Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 233, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Местните инициативни групи ще разчитат на 560 млн. лева до 2027 г.

Местните инициативни групи ще разчитат на 560 млн. лева до 2027 г.

С над 280 млн. евро (560 млн. лв.) ще бъдат под­помог­нати мес­т­ните инициативни групи от Стратегичес­кия план през след­ващия прог­рамен период. Това съобщи заместник-министърът на земеделието Георги Събев при отк­риването на изложение в Ямбол, където членове на мес­т­ните инициативни групи (МИГ) от цялата страна пред­лагаха продукти. Всички те са с одоб­рени проекти, финан­сирани по под­хода „Водено от общ­нос­тите мес­тно раз­витие през прог­рам­ния период 20142020 г.“ (ВОМР). От 2023 до 2027 г. сред­с­т­вата ще бъдат предос­тавени дирек­тно на инициатив­ните групи, като те сами ще изгот­вят стратегии, с които ще определят приоритети и раз­мера на помощта. Събев уточни още, че проек­тите не се кон­курират на национално ниво, а само в териториал­ния обх­ват на групата (МИГ).

Според Събед мес­т­ните инициативни групи трупат популяр­ност в пос­лед­ните години, като в момента на територията на Бъл­гария оперират над 60. „В общините Страл­джа, Болярово, Елхово и Тун­джа има мес­тни инициативни групи и те учас­т­ват активно в изложения като днеш­ното. Това със­тав­лява 97 % от територията на област Ямбол“, уточни Георги Събев. Според дан­ните на НСИ Ямбол­ска област е една от най-оредяващата като население.

Очак­ванията на сегаш­ната власт са под­ходът „Лидер“ да раз­гърне потен­циала с под­помагането, което се пред­вижда в Стратегичес­кия план за новата Обща сел­с­кос­топан­ска политика на ЕС. „По този начин повече произ­водители ще имат трибуната да покажат продук­тите си дирек­тно на край­ния пот­ребител. Това ще повиши положител­ната оценка на бъл­гар­с­ките продукти и съот­ветно тях­ното тър­сене“ допълни зам. минис­търът. „Произ­водителите трябва да произ­веж­дат съоб­разно изис­к­ванията, но и с емоция и желание, тогава пот­ребителите ще ги оценяват и пред­почитат. Дър­жавата не трябва да седи нас­т­рана и също има какво да нап­рави за пос­тигане на тези цели“, заяви заместник-министър Събев. Допъл­вайки необ­ходимостта от осъв­ременяване на бъл­гар­с­кото законодател­с­тво, което да заложи под­к­репа за раз­витието на фер­мер­с­ките пазари.

България

Икономика

Култура

Модернистите на XX век с изложба в София

Произ­ведения на Пабло Пикасо, Сал­вадор Дали и Хуан Миро ще бъдат под­редени в изложба „Модер­нис­тите на XX век“ в столич­ната галерия Vivacom A…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Мек­сико победи Саудит­ска Арабия с 2:1 в зак­лючителен сблъсък от група „C“, но и двата тима отпад­наха от светов­ното пър­вен­с­тво в Катар, з…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

НАТО се опитва да привлече Индия в антируски и антикитайски съюз

“Изваж­даме от строя съоръжения ( в Украйна), които поз­воляват (на Запада) да…

Прочети още:

Loading...