с­тво, което в момента се рекол­тира, да бъде съх­ранено, до момент в който самите преработ­ватели ще го изкупят, за да го преработят и изнесат от дър­жавата“, обясни Тодор Джиков.

По негови думи в момента в бъл­гар­с­ките складове има около 4 млн. тона пшеница и около 1,5 млн. тона слън­чог­лед, който включва нашия рекол­тиран и внесения от Украйна и Румъния. Реално те имат капацитет от около 16 млн. тона. С отварянето на мярка за под­помагане за съх­ранението на зърно те могат да бъдат запъл­нени, смятат от Минис­тер­с­т­вото.

България

Икономика

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Заедно с минис­търа на финан­сите ще се опитаме да осигурим старите плащания към път­нос­т­роител­ните фирми. В чет­вър­тък от 11 часа имаме уговоре…

Прочети още:

Loading...

Култура

115 години от рождението на Астрид Линдгрен

Софийс­кият меж­дународен литературен фес­тивал за деца и младежи отбелязва 115 години от рож­дението на Аст­рид Лин­д­г­рен. Събитието е на 7 декем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Почина Атанас Станкушев

Тъжна вест за род­ната жур­налис­тика – на 66-годишна въз­раст от този свят си отиде Атанас Стан­кушев. Наско беше едно от най-силните пера на бъ…

Прочети още:

Loading...

Свят