Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 232, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Министър Гечев разясни в Бургас Стратегическия план за земеделие

Министър Гечев разясни в Бургас Стратегическия план за земеделие

Надявам се с новия Стратегически план за раз­витие на земеделието и сел­с­ките райони (СПР­ЗСР) фер­мерите да получат европейс­ката под­к­репа, която им е нужна, за модерно и кон­курен­тос­пособно земеделие. Това каза минис­тър Явор Гечев на среща със земедел­ски произ­водители за пред­с­тавяне на СПР­ЗСР 20232027, организирана от Бъл­гар­ски фер­мер­ски съюз в Бур­гас.

Планът съдържа всичко, което ще се изпъл­нява в земеделието след­ващите 5 години, той е по-различен, по-сложен и по-зелен. В него са и дирек­т­ните плащания, и инвес­тицион­ните мерки, и европейс­ките цели, които трябва да пос­тиг­нем“, комен­тира агроминис­търът. Той инфор­мира, че в СПР­ЗСР са заложени общо около 98 интер­вен­ции. Ясни са парамет­рите на Първи стълб, по който пред­виденият бюджет е 1,6 млрд. лева на година. От него 3% се насоч­ват за млади земедел­ски стопани. 10% са заложени за т.нар. прераз­п­ределителни плащания за мал­ките произ­водители. Пред­видено е 25 на сто от сред­с­т­вата да са за екос­хеми.

Земедел­с­кият минис­тър поясни още, че до момента се е взимало една цялос­тна ставка,  а с новия план 1/3 от нея ще зависи от екологични дей­ности, които  фер­мерите трябва задъл­жително да изпъл­нят. 15% от бюджета на Първи стълб ще бъдат насочени за обвър­зана под­к­репа, от които 60% е за сек­тор „Живот­новъд­с­тво“ и 40% за „Рас­тениевъд­с­тво“. 2% от тях са за протеинови кул­тури.

Ясни са и сек­тор­ните интер­вен­ции, за които ще бъдат заделени около 1,5% от общия бюджет на дирек­т­ните плащания, като са нап­равени така както са поис­кани от самия бранш“, инфор­мира минис­търът. Според него те са малко по-различна политика, която не е чак тол­кова популярна, в която влизат и групите организации на произ­водители. „Един от акцен­тите, който ще искаме за след­ващия период, е по-правилно коопериране, за да може да е по-конкурентно бъл­гар­с­кото земеделие“, уточни още той.

Относно екос­хемите минис­търът уточни, че фер­мерите ще трябва да ги изпъл­няват, за да имат допъл­нителна доход­ност.

От днес до 5 декем­ври започва и извън­ред­ният прием на заяв­ления за под­помагане по под­мярка 22.1 „Извън­редно временно под­помагане за земедел­с­ките стопани, които са особено засег­нати от пос­ледиците от рус­кото нашес­т­вие в Украйна“ от Прог­рамата за раз­витие на сел­с­ките райони 20142020 г.

България

Икономика

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Заедно с минис­търа на финан­сите ще се опитаме да осигурим старите плащания към път­нос­т­роител­ните фирми. В чет­вър­тък от 11 часа имаме уговоре…

Прочети още:

Loading...

Култура

115 години от рождението на Астрид Линдгрен

Софийс­кият меж­дународен литературен фес­тивал за деца и младежи отбелязва 115 години от рож­дението на Аст­рид Лин­д­г­рен. Събитието е на 7 декем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Почина Атанас Станкушев

Тъжна вест за род­ната жур­налис­тика – на 66-годишна въз­раст от този свят си отиде Атанас Стан­кушев. Наско беше едно от най-силните пера на бъ…

Прочети още:

Loading...

Свят