Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 233, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) 447.74 хектара земеделски площи засегнати в Пловдивдско от наводнението

447.74 хектара земеделски площи засегнати в Пловдивдско от наводнението

След навод­нението по поречието на река Стряма в Плов­див­ско са засег­нати 447.74 хек­тара земедел­ски площи. Подадени са 71 заяв­ления за под­помагане, от които седем са за животни. Това съобщи служеб­ният минис­тър на земеделието Явор Гечев, който учас­тва в кон­ферен­ция за интелиген­тно земеделие #AGRO 4.0 „Пог­лед в бъдещето“. Той уточни, че тези заяв­ления са по отношение на служба “Земеделие“. Другите инс­т­рументи за под­помагане са по отношение на описите на кметовете, които са свър­зани с Меж­дуведом­с­т­вената комисия по бед­с­т­вия и аварии, допълни Гечев.

Минис­търът комен­тира, че на Съвета на Европа по земеделие, на който е присъс­т­вал, е станало ясно, че т.нар. украин­ска помощ ще бъде удъл­жена и след­ващата година. Все още не е ясно дали ще е до средата или цялата година, уточни той. Гечев припомни, че тази сряда земедел­с­ките произ­водители са получили основ­ния пакет сред­с­тва по схемата “Помощ в под­к­репа на лик­вид­ността на земедел­ски стопани за преодоляване на негатив­ното икономическо въз­дейс­т­вие на рус­ката агресия срещу Украйна“ за 2022 г. Платили сме базовите цифри, обработ­ват се дан­ните и след като минат провер­ките до края на годината ще има още едно изп­лащане, допълни той. По данни на минис­тер­с­т­вото по тази прог­рама са подадени 37 500 заяв­ления. Чака се още една помощ от 5 процента по прог­рамата за раз­витие на сел­с­ките райони, която е с бюджет по отношение на земеделието около 50 млн. лева, каза още минис­търът.

“Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) взима пос­тоянно проби при вноса на украин­с­кото зърно. Има проба, която е негативна, взети са мерки и допъл­нител­ната проба е отрицателна“. Така минис­търът отговори на въп­роси на жур­налисти по темата. По думите му БАБХ няма лаборатории за изс­лед­ването на половината ком­поненти, проби се изп­ращат в час­тни лаборатории и чакането на резул­татите води до забавяне. За ГМО и тежки метали пробите са отрицателни, но остатъчни пес­тициди трудно могат да се хванат за реколта от миналата година, добави Гечев.

България

Икономика

Култура

Модернистите на XX век с изложба в София

Произ­ведения на Пабло Пикасо, Сал­вадор Дали и Хуан Миро ще бъдат под­редени в изложба „Модер­нис­тите на XX век“ в столич­ната галерия Vivacom A…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Мек­сико победи Саудит­ска Арабия с 2:1 в зак­лючителен сблъсък от група „C“, но и двата тима отпад­наха от светов­ното пър­вен­с­тво в Катар, з…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

НАТО се опитва да привлече Индия в антируски и антикитайски съюз

“Изваж­даме от строя съоръжения ( в Украйна), които поз­воляват (на Запада) да…

Прочети още:

Loading...