Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 233, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Явор Гечев: Електронен регистър ще сложи край на зеленото картонче за стопаните

Явор Гечев: Електронен регистър ще сложи край на зеленото картонче за стопаните

Явор Гечев: Електронен регистър ще сложи край на зеленото картонче за стопаните

Дигитализирането ще поз­воли въвеж­дането на нови услуги и син­х­рон между сис­темите на раз­лич­ните ведом­с­тва

Всички данни за земедел­с­ките произ­водители ще се задават в елек­т­ронен регис­тър, по който ще се започне работа още тази година, обяви служеб­ният минис­тър на земеделието Явор Гечев по време на кон­ферен­ция за интелиген­тно земеделие #AGRO 4.0 „Пог­лед в бъдещето“ в Плов­див. Така ще се сложи край на зеленото кар­тонче, което се даваше на регис­т­рираните земедел­ски произ­водители според Наредба 3 за съз­даване и под­дър­жане на регис­тър на земедел­с­ките стопани.

Според минис­търът всички данни за стопаните ще бъдат елек­т­ронно базирани. Той допълни, че според Национал­ния план за въз­с­тановяване и устой­чивост има над 20 млн. евро във връзка със Стратегията „От фер­мата до трапезата“, които ще могат да се изпол­з­ват за съз­даването на ГИС базирана сис­тема, която ще поз­воли въвеж­дането на нови услуги. „Идеята е всички инфор­мационни сис­теми соб­с­т­веност на МЗм в един момент да се влеят в една обща плат­форма.“, комен­тира още Гечев.

Който иска да изг­ражда тези сис­теми обаче, трябва да се съоб­рази с едно изис­к­ване — всич­ките бази данни в национал­ния облак да бъдат в единен фор­мат за пол­з­ване. Затова работим върху това да имаме една пот­ребител­ска сис­тема с база данни и елек­т­ронни услуги, които автоматично си говорят с няколко други такива, най-вече с ИСАК“, добави Явор Гечев. Така ще се избег­нат и много от проб­лемите, които днес съз­дава лип­сата на свър­заност, нап­ример между ИСАК и сис­темата за работа на ДФ „Земеделие“.

В прог­рамата на събитието в Плов­див е включено пред­с­тавяне на цялос­т­ната визия на дър­жавата за дигитализирането на сек­тор Сел­ско стопан­с­тво. Ще бъде пред­с­тавен Стратегичес­кия план по ОСП 20232027, Национал­ният план за въз­с­тановяване и устой­чивост, Инс­т­румен­тът FaST на ЕК. Пред­виж­дат се и много презен­тации на пред­с­тавители на час­тни ком­пании, които ще покажат пол­зите от нови продукти за агробиз­неса.

България

Икономика

Култура

Модернистите на XX век с изложба в София

Произ­ведения на Пабло Пикасо, Сал­вадор Дали и Хуан Миро ще бъдат под­редени в изложба „Модер­нис­тите на XX век“ в столич­ната галерия Vivacom A…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Мек­сико победи Саудит­ска Арабия с 2:1 в зак­лючителен сблъсък от група „C“, но и двата тима отпад­наха от светов­ното пър­вен­с­тво в Катар, з…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

НАТО се опитва да привлече Индия в антируски и антикитайски съюз

“Изваж­даме от строя съоръжения ( в Украйна), които поз­воляват (на Запада) да…

Прочети още:

Loading...