Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 233, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Докторантът Десислава Бонева ще съветва агроминистъра в остатъка от неговия мандат

Докторантът Десислава Бонева ще съветва агроминистъра в остатъка от неговия мандат

Докторантът Десислава Бонева ще съветва агроминистъра в остатъка от неговия мандат

Броени дни преди изборите за 48-то Народно съб­рание от Минис­тер­с­т­вото на земеделието съоб­щиха, че новият съвет­ник в политичес­кия служебен кабинет ще бъде Десис­лава Бонева, док­торант към катедра „Фитопатология“, с научна специал­ност „Рас­тителна защита“ в Аграр­ния универ­ситет в Плов­див. Тя е изб­рана за пъл­ноп­равен член в екипа на минис­тър Явор Гечев след кон­курса, обещан в началото на ман­дата на служеб­ното правител­с­тво. Пожелаваме успех на младата съвет­ничка, която би могла да продължи да дава пред­ложения за политиките в аграр­ния сек­тор и дори да критикува след­ващия минис­тър, който се очаква да бъде изб­ран от победителя в изборите на 2 октом­ври.

Семейс­т­вото на Бонева се занимава със зър­ноп­роиз­вод­с­тво повече от 30 години. От малка е част от аграр­ния биз­нес и съпът­с­т­ващите го проб­леми. Студен­т­ката притежава сер­тификат за стаж по прог­рамата „Молекулярна харак­терис­тика на вирус­ните заболявания, причинени от фитоп­лаз­мени гъбички“ към Erasmus+ и e наг­радена за „Студент на годината 2020“ към Аграр­ния универ­ситет за високи пос­тижения в образованието и лич­нос­т­ното раз­витие в категория „Аграрни науки и ветеринарна медицина“.

В над­п­реварата за съвет­ник взеха учас­тие повече от 20 студенти. Учас­т­ниците бяха от раз­лични висши учебни заведения, сред които Лесотех­ничес­кият универ­ситет, Тракийс­кият универ­ситет, Универ­ситетът за национално и световно стопан­с­тво (УНСС) и от Инс­титута по поч­воз­нание, агротех­нологии и защита на рас­тенията „Никола Пуш­каров“.

България

Икономика

Култура

Модернистите на XX век с изложба в София

Произ­ведения на Пабло Пикасо, Сал­вадор Дали и Хуан Миро ще бъдат под­редени в изложба „Модер­нис­тите на XX век“ в столич­ната галерия Vivacom A…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Мек­сико победи Саудит­ска Арабия с 2:1 в зак­лючителен сблъсък от група „C“, но и двата тима отпад­наха от светов­ното пър­вен­с­тво в Катар, з…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

НАТО се опитва да привлече Индия в антируски и антикитайски съюз

“Изваж­даме от строя съоръжения ( в Украйна), които поз­воляват (на Запада) да…

Прочети още:

Loading...