Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 232, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Родните ябълки стоят по градините, а веригите магазини пълни с вносна стока

Родните ябълки стоят по градините, а веригите магазини пълни с вносна стока

Родните ябълки стоят по градините, а веригите магазини пълни с вносна стока

Значително по-ниски добиви от ябълки отчитат през тази година в Кюс­тен­дил­ско в срав­нение с пос­лед­ните 23 години, съобщи доц. д-р Димитър Сотиров, замстник-директор на Инс­титута по земеделие в Кюс­тен­дил, цитиран от “Фокус“. Дъж­довно беше времето при цъф­тежа на основ­ния сорт отг­леж­дан в региона “Флорина“, неб­лагоп­риятни бяха климатични условия и не можа да опраши нор­мално плодът и оттам е срав­нително по-слабото количес­тво продук­ция тази година, обясни Сотиров.

По думите му не може да се говори за опас­ност от изм­ръз­ване от къс­ноесенни слани защото плодовете вече са нат­рупали необ­ходимите хранителни вещества,спокойно биха понесли отрицателни тем­ператури. “Стопаните да поч­ват да прибират плодовете ‚защото по-голяма е опас­ността от валежите, въз­можно е значителна част от тях да се напукат. В Кюс­тен­дил­ско най-много са площите на череши, сливи и след това ябъл­ките. Сред­ният добив на ябълки тази година е тон, тон и половина, при добра година може да се стигне до 45 тона на декар. Таз­годиш­ната продук­ция, въп­реки че е срав­нително слаба, качес­т­вото ѝ е добро“, изтъкна той.

Според него обаче земедел­с­ките стопани срещат проб­леми при продаж­бата на ябъл­ковия плод, както беше при черешите, защото във веригите магазини, където се продават най-големи количес­тва плодове, има внос. Само една фирма пласира мес­тни ябълки във верига магазини. “Нашата продук­ция стопаните трябва да реализират на свобод­ния пазар, където е много трудно, лип­с­ват и преработ­вателни пред­п­риятия. Малко са тър­гов­ците които имат договори с училища и дет­ски градини и реализират по-големи количес­тва продук­ция. Масовият произ­водител на ябълки е зат­руд­нен в намиране на реализация на своите плодове“, посочи заместни-директорът на инс­титута.

България

Икономика

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Заедно с минис­търа на финан­сите ще се опитаме да осигурим старите плащания към път­нос­т­роител­ните фирми. В чет­вър­тък от 11 часа имаме уговоре…

Прочети още:

Loading...

Култура

115 години от рождението на Астрид Линдгрен

Софийс­кият меж­дународен литературен фес­тивал за деца и младежи отбелязва 115 години от рож­дението на Аст­рид Лин­д­г­рен. Събитието е на 7 декем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Почина Атанас Станкушев

Тъжна вест за род­ната жур­налис­тика – на 66-годишна въз­раст от този свят си отиде Атанас Стан­кушев. Наско беше едно от най-силните пера на бъ…

Прочети още:

Loading...

Свят