Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 232, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) ПРСР подкрепи, развитието на бизнеса ни

ПРСР подкрепи, развитието на бизнеса ни

Прог­рамата за раз­витие на сел­с­ките райони 20142020 г. (ПРСР) спомогна да раз­вием биз­нес идеята ни, както и успешно да се наложим на бъл­гар­с­кия пазар. Това заявиха пред вес­т­ник „Земя“ от „Елен­ски Бал­кан­джии” ЕООД.

Дружес­т­вото е бенефициент по под­мярка 4.2 „Инвес­тиции в произ­вод­с­тво и мар­кетинг на сел­с­кос­топан­ски продукти” от Прог­рамата. Ком­панията произ­вежда традиционни месни деликатеси, по стари мес­тни рецепти от Елен­с­кия Бал­кан. Произ­вод­с­т­веният цех е раз­положен в един от най-живописните и чисти райони на страната ни – гр. Елена. От фир­мата споделиха, че с изп­латените по проекта сред­с­тва в раз­мер на 961 361,02 лв., са променили пред­наз­начението на част от „Супер­мар­кет“, който пос­ред­с­т­вом допус­тимите дей­ности по под­мяр­ката, е превър­нат в кол­басар­ски цех. „Изпъл­нението на проекта ни спомогна да осъщес­т­вим както необ­ходимите ремон­тни дей­ности, така и да закупим част от нуж­ното оборуд­ване, за да осъщес­т­вяваме произ­вод­с­т­вото, преработ­ката и тър­говията на месни продукти“, поясни за медията ни бенефициен­тът. С реализирането му отк­рихме и десет работни места, което е много важно за задър­жането на младите хора в града ни, споделиха още за в. „Земя“ от дружес­т­вото.

От там посочиха, че тях­ното пред­п­риятие е едно от мал­кото, които имат правото да произ­веж­дат и пред­лагат на пазара – мес­ния деликатес: „Елен­с­кият бут“. Той се приготвя по мес­тни рецепти — „патен­товани” от отделни семейс­тва и родове на произ­водители от района. Продук­тът е и повод за традицион­ните праз­ници, които носят радост не само на мес­т­ните жителите от региона, а и на турис­тите, които ни посещават, раз­казаха екс­перти от фир­мата, учас­т­вали в изгот­вянето на проекта. И допъл­ниха, че раз­витието на кулинар­ния туризъм е много важен приоритет за общ­ността им.

От пред­п­риятието обмис­лят да кан­дидат­с­т­ват с проект по Прог­рамата за раз­витие на сел­с­ките райони, с който да наг­радят пос­тиг­натото до момента, както и да подоб­рят стопан­с­ката си дей­ност.

България

Икономика

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Заедно с минис­търа на финан­сите ще се опитаме да осигурим старите плащания към път­нос­т­роител­ните фирми. В чет­вър­тък от 11 часа имаме уговоре…

Прочети още:

Loading...

Култура

115 години от рождението на Астрид Линдгрен

Софийс­кият меж­дународен литературен фес­тивал за деца и младежи отбелязва 115 години от рож­дението на Аст­рид Лин­д­г­рен. Събитието е на 7 декем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Почина Атанас Станкушев

Тъжна вест за род­ната жур­налис­тика – на 66-годишна въз­раст от този свят си отиде Атанас Стан­кушев. Наско беше едно от най-силните пера на бъ…

Прочети още:

Loading...

Свят