Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 232, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Експерт: 85% от сирената у нас със завишено количество вода

Експерт: 85% от сирената у нас със завишено количество вода

Експерт: 85% от сирената у нас със завишено количество вода

Има ясно изразена тен­ден­ция за овлаж­няване на сирената, ако през 2020 г. завишеното количес­тво вода беше 78%, сега то е 85%, като дори при скъпите млечни продукти се забелязва тази мода. Винаги, когато в даден продукт имаме повече вода, това способ­с­тва раз­витието на мик­роор­ганизми и когато ние не сме осведомени, това може да реф­лек­тира негативно върху здравето ни“. Това заяви в интервю за БГНЕС Богомил Николов, пред­седател на Асоциация „Активни пот­ребители“.

Ако след­ваме традицион­ната рецепта за нап­равата на сирене много трудно ще получим водно съдър­жание над 60%. Има два начина, за да се пос­тигне по-високо водно съдър­жание: Единият е ако продук­тът не е дос­татъчно узрял, защото сиренето не може да се нап­рави за един ден, има тех­нология, която изис­ква определен период на зреене. По чисто икономически под­буди обаче е по-изгодно вместо 1 месец зреене сиренето да отиде на пазара още след пър­вата сед­мица. Тогава може и да има по-високо водно съдър­жание. Вторият начин е чрез добавки, които съдър­жат вода. Те са много трудни за улавяне и за доказ­ване, ние затова и тес­т­ваме кос­вения индикатор, който е водата. Тя трябва да се задържи по някакъв начин в сиренето, следователно има и такива добавки. Фак­тът, че те не са оповес­тени и ние не знаем какви са тези добавки е пър­вата индикация за опас­ност“, заяви още Николов и продължи: Пред­с­тавете си, че имате непоносимост към дадена добавка, получавате алер­гия и не може да раз­берете от какво е предиз­викана. Пър­вият проб­лем е, че винаги когато в даден продукт имаме повече вода, това способ­с­тва раз­витието на мик­роор­ганизми, тоест този вид сирене се раз­валя по-бързо.

Богомил Николов обясни и че след нап­равеното проуч­ване се е кон­с­татирало високо количес­тво вода и в по-скъпите сирена. „За съжаление и в скъпите сирена се наб­людава тази тен­ден­ция. През 2005 г., когато беше пър­вият тест на сирене, нямаше нито едно сирене с високо количес­тво вода, но очевидно имаме ясно изразена мода за овлаж­няване на сиренето, защото това е най-евтината със­тавка в този продукт. По този начин се продава недотол­кова скъпо сирене, докол­кото скъпа вода“, комен­тира още екс­пер­тът и уточни, че този проб­лем може да бъде решен много бързо. „Аген­цията по храните трябва да започне да проверява сис­темно и мащабно. Има сирена, които са обоз­начени с БДС и при тях самата процедура на произ­вод­с­тво и кон­т­рол е малко по-сериозна и на тях може да се има повече доверие. Освен това има и произ­водители, които през годините са се доказ­вали включително и в наши тес­тове, така че на тях може да се има доверие. Това, което със сигур­ност можем да кажем е, че сирене под 1516 лв. за кг няма как да бъде качес­т­вено. Там рис­кът да попад­нете на такъв продукт е над 50%“, обясни още Богомил Николов.

След наред­бата между 2020 и 2022г., с която вече вод­ното съдър­жание в сиренето е рег­ламен­тирано, всички сирена, които имат водно съдър­жание над 60% трябва да бъдат етикирани. Тоест, те не трябва да стоят на щанда с насипни сирена и второ те трябва да имат над­пис– бяло саламурено сирене със завишено водно съдър­жание. Нито един от тези 48 продукта, които сме закупили не е имал такъв над­пис, даже голяма част от тях бяха на вит­рината с насипни сирена“, уточни още Николов. „Нищо не се е променило, въп­реки че наред­бата е в сила от май тази година. Ние изчакахме още три, четири месеца с надеж­дата, че произ­водителите ще изпъл­нят изис­к­ванията на наред­бата, но нищо подобно не кон­с­татирахме“, заяви още той.

България

Икономика

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Заедно с минис­търа на финан­сите ще се опитаме да осигурим старите плащания към път­нос­т­роител­ните фирми. В чет­вър­тък от 11 часа имаме уговоре…

Прочети още:

Loading...

Култура

115 години от рождението на Астрид Линдгрен

Софийс­кият меж­дународен литературен фес­тивал за деца и младежи отбелязва 115 години от рож­дението на Аст­рид Лин­д­г­рен. Събитието е на 7 декем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Почина Атанас Станкушев

Тъжна вест за род­ната жур­налис­тика – на 66-годишна въз­раст от този свят си отиде Атанас Стан­кушев. Наско беше едно от най-силните пера на бъ…

Прочети още:

Loading...

Свят