Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 233, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Заплащането в агросектора изостава

Заплащането в агросектора изостава

Заплащането в агросектора изостава

Възнагражденията в сектор „Земеделие“ нарастват с по-малки темпове от другите сектори

Сред­ната брутна зап­лата в сек­тор сел­ско, гор­ско и рибно стопан­с­тво намалява като процент от сред­ната зап­лата спрямо други икономически дей­ности, което пос­тавя под риск раз­витието на сек­тора у нас. Това заяви заместник-министърът на земеделието Георги Събев пред учас­т­ниците в Годиш­ната асам­б­лея на Федерацията на независимите син­дикати в земеделието. „Годиш­ната средна брутна работна зап­лата за 2020 г. на наетите лица в аграр­ния сек­тор е 12 059 лева, докато в общес­т­вения сек­тор тя е 14 118 лева, а в час­т­ния — 11 643 лева, по данни на Национал­ния статис­тически инс­титут (НСИ)“ отбеляза заместник-министър Събев. Той посочи, че сред­ната работна зап­лата на наетите лица в сек­тора е не само значително по-ниска от сред­ната общо за икономиката, но през пос­лед­ните пет години се наб­людава тен­ден­ция на нарас­т­ване на тази раз­лика. Георги Събев добави, че през 2016 г. сред­ната зап­лата в сел­с­кото, гор­ско и рибно стопан­с­тво е пред­с­тав­лявала 77,8% от сред­ната за всички икономически дей­ности, а през 2020 г. тя е само 70,5% от сред­ната. По данни на НСИ, през миналата година заетите в сел­с­кото, гор­с­кото и риб­ното стопан­с­тво са 6,3% от общо заетите в икономиката — 193,4 хил. лица. За периода 20162021 г. броят на заетите в сек­тора намалява с 5,1%, докато общо за икономиката се отчита ръст от 2%.

Само с по-добри условия на труд и въз­наг­раж­дения можем за прив­лечем бъл­гарите, работещи в сел­с­кото ни стопан­с­тво на страните от Западна и Южна Европа“ под­черта още той. В тази връзка аграр­ният заместник-министър инфор­мира, че подоб­ряването на условията на труд на земедел­с­ките работ­ници в ЕС е сред приоритетите на европейс­ката сел­с­кос­топан­с­ката политика след 2023 г. „Общата сел­с­кос­топан­ска политика (ОСП) за периода 20232027 г. пос­тавя по-голям акцент върху подоб­ряването на условията на труд на земедел­с­ките работ­ници в ЕС и раз­витието на социално устой­чиво земеделие. За първи път т. нар. социална услов­ност ще се отчита при прилагането на ОСП“, разясни Събев. Той уточни, че най-късно от 1 януари 2025 г. земедел­с­ките стопани и другите получатели на дирек­тни плащания под­лежат на админис­т­ративно наказание, ако не спаз­ват определени изис­к­вания, свър­зани с трудовата заетост, здравос­лов­ните и безопасни условия на труд. Национал­ната служба за съвети в земеделието ще кон­сул­тира земедел­с­ките стопани за правилата, които следва да спаз­ват във връзка с новото законодател­с­тво на ЕС.

Заместник-министърът комен­тира, че условията в сек­тора са предиз­викател­с­тво в срав­нение с другите икономически дей­ности. Тен­ден­циите са към дигитализация, роботизация, автоматизация и тези процеси могат да помог­нат икономичес­ката тежест на сек­тора да се увеличи. „Трябва да се прави повече от заин­тересованите страни, за да се подоб­рят условията на труд в стопан­с­т­вата и, раз­бира се, въз­наг­раж­денията“, отчете той. „В средата на октом­ври Минис­тер­с­т­вото на земеделието ще инициира среща със социал­ните пар­т­ньори и бран­шовите организации, на която ще се пос­тавят основите на по-широк дебат относно заетостта в сек­тора. Очак­ванията са на нея да бъдат иден­тифицирани проб­лемите, които го правят неат­рак­тивен. По този начин целим да се намерят работещи решения като чрез тях­ното прилагане в след­ващите години да бъде подоб­рена ситуацията с пазара на труд“, каза в зак­лючение заместник-министър Събев.

България

Икономика

Култура

Модернистите на XX век с изложба в София

Произ­ведения на Пабло Пикасо, Сал­вадор Дали и Хуан Миро ще бъдат под­редени в изложба „Модер­нис­тите на XX век“ в столич­ната галерия Vivacom A…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Мек­сико победи Саудит­ска Арабия с 2:1 в зак­лючителен сблъсък от група „C“, но и двата тима отпад­наха от светов­ното пър­вен­с­тво в Катар, з…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

НАТО се опитва да привлече Индия в антируски и антикитайски съюз

“Изваж­даме от строя съоръжения ( в Украйна), които поз­воляват (на Запада) да…

Прочети още:

Loading...